Canon predstavuje nové modely PowerShot a IXUS

Ca­non obo­ha­cu­je svo­je uz­ná­va­né sé­rie Power­Shot a IXUS a uvá­dza na trh päť vy­ni­ka­jú­cich fo­toa­pa­rá­tov so sys­té­mom HS. No­vé mo­de­ly sú skĺbe­ním pr­vo­tried­nej ob­ra­zo­vej kva­li­ty, mi­mo­riad­ne­ho vý­ko­nu a nep­re­hliad­nu­teľ­né­ho di­zaj­nu. No­vý­mi mo­del­mi ko­lek­cie Power­Shot sú Power­Shot SX230 HS a Power­Shot SX220 HS – ideál­ne fo­toa­pa­rá­ty na ces­ty, pri­čom Power­Shot SX230 HS je vy­ba­ve­ný fun­kciou ozna­čo­va­nia po­lo­hy po­mo­cou GPS a fun­kciou zá­zna­mu tra­sy.

Na­šu ko­lek­ciu IXUS dnes roz­ši­ru­je­me o fo­toa­pa­rát IXUS 310 HS, kto­rý po­nú­ka pok­ro­či­lé in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie a ultra­ši­ro­kouh­lý 24 mm ob­jek­tív s maximál­nou sve­tel­nos­ťou f/2.0. IXUS 220 HS s ultra­ši­ro­kouh­lým 24 mm ob­jek­tí­vom a 5x op­tic­kým zoo­mom sa pý­ši ele­gan­tným, štíh­lym di­zaj­nom. No­vú po­nu­ku uzat­vá­ra po­zo­ru­hod­ný mo­del zá­klad­nej úrov­ne IXUS 115 HS. Tie­to fo­toa­pa­rá­ty sa vy­zna­ču­jú množ­stvom skve­lých fun­kcií a tech­no­ló­gií vrá­ta­ne mož­nos­ti nak­rú­ca­nia Full HD vi­dea, vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho sní­ma­nia a vy­ni­ka­jú­ci­mi vý­sled­ka­mi aj v sla­bom os­vet­le­ní vďa­ka sys­té­mu HS od Ca­non.

Canon_PowerShotSX230HS.JPG

Nep­re­ko­na­teľ­ná kom­bi­ná­cia: sys­tém HS a ob­jek­tí­vy Ca­non
Sú­čas­ťou všet­kých no­vých mo­de­lov je sys­tém HS z di­el­ne Ca­non – kom­bi­ná­cia vy­so­ko­cit­li­vé­ho 12,1-me­ga­pixelo­vé­ho sní­ma­ča CMOS a mi­mo­riad­ne vý­kon­né­ho pro­ce­so­ra DI­GIC 4. Sys­tém HS od Ca­non za­bez­pe­ču­je vy­so­kú ob­ra­zo­vú kva­li­tu v kaž­dej si­tuá­cii – do­kon­ca aj v sla­bom os­vet­le­ní. Uží­va­te­lia tak zís­ka­jú nád­her­né, os­tré sním­ky s mi­ni­mál­nym ob­ra­zo­vým šu­mom, či už fo­tog­ra­fu­jú pô­so­bi­vé zá­pa­dy sl­nka na do­vo­len­ke ale­bo sku­pi­no­vé portré­ty.

Kaž­dý z mo­de­lov je vy­ba­ve­ný ori­gi­nál­nym ob­jek­tí­vom Ca­non vy­vi­nu­tým v sú­la­de s rov­na­ký­mi nor­ma­mi kva­li­ty, aké sa up­lat­ňu­jú pri vý­ro­be pro­fe­sio­nál­nych ob­jek­tí­vov Ca­non. No­vá ko­lek­cia pos­ky­tu­je uží­va­te­ľom flexibi­li­tu sní­mať množ­stvo rôz­no­ro­dých ob­jek­tov os­tro a v ob­ra­zo­vej kva­li­te ty­pic­kej pre Ca­non. K dis­po­zí­cii ma­jú bo­ha­tý vý­ber naj­mo­der­nej­ších tech­no­ló­gií: od ultra­ši­ro­kouh­lé­ho 24 mm ob­jek­tí­vu so sve­tel­nos­ťou f/2.0 – IXUS 310 HS – až po vy­so­kok­va­lit­ný 14x op­tic­ký zoom mo­de­lu Power­Shot SX230 HS. Pr­vo­tried­ny op­tic­ký sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu od Ca­non ko­ri­gu­je chve­nie fo­toa­pa­rá­tu, aby za­brá­nil roz­ma­za­niu sní­mok naj­mä pri maximál­nom prib­lí­že­ní ale­bo pri fo­tog­ra­fo­va­ní v sla­bom os­vet­le­ní – uží­va­te­lia tak vy­tvo­ria os­tré sním­ky so zre­teľ­ný­mi de­tail­mi aj pri fo­tog­ra­fo­va­ní z ru­ky.

Canon_IXUS220HS.JPG

Vý­ni­moč­né mož­nos­ti sní­ma­nia
No­vá sé­ria tiež po­nú­ka väč­ší vý­ber fun­kcií sní­ma­nia – uží­va­te­lia tak ma­jú je­di­neč­nú príl­eži­tosť expe­ri­men­to­vať a vy­tvá­rať ori­gi­nál­ne fo­tog­ra­fie i vi­deos­ním­ky:
• Full HD vi­deo so ste­reoz­vu­kom a op­tic­kým zoo­mom umož­ňu­je fil­mo­va­nie v špič­ko­vej kva­li­te. Cez ko­nek­tor HDMI si po­tom mô­že­te vy­tvo­re­né vi­deos­ním­ky a fo­tog­ra­fie preh­rať na ob­ra­zov­ke kom­pa­ti­bil­né­ho HDTV bez stra­ty kva­li­ty.
• Krea­tív­ne filtre pri­da­jú sním­kam no­vý roz­mer. Uží­va­te­lia mô­žu pou­ží­vať napr. Efekt ry­bie oko, kto­rý na­po­do­bu­je skres­le­nie rov­no­men­né­ho ob­jek­tí­vu, ale­bo efekt Hrač­kár­sky fo­toa­pa­rát, kto­rý umož­ňu­je na­vo­diť do­jem sním­ky vy­tvo­re­nej star­ším ty­pom fo­toa­pa­rá­tu. K dis­po­zí­cii sú aj efek­ty Pla­gát, Mi­nia­tú­ra (pou­ži­teľ­ný pri fo­tog­ra­fo­va­ní aj fil­mo­va­ní), Jed­no­fa­reb­né a Su­per­žia­ri­vé sním­ky.
• Ma­nuál­ne re­ži­my umož­ňu­jú ruč­ne ov­lá­dať expo­zič­ný čas a clo­nu. To je ideál­ne pre skú­se­nej­ších uží­va­te­ľov, kto­rí chcú roz­ví­jať vlas­tnú krea­ti­vi­tu.
• Re­žim Mo­vie Di­gest vy­tvo­rí až štvor­se­kun­do­vý vi­deok­lip pred kaž­dou fo­tog­ra­fiou a na­ko­niec tie­to kli­py skom­bi­nu­je do sú­vis­lé­ho fil­mu za­chy­tá­va­jú­ce­ho va­še ce­lo­den­né fo­tog­ra­fo­va­nie. Zís­ka­te tak prí­beh o po­za­dí tvor­by vlas­tných fo­tog­ra­fií.
• Re­žim spo­ma­le­né­ho vi­dea je skve­lým spô­so­bom, ako spo­ma­liť rých­le špor­to­vé ak­cie ale­bo pri­dať dra­ma­tic­kú at­mos­fé­ru rých­lym uda­los­tiam.
• Dis­ple­je Pu­re­Co­lor II G ob­sa­hu­jú ochran­ný povrch z tem­pe­ro­va­né­ho sk­la, kto­rý za­bez­pe­ču­je ich zvý­še­nú od­ol­nosť, lep­ší kon­trast a zre­teľ­né zob­ra­zo­va­nie v kaž­dej si­tuá­cii.
• Smart Auto do­ká­že roz­poz­nať 32 rôz­nych ty­pov scén – auto­ma­tic­ky zvo­lí ta­ké nas­ta­ve­nia, kto­ré za­bez­pe­čia naj­lep­ší vý­sle­dok, tak­že uží­va­te­lia vy­tvo­ria úžas­né sním­ky bez sta­ros­tí s nas­ta­vo­va­ním jed­not­li­vých hod­nôt.
• Smart Auto v re­ži­me vi­deo do­ká­že roz­poz­nať a zvo­liť op­ti­mál­ne nas­ta­ve­nia pri nak­rú­ca­ní vi­dea z 21 mož­nos­tí, tak­že uží­va­te­lia nak­rú­tia skve­lé vi­deos­ním­ky bez zby­toč­ných sta­ros­tí.
• Fun­kcie GPS ozna­čo­va­nia a zá­zna­mu tra­sy umož­ňu­jú dopl­niť sním­ky o in­for­má­cie o mies­te ich vy­tvo­re­nia a pre­zrieť si prej­de­nú tra­su po náv­ra­te do­mov.
• Do­ty­ko­vé uží­va­teľ­ské roz­hra­nie umož­ňu­je úpl­né ov­lá­da­nie fo­toa­pa­rá­tu jed­no­du­chý­mi ges­ta­mi a po­hyb­mi.
• Vi­deo­for­mát iF­ra­me od spo­loč­nos­ti App­le po­nú­ka jed­no­du­chý spô­sob prá­ce s vi­deom na po­čí­ta­či. Spo­lup­ra­cu­je s ap­li­ká­cia­mi pre Mac aj PC a do­ká­že pod­stat­ne urý­chliť im­port, úp­ra­vu a zdie­ľa­nie vi­dea me­dzi rôz­ny­mi plat­for­ma­mi a za­ria­de­nia­mi.
• Vy­so­ko­rý­chlos­tné sé­rio­vé sní­ma­nie po stla­če­ní spúš­te vy­tvo­rí sú­vis­lú sé­riu sní­mok, tak­že za­chy­tí­te kaž­dý oka­mih aj tej naj­rý­chlej­šej ak­cie.
• Vý­ber naj­lep­šej sním­ky auto­ma­tic­ky zvo­lí zo sek­ven­cie vy­so­ko­rý­chlos­tných zá­be­rov ten naj­lep­ší, tak­že uží­va­te­lia ne­mu­sia strá­cať čas pri hľa­da­ní naj­lep­šej sním­ky sé­rie a ma­za­ní nech­ce­ných sní­mok.
• Sní­ma­nie noč­nej scé­ny z ru­ky vy­tvo­rí vy­so­ko­rý­chlos­tnú sek­ven­ciu zá­be­rov a skom­bi­nu­je ich do je­di­nej sním­ky, tak­že aj scé­na za­chy­te­ná vo veľ­mi sla­bom os­vet­le­ní bu­de mi­ni­mál­ne roz­ma­za­ná a bu­de mať čo naj­lep­šiu expo­zí­ciu.

Pr­vo­tried­ny di­zajn
Ok­rem vý­ni­moč­nej ob­ra­zo­vej kva­li­ty všet­ky pred­sta­vo­va­né mo­de­ly cha­rak­te­ri­zu­je aj mo­der­ný a štý­lo­vý vzhľad. Pre IXUS ty­pic­kou ori­gi­nál­nou ele­gan­ciou sa vy­zna­ču­jú aj mo­de­ly IXUS 310 HS, IXUS 220 HS a IXUS 115 HS – jed­no­du­cho ich ne­mož­no pre­hliad­nuť. Kom­pakt­ný a prak­tic­ký di­zajn mo­de­lov Power­Shot SX230 HS a Power­Shot SX220 HS zas umož­nil vy­tvo­riť kom­bi­ná­ciu ľah­ko pre­nos­ných fo­toa­pa­rá­tov s množ­stvom pok­ro­či­lých fun­kcií a špič­ko­vým zoo­mom.

Power­Shot SX230 HS sa do­dá­va v ru­žo­vej, mod­rej a čier­nej far­be, štíh­le ko­vo­vé te­lo fo­toa­pa­rá­tu Power­Shot SX220 HS je zas k dis­po­zí­cii v pur­pu­ro­vej a si­vej úp­ra­ve. IXUS 310 HS z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le po­nú­ka­me v strie­bor­nej, hne­dej, ru­žo­vej a zla­tej far­be, za­tiaľ čo IXUS 220 HS si mô­že­te za­kú­piť v strie­bor­nej, čier­nej ale­bo čer­ve­nej, at­rak­tív­ne ko­vo­vé te­lo mo­de­lu IXUS 115 HS zas v strie­bor­nej, si­vej, ru­žo­vej ale­bo mod­rej.

Prís­lu­šen­stvo
Mo­de­ly no­vej sé­rie sú tiež kom­pa­ti­bil­né so ši­ro­kou šká­lou prís­lu­šen­stva a dopl­nkov vrá­ta­ne puz­dier a exter­ných bles­kov. Vo­li­teľ­né vo­do­tes­né puz­drá pre Power­Shot SX230 HS, Power­Shot SX220 HS, IXUS 220 HS a IXUS 115 HS umož­ňu­jú po­tá­pa­nie až do hĺbky 40 met­rov, tak­že sú ideál­ne na do­vo­len­ky a pod­mor­ské dob­rod­ruž­stvá. Ma­ji­te­lia fo­toa­pa­rá­tov IXUS 220 HS a IXUS 115 HS, kto­rí dá­va­jú pred­nosť šnorchlo­va­niu tes­ne pod hla­di­nou, si mô­žu na­mies­to to­ho za­kú­piť lac­nej­šie puz­dro, kto­ré prís­troj ochrá­ni do hĺbky 3 m.

Zdroj: CANONOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter