Spoločnosť Canon získala tri prestížne ceny EISA Awards 2010-2011

Spo­loč­nosť Ca­non, po­pred­ný sve­to­vý do­dá­va­teľ rie­še­ní na spra­co­va­nie obra­zu, vče­ra zís­ka­la tri pres­tíž­ne ce­ny ude­ľo­va­né aso­ciá­ciou EISA (Euro­pean Ima­ging and Sounds As­so­cia­tion). Ca­non EOS 550D bol vy­hlá­se­ný Európ­skym fo­toa­pa­rá­tom na rok 2010 – 2011 (Euro­pean Ca­me­ra 2010-2011), Ca­non EOS 7D zís­kal oce­ne­nie Európ­ska po­kro­či­lá jed­noo­ká zr­ka­dlov­ka na rok 2010 – 2011 (Euro­pean Ad­van­ced SLR Ca­me­ra 2010-2011) a Ca­non LE­GRIA HF M31 sa sta­la Európ­skou ro­din­nou vi­deo­ka­me­rou na rok 2010 – 2011 (Euro­pean Fa­mi­ly Cam­cor­der 2010-2011).

Ce­ny EISA sa ude­ľu­jú na zá­kla­de roz­hod­nu­tia od­bor­nej po­ro­ty tvo­re­nej re­dak­tor­mi viac než 50 pres­tíž­nych ča­so­pi­sov z 20 kra­jín. Oce­ňo­va­né sú pro­duk­ty, kto­ré pros­tred­níc­tvom kom­bi­ná­cie po­kro­či­lých tech­no­ló­gií, fun­kcií a di­zaj­nu po­nú­ka­jú naj­vyš­šiu úžit­ko­vú hod­no­tu. Na ro­ky 2010 – 2011 vy­hod­no­ti­la po­ro­ta tie­to pro­duk­ty Ca­non ako naj­lep­šie v uve­de­ných ka­te­gó­riách.

„Sna­ží­me sa neus­tá­le vy­ví­jať no­vé a ino­va­tív­ne pro­duk­ty, kto­ré umož­nia ľu­ďom za­zna­me­ná­vať prí­be­hy a zdie­ľať neo­pa­ko­va­teľ­né oka­mi­hy s ro­di­nou a pria­teľ­mi,“ uvie­dol Ste­ve Mar­shall, Pro­duct Mar­ke­ting Di­rec­tor, Ca­non Con­su­mer Ima­ging Group, Ca­non Euro­pe. „Ce­ny EISA sú pre nás cen­ným vy­zna­me­na­ním a do­kla­dom úsi­lia spo­loč­nos­ti Ca­non zdie­ľať za­uja­tie pre si­lu obra­zu s ama­tér­mi aj pro­fe­sio­nál­mi.“

eisa3.jpg Euro­pean Ca­me­ra 2010-2011: Ca­non EOS 550D
Ca­non EOS 550D po­sú­va hra­ni­ce sé­rie spo­tre­bi­teľ­ských di­gi­tál­nych jed­noo­kých zr­ka­dlo­viek. V kom­pak­tnom a ľah­kom te­le, aké­mu dá­va­jú zá­kaz­ní­ci pred­nosť, ukrý­va množ­stvo tech­no­ló­gií a fun­kcií, kto­ré bo­li pred­tým dos­tup­né len v po­lo­pro­fe­sio­nál­nych fo­toa­pa­rá­toch. Vďa­ka sní­ma­ču CMOS for­má­tu APS-C s ro­zlí­še­ním 18 Mpix, obra­zo­vé­mu pro­ce­so­ru DI­GIC 4 a mož­nos­ti na­hrá­vať vi­deo v kva­li­te Full HD mô­žu za­pá­le­ní ama­tér­ski fo­to­gra­fi ob­ja­vo­vať no­vé mož­nos­ti krea­ti­vi­ty. 

Canon EOS 550D.jpg


Po­ro­ta EISA k oce­ne­niu fo­toa­pa­rá­tu Ca­non EOS 550D poz­na­me­na­la: „Ca­non EOS 550D je vy­ni­ka­jú­ci fo­toa­pa­rát zá­klad­nej trie­dy, vy­ba­ve­ný množ­stvom fun­kcií v do­bre na­vr­hnu­tom a jed­no­du­cho ovlá­da­teľ­nom te­le. Na­hrá­va­nie vi­dea vo Full HD je k dis­po­zí­cii vrá­ta­ne pl­ne ruč­né­ho ovlá­da­nia expo­zí­cie a za­os­tro­va­nia. Sú tu aj fo­to­gra­fic­ké re­ži­my pre fo­to­gra­fov všet­kých úrov­ní vy­spe­los­ti. Fo­toa­pa­rát je vy­ba­ve­ný rov­na­kým obra­zo­vým sní­ma­čom s ro­zlí­še­ním 18 me­ga­pixelov ako špič­ko­vý mo­del EOS 7D, tak­že pos­ky­tu­je veľ­mi po­dob­nú kva­li­tu obra­zu, sa­mo­zrej­me s fo­toa­pa­rá­tom za pod­stat­ne niž­šiu ce­nu. Ten­to veľ­mi do­bre špe­ci­fi­ko­va­ný prís­troj ob­sa­hu­je fun­kcie, kto­ré pri­ne­sú fo­to­gra­fom všet­kých úrov­ní eš­te väč­šie po­te­še­nie z ich ko­níč­ka.“

eisa2.jpg Euro­pean Ad­van­ced SLR Ca­me­ra 2010-2011: Ca­non EOS 7D
Pri ná­roč­nom vý­vo­ji toh­to fo­toa­pa­rá­tu sa Ca­non vrá­til na­späť k ry­so­va­cím dos­kám a oslo­vil fo­to­gra­fov z ce­lé­ho sve­ta so žia­dos­ťou o pod­ne­ty, na zá­kla­de kto­rých by mo­hol vy­vi­núť EOS 7D pod­ľa ich špe­ci­fic­kých po­trieb. Ok­rem 18-me­ga­pixelo­vé­ho sní­ma­ča CMOS for­má­tu APS-C je EOS 7D vy­ba­ve­ný tiež dvo­ma obra­zo­vý­mi pro­ce­sor­mi DI­GIC 4, čo za­bez­pe­ču­je neo­by­čaj­ne rých­ly a špič­ko­vý vý­kon za akých­koľ­vek sve­tel­ných pod­mie­nok. Ci­tli­vosť ISO je mož­né roz­ší­riť až na 12 800 a sú­vis­lé fo­to­gra­fo­va­nie sa mô­že reali­zo­vať rých­los­ťou až 8 sní­mok za se­kun­du – bez nut­nos­ti ďal­šie­ho prí­slu­šen­stva. 

Canon EOS 7D.jpg


Po­ro­ta k vy­hlá­se­niu fo­toa­pa­rá­tu Ca­non EOS 7D uvied­la: „Vďa­ka no­vé­mu sys­té­mu auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia s 19 bod­mi do krí­ža, neo­by­čaj­ne vy­so­ké­mu roz­sa­hu ci­tli­vos­tí ISO a re­ži­mu sú­vi­slé­ho fo­to­gra­fo­va­nia rých­los­ťou až 8 sní­mok za se­kun­du je Ca­non EOS 7D jas­nou voľ­bou pre­dov­šet­kým pre špor­to­vých fo­to­re­por­té­rov. Fo­toa­pa­rát vy­uží­va vý­kon­ný obra­zo­vý pro­ce­sor Ca­non DI­GIC 4 a sní­mač CMOS for­má­tu APS-C s ro­zlí­še­ním 18 me­ga­pixelov. Vďa­ka to­mu umož­ňu­je za­zna­me­ná­va­nie nie­len vy­so­kok­va­lit­ných fo­to­gra­fií, ale aj vi­dea vo for­má­te Full HD 1080p. Za prie­mer­nú ce­nu po­nú­ka EOS 7D od­ol­né a utes­ne­né te­lo z hor­čí­ko­vej zlia­ti­ny a jas­ný hľa­dá­čik so 100 %-ným zo­bra­ze­ním po­ľa a zväč­še­ním 1x.“

eisa1.jpg Euro­pean Fa­mi­ly Cam­cor­der 2010-2011: Ca­non LE­GRIA HF M31
LE­GRIA HF M31 je mo­de­lom sé­rie LE­GRA HF M, kto­rá kom­bi­nu­je špič­ko­vé tech­no­ló­gie Ca­non s vy­so­ko in­tui­tív­nym do­ty­ko­vým pa­ne­lom LCD umož­ňu­jú­cim do­ko­na­lú ovlá­da­teľ­nosť. Do­bre sa dr­ží a jed­no­du­cho sa s ňou pra­cu­je. Je ideál­nym prís­tro­jom pre uží­va­te­ľov, kto­rí chcú kom­pak­tnú ka­me­ru s mož­nos­ťou zá­zna­mu vo for­má­te Full HD. Vi­deo­ka­me­ry sé­rie LE­GRIA HF M sú vy­ba­ve­né 3,3-me­ga­pixelo­vým sní­ma­čom CMOS s pod­po­rou Full HD, 18-ná­sob­ným po­kro­či­lým zoo­mom, ob­jek­tí­vom Ca­non a pro­ce­so­rom DI­GIC DV III. LE­GRIA HF M31 je vy­ba­ve­ná inter­nou pa­mä­ťou Dual Flash s ka­pa­ci­tou 32 GB a ot­vo­rom na pa­mä­ťo­vé kar­ty SDHC. 

Canon LEGRIA HF M31.jpg


Po­ro­ta EISA ko­men­to­va­la oce­ne­nie ka­me­ry Ca­non LE­GRIA HF M31 slo­va­mi: „Do­ko­na­lá ro­din­ná vi­deo­ka­me­ra, s kto­rou do­ká­že pra­co­vať sku­toč­ne kaž­dý - dos­pe­lá oso­ba aj di­eťa. Má ma­lé roz­me­ry, skve­lý do­ty­ko­vý dis­plej a pri­me­ra­ný po­čet tla­či­diel. Ne­ne­chaj­te sa však zmiasť jej veľ­kos­ťou. Ide o pl­ne vy­ba­ve­nú HD ka­me­ru s veľ­mi rých­lym sys­té­mom auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia a vstu­pom na exter­ný mi­kro­fón. Op­tic­ký sta­bi­li­zá­tor obra­zu po­dá­va prek­va­pi­vo do­brý vý­kon a zá­znam je mož­né ukla­dať buď na pa­mäť flash s ka­pa­ci­tou 32 GB, ale­bo na exter­nú kar­tu SD.“

Zdroj: TS CanonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter