Samsung a Google uviedli Nexus S so systémom Android 2.3

Nexus S po­nú­ka naj­nov­šiu ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid s náz­vom Gin­gerbread, štvor­pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej Su­per AMO­LED so za­ob­le­ným di­zaj­nom, tech­no­ló­giu pre­no­sov na krát­ku vzdia­le­nosť Near Field Com­mu­ni­ca­tion (NFC), fo­toa­pa­rát na pred­nej i za­dnej stra­ne a 1 GHz ap­li­kač­ný pro­ce­sor. Nexus S je pr­vý mo­bil­ný te­le­fón na sve­te ob­sa­hu­jú­ci naj­nov­šiu ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid 2.3.

Nexus S je vy­ba­ve­ný do­ty­ko­vou zob­ra­zo­va­cou tech­no­ló­giou spo­loč­nos­ti Sam­sung Su­per AMO­LED. Za­ob­le­ný štvor­pal­co­vý kon­tú­ro­vý dis­plej je er­go­no­mic­kej­ší a lep­šie sa dr­ží pri uchu. No­vý Nexus S ďa­lej vy­uží­va tech­no­ló­giu Near Field Com­mu­ni­ca­tion (NFC), s kto­rej po­mo­cou mož­no zís­ka­vať in­for­má­cie z pred­me­tov kaž­do­den­nej pot­re­by, ako sú ná­lep­ky a pla­gá­ty osa­de­né čip­mi NFC. Vďa­ka 1 GHz ap­li­kač­né­mu pro­ce­so­ru od Sam­sun­gu pri­ná­ša te­le­fón 3D gra­fi­ku, umož­ňu­je rých­lej­šie sťa­ho­va­nie, na­čí­ta­nie a pod­po­ru­je mul­ti­me­diál­ny ob­sah vo vy­so­kom roz­lí­še­ní.

Za­dná stra­na te­le­fó­nu Nexus S je vy­ba­ve­ná 5-me­ga­pixelo­vým fo­toa­pa­rá­tom a vi­deo­ka­me­rou, pred­ná stra­na fo­toa­pa­rá­tom VGA. Ok­rem to­ho má gy­ros­ko­pic­ký sní­mač, kto­rý za­ru­ču­je ply­nu­lé, ni­čím ne­ru­še­né hra­nie hier s mož­nos­ťou za­po­jiť do hry nak­lá­ňa­nie prís­tro­ja. Te­le­fón má k dis­po­zí­cii 16 GB inter­nej pa­mä­te.

An­droid 2.3 Gin­gerbread je za­tiaľ naj­rý­chlej­šia ver­zia tej­to plat­for­my. Po­nú­ka pod­po­ru pre Near Field Com­mu­ni­ca­tion (NFC), no­vú zdo­ko­na­le­nú klá­ves­ni­cu s mož­nos­ťou viac­do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia, inter­ne­to­vé vo­la­nia (pod­po­ra VoIP/SIP) a no­vé preh­ľad­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie. Nexus S dis­po­nu­je aj ob­ľú­be­ný­mi fun­kcia­mi An­droi­du, ako sú pre­nos­ný Wi-Fi hot­spot, sku­toč­ný mul­ti­tas­king, prís­tup k mo­bil­ným služ­bám Goog­le (napr. Goog­le Search, Gmail, Goog­le Maps s na­vi­gá­ciou, hla­so­vé ov­lá­da­nie, Goog­le Voi­ce a YouTu­be) a prís­tup k viac než 100 000 ap­li­ká­ciám a wid­ge­tom na An­droid Mar­ket. Na slo­ven­skom tr­hu sa Nexus S ob­ja­ví v prie­be­hu pr­vé­ho štvrťro­ka 2011.

Špe­ci­fi­ká­cia te­le­fó­nu Nexus S
Sieť: 2,5G (GSM/GPRS/ED­GE): 850/900/1800/1900 MHz
3G (HSDPA 7,2 Mb/s, HSU­PA 5,76 Mb/s): 900/1700/2100 MHz
Ope­rač­ný sys­tém: An­droid 2.3 / Gin­gerbread
Dis­plej: WVGA SU­PER AMO­LED, 4,0", roz­lí­še­nie 800 x 480
Fo­toa­pa­rát: 5 Mpix fo­toa­pa­rát + pred­ný fo­toa­pa­rát VGA, auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie, Self shot (auto­portrét)
Vi­deo: Preh­rá­va­nie vi­dea v HD (30 sní­mok/s pri roz­lí­še­ní 720 p), nah­rá­va­nie vi­dea D1 (720 × 480) @30fps, MPEG4, H.264, H.263
Audio: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, AMR-NB,
Ďal­šie fun­kcie:
- NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tions)
- An­droid Mar­ket s po­nu­kou ďal­ších ap­li­ká­cií a ob­sa­hu
- A-GPS
- Gy­ros­ko­pic­ký sní­mač, ak­ce­le­ro­me­ter, di­gi­tál­ny kom­pas, sní­mač blíz­kos­ti tvá­re, svet­lo
Ko­nek­ti­vi­ta:
- Blue­tooth v 2.1 + EDR
- USB v2.0 (vy­so­ko­rý­chlos­tné)
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
Pa­mäť : 16 GB iNAND
Roz­me­ry: 63 × 123,9 × 10,9 mm
Ba­té­ria: 1500 mAh

Zdroj: TS Samsung


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter