TS: LED televízory Samsung pre rok 2011 inteligentnejšie a s revolučným dizajnom

samsung_logo.jpg No­vé LED te­le­ví­zo­ry po­nú­ka­jú lá­ka­vú zá­ba­vu, ultra­ten­ké rám­če­ky umož­ňu­jú väč­šie roz­me­ry ob­ra­zo­viek a roz­ší­re­ný rad 3D a SMART TV (tzv. in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov). Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics pred­sta­vi­la na Me­dzi­ná­rod­nom veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky no­vý rad LED te­le­ví­zo­rov, kto­rá me­ní poh­ľad na pô­ži­tok z do­má­cej zá­ba­vy a kaž­dé­mu do­mo­vu pri­dá­va ná­dych so­fis­ti­ko­va­nej ele­gan­cie, jed­no­du­chos­ti a luxusu. No­vé te­le­ví­zo­ry po­nú­ka­jú vý­raz­ne vy­lep­še­nú kva­li­tu 2D, 3D a HD ob­ra­zu, i strea­mo­va­né­ho ob­sa­hu. Bo­hat­šie sú aj o po­nu­ku zá­ba­vy cez sieť pros­tred­níc­tvom jed­nej z naj­uce­le­nej­ších po­núk ap­li­ká­cií a prí­poj­ných za­ria­de­ní na­prieč svo­ji­mi de­via­ti­mi mo­de­lo­vý­mi rad­mi s ob­ra­zov­ka­mi s uh­lo­prieč­kou od 19 do 75 pal­cov.

Sam­sung v ro­ku 2011 tiež zvy­šu­je po­čet po­nú­ka­ných 3D mo­de­lov, a tak si do­má­cu 3D zá­ba­vu za dos­tup­nú ce­nu bu­de môcť užiť viac zá­kaz­ní­kov. Zá­kaz­ní­ci si mô­žu vy­brať zo ši­ro­kej po­nu­ky te­le­ví­zo­rov, kto­ré dob­re za­pad­nú do aké­ho­koľ­vek do­mu či ži­vot­né­ho štý­lu. Nie­koľ­ko te­le­ví­zo­rov dis­po­nu­je no­vý­mi ino­va­tív­ny­mi ultra­ten­ký­mi rám­ček­mi, vďa­ka kto­rým ma­jú uží­va­te­lia k dis­po­zí­cii väč­šiu ob­ra­zov­ku bez ná­ras­tu roz­me­rov te­le­ví­zo­ra. No­vé rám­če­ky sú vý­sled­kom roz­sia­hle­ho vý­sku­mu, no­vé­ho tech­no­lo­gic­ké­ho rie­še­nia pa­ne­lov spo­loč­nos­ti Sam­sung a ino­va­tív­nej tech­no­ló­gie spra­co­va­nia sig­ná­lu. Spo­loč­nosť Sam­sung si ako prie­kop­ník v 3D do­má­cej zá­ba­ve uve­do­mi­la, že sa zá­kaz­ní­ci čo­raz čas­tej­šie roz­ho­du­jú pre väč­šiu uh­lo­prieč­ku ob­ra­zov­ky, aby si moh­li napl­no vy­chut­nať 3D zá­ba­vu. Pre­to pred­sta­vi­la 75-pal­co­vú LED te­le­ví­ziu, kto­rá je naj­väč­šou 3D LED TV ur­če­nou pre do­mác­nosť.

V no­vých te­le­ví­zo­roch Sam­sung pre rok 2011 sa snú­bi ele­gant­ný št­ýl s ra­dom pr­vo­tried­nych fun­kcií, kto­ré bo­li do­te­raz k dis­po­zí­cii vý­hrad­ne v pré­mio­vých mo­de­loch, vrá­ta­ne 3D fun­kcií a vy­lep­še­ných pok­ro­či­lých te­le­víz­nych fun­kcií. Vďa­ka nim di­vá­ci zís­ka­jú maximál­ny zá­ži­tok zo zá­ba­vy. Vy­bra­né mo­de­ly te­le­ví­zo­rov Sam­sung po­nú­ka­jú no­vý por­tál Smart Hub, kto­rý za­hŕňa tie­to fun­kcie:
• Search All (Vy­hľa­dať všet­ko) – zjed­no­du­šu­je vy­hľa­dá­va­nie po­ža­do­va­né­ho ob­sa­hu vo va­šej te­le­ví­zii a v ďal­ších pri­po­je­ných úlož­ných za­ria­de­niach s cer­ti­fi­ká­ciou DL­NA, v pri­po­je­ných po­čí­ta­čoch a mo­bil­ných za­ria­de­niach, inter­ne­to­vých služ­bách a služ­bách vi­deo na po­žia­da­nie.
• Your Vi­deo (Va­še vi­deo) – po­nú­ka od­po­rú­ča­nia na zá­kla­de his­tó­rie sle­do­va­ných re­lá­cií.
• Web Browser (Inter­ne­to­vý pre­hlia­dač) – po­nú­ka pl­no­hod­not­né sur­fo­va­nie po inter­ne­te pria­mo z váš­ho te­le­ví­zo­ra.
• Sam­sung Apps (Ap­li­ká­cie Sam­sung) – pr­vý a naj­väč­ší ob­chod s te­le­víz­ny­mi ap­li­ká­cia­mi, kto­rý po­nú­ka rad pla­te­ných ap­li­ká­cií aj ap­li­ká­cií za­dar­mo, vďa­ka nim sa pou­ží­va­te­lia ľah­šie dos­ta­nú ku svo­jim ko­níč­kom – či už ide o šport, zá­ba­vu, in­for­má­cie, hry ale­bo spo­lo­čen­ské sie­te.

„Vstu­pu­je­me do no­vej éry zá­ba­vy, kto­rá vás úpl­ne pohl­tí, a spo­loč­nosť Sam­sung pre­to na­no­vo de­fi­no­va­la vi­zuál­ne pr­vky, vďa­ka kto­rým sa váš te­le­ví­zor sta­ne do­mi­nan­tnou čas­ťou kaž­dej mies­tnos­ti,“ uvie­dol Sangchul Lee, se­nior vice­pre­zi­dent di­ví­zie Vi­sual Dis­play spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics. „Ľudia chcú byť neus­tá­le v kon­tak­te s ľuď­mi a in­for­má­cia­mi, kto­ré sú pre nich dô­le­ži­té. Na­še pos­led­né prí­ras­tky od­rá­ža­jú ví­ziu, v kto­rej in­te­li­gen­tné tech­no­ló­gie uží­va­te­ľov v po­hod­lí ich do­mo­vov vir­tuál­ne aj fy­zic­ky pre­po­ju­jú pros­tred­níc­tvom zdie­ľa­ných mo­men­tov,“ do­dal.

Hl­bo­ké za­me­ra­nie na in­te­li­gen­tnú a pod­ma­ni­vú zá­ba­vu s pod­po­rou pre­lo­mo­vé­ho pre­ve­de­nia a di­zaj­nu

Ako znač­ka č. 1 na po­li te­le­ví­zo­rov v USA aj po ce­lom sve­te spo­loč­nosť Sam­sung v ro­ku 2010 pred­sta­vi­la pr­vý 3D te­le­ví­zor na sve­te a aj dnes má v USA viac ako 70% tr­ho­vý po­diel. Ob­sah v 3D sa vy­sky­tu­je čo­raz čas­tej­šie a spo­loč­nosť pre­to oča­ká­va, že sa pre 3D fun­kcie vo svo­jich te­le­ví­zo­roch bu­de roz­ho­do­vať čo­raz väč­ší po­čet uží­va­te­ľov. Prá­ve pre­to sa usi­lu­je o to, aby moh­la v ro­ku 2011 o viac než dve tre­ti­ny zní­žiť ob­sta­rá­va­ciu ce­nu 3D sys­té­mov - 3D te­le­ví­zo­rov, 3D Blu-ray preh­rá­va­čov, 3D oku­lia­rov i ob­sa­hu – a už te­raz po­nú­ka 3D fun­kcie v šir­šom ra­de mo­de­lov. Sys­tém 3D Peak Al­go­rithm zni­žu­je prie­mer­nú spot­re­bu elek­tric­kej ener­gie o cca 15 % a zá­ro­veň o 20 % zlep­šu­je jas. Uni­kát­ny al­go­rit­mus Mo­tion Adap­ti­ve Di­mming pris­pie­va k zní­že­niu spot­re­by ener­gie o ďal­ších 20 % vďa­ka re­gu­lá­cii ja­su LED na zá­kla­de po­hy­bo­vých vek­to­rov v ob­ra­ze. Ok­rem to­ho bo­li Sam­sung LED te­le­ví­zo­ry vy­vi­nu­té na zá­kla­de eko­lo­gic­kých tech­no­ló­gií, kto­rých cie­ľom je zní­žiť eko­lo­gic­kú sto­pu v prie­be­hu ce­lej do­by ži­vot­nos­ti vý­rob­ku.

Spo­loč­nos­ti Sam­sung sa tiež ús­peš­ne po­da­ri­lo až o 80 % zmen­šiť veľ­kosť rám­če­ka, čo je dô­le­ži­tý tech­nic­ký po­čin, vďa­ka kto­ré­mu ten­ký rá­mik ľah­šie splý­va s pros­tre­dím. Pre pou­ží­va­te­ľa sa stá­va tak­mer ne­vi­di­teľ­ným a pri sle­do­va­ní 3D zá­zna­mov me­nej ru­ši­vým. Zmen­še­nie veľ­kos­ti rám­če­ka pre pou­ží­va­te­ľa zna­me­ná, že si mô­že vy­chut­nať ob­ra­zov­ku s väč­šou plo­chou a šir­ším zor­ným uh­lom bez to­ho, aby sa pri tom zväč­šil ich te­le­ví­zor. Pri pou­ží­va­ní ap­li­ká­cií so­ciál­nych sie­tí, ako sú Sky­pe a YouTu­be, pri pre­ze­ra­ní inter­ne­to­vých strá­nok, zdie­ľa­ní ob­sa­hu a hra­ní hier tak zís­ka­va­jú po­cit ove­ľa väč­šie­ho za­čle­ne­nia.

Spo­loč­nosť Sam­sung oča­ká­va, že sa rok 2011 sta­ne pre­lo­mo­vým ro­kom pre TV s pod­po­rou inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia. Tak­mer všet­ky no­vé mo­de­ly Sam­sung v ro­ku 2011 s uh­lo­prieč­kou 40 pal­cov a viac po­núk­nu fun­kcie in­te­li­gen­tnej te­le­ví­zie. Di­vá­ci tak bu­dú môcť na svo­jich veľ­kých di­gi­tál­nych ob­ra­zov­kách ľah­šie pris­tu­po­vať k inter­ne­to­vé­mu ob­sa­hu a ve­no­vať sa svo­jim zá­ľu­bám.

Vr­chol­ná ukáž­ka zá­ba­vy s konštruk­čný­mi fun­kcia­mi ši­tý­mi na mie­ru a vy­so­ko reál­nou kva­li­tou ob­ra­zu

Pr­vá vec, kto­rú si v Sam­sung te­le­ví­zo­roch Sé­rie LED D8000 všim­ne­te, je tak­mer ne­pos­treh­nu­teľ­ný 0,2-pal­co­vý ko­vo­vý rám. Tvo­rí jem­nú lin­ku dô­my­sel­ne rá­mu­jú­cu bo­ha­tý ob­sah na ob­ra­zov­ke a zdô­raz­ňu­jú­cu ľah­kosť te­le­ví­zo­ra. Sé­ria Sam­sung D8000 pok­ra­ču­je v mi­ni­ma­lis­tic­kom štý­le oce­ne­nej Sé­rie C8000 a vy­uží­va zlep­še­ný štvorra­men­ný pod­sta­vec na do­siah­nu­tie cel­ko­vej har­mó­nie s pros­tre­dím. S do­bou od­oz­vy (MPRT) 2 mi­li­se­kun­dy a zlep­še­nou fun­kciou LED bac­klight scan­ning po­nú­ka ten­to no­si­teľ oce­ne­nia za ino­vá­ciu vy­so­ko reál­ny 2D, 3D a HD ob­raz s pr­vo­tried­nou jas­nos­ťou. Ok­rem tech­no­ló­gie Ultra Clear Pa­nel po­nú­ka te­le­ví­zor ako pr­vý na sve­te tech­no­ló­giu Mic­ro Di­mming Pro, vďa­ka kto­rej má ob­raz bo­ha­té realis­tic­ké far­by a dis­po­nu­je hĺbkou čier­nych a čis­to­tou bie­lych fa­rieb.

Sam­sung TV Sé­rie D8000 je vy­ba­ve­ný no­vý­mi 3D oku­liar­mi Sam­sung s Blue­tooth ko­nek­ti­vi­tou a ino­va­tív­nym do­ty­ko­vým di­aľ­ko­vým ov­lá­da­čom, kto­rý do­ká­že zob­ra­zo­vať te­le­víz­ne prog­ra­my na za­bu­do­va­nom troj­pal­co­vom LCD dis­ple­ji tak­mer ako dru­hý te­le­ví­zor, aj keď na ob­ra­zov­ke prá­ve beží ob­sah Blu-ray dis­ku.

Sam­sung te­le­ví­zo­ry Sé­rie D8000 ma­jú za­bu­do­va­né bez­drô­to­vé pri­po­je­nie Wi-Fi a sú vy­ba­ve­né ra­dom po­hodl­ných mož­nos­tí, ako spra­vo­vať a zob­ra­zo­vať ob­sah pros­tred­níc­tvom por­tá­lu Smart Hub. Te­le­ví­zor je mož­né pri­po­jiť k iným za­ria­de­niam pros­tred­níc­tvom Sam­sung Wire­less Link, DL­NA ale­bo tech­no­ló­gie One Foot Con­nec­tion, kto­rú si spo­loč­nosť Sam­sung ne­chá­va pa­ten­to­vať.

S fun­kciou auto­ma­tic­ké­ho nas­ta­ve­nia 3D for­má­tu, kto­rá je pr­vou fun­kciou toh­to dru­hu na sve­te, je nas­ta­ve­nie pl­né­ho 3D zob­ra­ze­nia hrač­kou Sé­ria D7000 LED te­le­ví­zo­rov Sam­sung po­nú­ka ús­peš­nú a vy­vá­že­nú kom­bi­ná­ciu špič­ko­vých tech­no­ló­gií a mi­ni­ma­lis­tic­ké­ho di­zaj­nu. Úchvat­ne ten­ký 0,2-pal­co­vý ko­vo­vo strie­bor­ný rá­mik je orá­mo­va­ný po­dob­ne ako dra­ho­kam tran­spa­ren­tným rám­če­kom. Ten vy­uží­va oce­ne­nú tech­no­ló­giu dvo­ji­té­ho vstre­ko­va­nia Touch of Co­lor (ToC), vďa­ka čo­mu oko­lo kriš­tá­ľo­vé­ho ok­ra­ja rám­če­ka vy­nik­ne náz­nak čer­ve­ne. Štvorra­men­ný pod­sta­vec je ten­ší než ten, kto­rý bol uve­de­ný v ro­ku 2010, ale je­ho niž­šia vý­ška do­ká­že udr­žať sta­bi­li­tu te­le­ví­zo­ra a za­cho­vať si pri­tom ná­dych ele­gan­cie.

Sle­do­va­nie 3D ob­sa­hu ne­bo­lo nik­dy jed­no­duch­šie. S no­vým auto­ma­tic­kým nas­ta­ve­ním 3D for­má­tu te­le­ví­zor pri preh­rá­va­ní 3D ob­sa­hu auto­ma­tic­ky de­te­ku­je zob­ra­zo­va­cí for­mát (si­de-by-si­de ale­bo top-bot­tom), a di­vák mô­že po­koj­ne zos­tať se­dieť a ne­chať svoj in­te­li­gent­ný te­le­ví­zor, aby na­kon­fi­gu­ro­val ob­raz tak, aby mal z ne­ho naj­väč­ší pô­ži­tok. Sam­sung LED te­le­ví­zo­ry Sé­rie D7000 sú tiež vy­ba­ve­né vy­lep­še­nou tech­no­ló­giou bac­klight scan­ning a inter­po­lač­ným al­go­rit­mom sní­mok spo­loč­nos­ti Sam­sung Auto Mo­tion Plus, kto­ré vy­tvá­ra­jú os­trý 2D a 3D ob­raz a za­bez­pe­ču­jú hlad­ký pre­chod sní­mok bez roz­ma­za­nia. Do­kon­ca aj pri naj­vyš­šej rých­los­ti vi­dea. Vďa­ka no­vé­mu al­go­rit­mu 3D Peak spo­loč­nos­ti Sam­sung tak­tiež do­chá­dza k zlep­še­niu kva­li­ty 3D ob­ra­zu.

Vďa­ka por­tá­lu Smart Hub sú Sam­sung LED te­le­ví­zo­ry Sé­rie D7000 ideál­nym cen­trom mé­dií dopl­ňu­jú­cich ži­vot­ný št­ýl uží­va­te­ľov, kto­rí sú neus­tá­le pri­po­je­ní a v po­hy­be. Špe­ci­fic­ké in­for­má­cie o Me­dzi­ná­rod­nom veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky CES náj­de­te na ad­re­se www.sam­sun­gces2011.com. Viac in­for­má­cií o spo­loč­nos­ti Sam­sung, vrá­ta­ne tla­čo­vých správ, vi­deo ob­sa­hu a fo­tog­ra­fií vý­rob­kov náj­de­te na ad­re­se http://www.sam­sun­gu­sa­news.com/.

Zdroj: TS SAMSUNGOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter