ČR: Zaujímavé slúchadlá Rocking Residence prichádzajú na náš trh

Right-Ear.jpg Stree­to­vá znač­ka Roc­king Re­si­den­ce vy­dá­vá svou de­bu­to­vou ko­lek­ci sluc­há­tek. Na náš trh by­ly uve­de­ny dva mo­de­ly: Wooh! a Bold. Za­jí­ma­vá sluc­hát­ka vy­tvořená pro různé cí­lo­vé sku­pi­ny jsou vý­sled­kem krea­tiv­ní­ho pro­po­je­ní umění uli­ce, hud­by a tan­ce. Po­znej­te Wooh!

Sluc­hát­ka jsou navr­že­ná pro sku­pi­nu 12-18le­tých. Ve svých různých ver­zích od­rá­že­jí přesně ty hod­no­ty, kte­ré mlá­dež cha­rak­te­ri­zu­jí. Roc­king Re­si­den­ce věří, že jste sil­ní ja­ko je­din­ci, ale stejně tak chce­te patřit k ur­či­té sku­pině. Sku­pině, kte­rá je ži­vým or­ga­niz­mem, sti­mu­lu­jí­cí, kon­fron­tu­jí­cí, ale předev­ším in­spi­ru­jí­cí. Sluc­hát­ka Wooh! před­sta­vu­jí mla­dý, svěží, sklá­da­cí mo­del, kte­rý svým sty­lem ur­čitě za­uj­me. Wooh! od­rá­ží váš st­yl. Res­pek­tu­je va­ši hud­bu.

Různé ver­ze Wooh!: Graf­fit [RR102], Ben­gell [RR103], Jock [RR104], Sil­verPro [RR106], Grun­ge[RR107]

Do­po­ru­če­ná kon­co­vá ce­na včetně DPH je cca 500 Kč.

Buď­te Bold
Ten­to ret­ro mo­del, dos­tup­ný ve vý­raz­ných bar­vách, je ur­če­ný pro všech­ny sty­lo­ho­li­ky. Mo­del Bold uka­zu­je, proč jsou dnes sluc­hát­ka po­va­žo­vá­na za mód­ní doplněk. Mat­ná čer­ná sluc­hát­ka Bold mo­hou no­sit cool tee­na­geři i třicát­ní­ci, kteří se cí­tí o mno­ho mlad­ší a jez­dí do prá­ce na ko­le. Mo­del Bold má ret­ro muš­le, ale dneš­ní st­yl. Sluc­hát­ka Bold: Ret­ro mo­del v zá­řivých bar­vách.

Různé ver­ze Bold sluc­há­tek: Ink [RR200], Vit [RR201], Sig­nal_O [RR202], Mia­mi [RR205], Flinn [RR206]

Do­po­ru­če­ná kon­co­vá ce­na včetně DPH je cca 800 Kč.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter