TS: Samsung má mobil pre deti: Star Hello Kitty

Sam­sung pred­sta­vil špe­ciál­nu edí­ciu ús­peš­né­ho te­le­fó­nu Star (S5230). Te­le­fón Sam­sung Star edí­cia Hello Kit­ty naj­nov­šie po­nú­ka množ­stvo za­ují­ma­vých mul­ti­me­diál­nych fun­kcií, ako je nap­rík­lad služ­ba „Sha­zam Find Mu­sic“. Vďa­ka tej­to fun­kcii vždy ľah­ko zis­tí­te ná­zov sklad­by a inter­pre­ta prá­ve preh­rá­va­nej hud­by vo va­šom oko­lí. Sta­čí nah­rať krát­ky úry­vok sklad­by a te­le­fón sám roz­poz­ná o aký al­bum a aké­ho inter­pre­ta ide.

Te­le­fón má aj ďal­šie za­ují­ma­vé do­ty­ko­vé fun­kcie. Vďa­ka „Ges­tu­re Lock“ je mož­né te­le­fón od­om­knúť a ak­ti­vo­vať me­nu na­pí­sa­ním pís­me­na na dis­ple­ji. Ku kaž­dej po­nu­ke je mož­né pri­ra­diť pís­me­no abe­ce­dy a tá sa rov­no ob­ja­ví na dis­ple­ji. Ak si vy­be­rie­te nap­rík­lad pís­me­no "S" pre zlož­ku "Sprá­vy", sta­čí na­pí­sať ten­to znak na dis­plej a v oka­mi­hu má­te do nej prís­tup. Na rov­na­kom prin­cí­pe fun­gu­je aj prís­tup do všet­kých os­tat­ných zlo­žiek. Mo­bil má 3-pal­co­vý pl­ne do­ty­ko­vý dis­plej WQVGA, 3,2 MPx fo­toa­pa­rát a jed­no­duc­hé a in­tui­tív­ne roz­hra­nie TOUCHWIZ. Inter­nú pa­mäť 50 MB je mož­né pa­mäť roz­ší­riť pros­tred­níc­tvom mic­ro SD kar­ty až o 8 GB. 

samsung-star-s5230-1.jpg    samsung-star-s5230-2.jpg


Zdroj: www.web­no­vi­ny.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter