TS: ASUS O!Play HD2 - prvý multimediálny prehrávač na svete s USB 3.0


ASUS před­sta­vil již tře­tí ge­ne­ra­ci mul­ti­me­diál­ní­ho přeh­rá­va­če O! Play, ten­tok­rát s ozna­če­ním HD2. Ten­to mo­del před­sta­vu­je pr­vní me­diál­ní za­říze­ní na světě s pod­po­rou USB 3.0 pro rych­lý přenos zvu­ku a vi­deí s vy­so­kým roz­li­še­ním. No­vin­ka dis­po­nu­je po­zi­cí pro 3,5pal­co­vý pev­ný disk, může fun­go­vat ja­ko do­má­cí NAS server a lze ji ov­lá­dat te­le­fo­nem iP­ho­ne. Po­zor­nost si za­slou­ží ta­ké pod­po­rou 7.1 TrueHD zvu­ku a snad­ným přís­tu­pem k on-li­ne zá­bavě v po­době inter­ne­to­vých rá­dií ne­bo webo­vých alb Pi­ca­sa a Flickr. Do­po­ru­če­ná ce­na za­říze­ní je 3500 Kč s DPH.

Rych­lej­ší sdí­le­ní s USB 3.0, 3,5-pal­co­vým pev­ným dis­kem a NAS
O! Play HD2 na­bí­zí in­teg­ra­ci roz­hra­ní USB 3.0, kte­ré pra­cu­je až de­set­krát rych­le­ji než USB 2.0, tak­že přenos ce­lé­ho fil­mu v HD kva­litě tr­vá jen oko­lo 70 se­kund. Přeh­rá­vač umož­ňu­je zvětšit ob­sah ucho­vá­va­ných dat, a to dí­ky pod­poře 3,5pal­co­vé­ho pev­né­ho dis­ku. Zá­slu­hou jed­no­du­ché­ho de­sig­nu swap-and-sto­re te­dy mo­hou uži­va­te­lé pou­ží­vat O!Play HD2 i ja­ko exter­ní hard disk.

ASUS O!Play HD2 media center.jpg

Zříze­ní lze ta­ké vy­užít ta­ké ja­ko sí­ťo­vé da­to­vé úlo­žiště (NAS). Má před­nas­ta­ve­né služ­by iTu­nes, Sam­ba a stan­dar­dní FTP. Uži­va­te­lé mo­hou rych­le spra­vo­vat svá da­ta a ob­sah na jed­nom za­říze­ní. No­vin­ka zá­ro­veň fun­gu­je ja­ko ju­ke­box, má to­tiž proh­lí­žeč ulo­že­ných hu­deb­ních sou­borů.

Dál­ko­vé ov­lá­dá­ní prostřed­nic­tvím iP­ho­ne
Spe­ciál­ní vy­lep­še­ní umož­ňu­je pou­ží­vat iP­ho­ne ja­ko dál­ko­vé ov­lá­dá­ní přeh­rá­va­če. V praxi to zna­me­ná, že te­le­fo­nem mo­hou uži­va­te­lé ov­lá­dat hlav­ní fun­kce pro přeh­rá­vá­ní a prá­ci s ob­sa­hem.
No­vin­ka pos­ky­tu­je přís­tup k ži­vé­mu vy­sí­lá­ní ví­ce než 20 ti­síc roz­hla­so­vých sta­nic, k webo­vým albům Pi­ca­sa a Flickr a množ­ství in­for­ma­cí ja­ko je ak­tuál­ní před­pověď po­ča­sí ne­bo zpra­vo­daj­ství.

Snad­né vy­tvoření do­má­cí sítě s DL­NA
DL­NA (Di­gi­tal Li­ving Network Allian­ce) na­bí­zí stan­dar­di­zo­va­ný for­mát pro prá­ci s ob­sa­hem, ja­ko jsou fil­my, fot­ky a hud­ba, na různých za­říze­ních. O!Play HD2 je plně kom­pa­ti­bil­ní ja­ko DL­NA klient a po­má­há uži­va­telům sdí­let ob­sah přes sí­ťo­vá za­říze­ní. Dí­ky to­mu je strea­mo­vá­ní mul­ti­mé­dií v do­mác­nos­ti vel­mi snad­né.

Pod­po­ra for­mátů
O!Play HD2 pod­po­ru­je po­pu­lár­ní for­má­ty včetně MPEG2 (AVI/VOB), MPEG4 (AVO/Xvid), M2TS (Blu-ray), MKV (H.264), rmvb a fun­kční na­vi­ga­ce DVD for­má­tu ISO a IFO. Za­říze­ní ta­ké do­ká­že de­kó­do­vat Dol­by TrueHD a přímý průchod sig­ná­lu (pass-through) plně vy­uží­vá kva­li­ty Blu-ray dis­ku k pro­duk­ci zce­la bez­ztrá­to­vé­ho zvu­ku. O!Play HD2 na­bíd­ne uži­va­telům dob­rý zvu­ko­vý zá­ži­tek dí­ky vy­uži­tí 7.1-ka­ná­lo­vé­ho vý­stu­pu.
Vzhle­dem k to­mu, že se ob­je­vu­jí stá­le no­vé for­má­ty a nor­my, na­bí­zí ASUS on-li­ne ak­tua­li­za­ce firmwaru a ov­la­dačů.

Zdroj: TS ASUS


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter