TS: Outdoorový fotoaparát Panasonic Lumix FT10

FT10_image_L.jpg Na sú­ši, vo vo­de, v prac­hu aj mra­ze – no­vý out­doo­ro­vý fo­toa­pa­rát s od­ol­ným te­lom a 4x op­tic­kým zoo­mom je prip­ra­ve­ný k ak­cii za akýc­hkoľ­vek po­dmie­nok.

No­vý fo­toa­pa­rát Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-FT10 je ur­če­ný pre­dov­šet­kým priaz­niv­com out­doo­ru a extrém­nych špor­tov. Vy­so­ko od­ol­ný fo­toa­pa­rát na fo­te­nie v ná­roč­ných te­rén­nych po­dmien­kach je vo­do­tes­ný až do hĺbky 3 met­rov, pre­ži­je pád z 1,5-met­ro­vej vý­šky, zne­sie mra­zy až do -10°C a neub­lí­ži mu ani prach a pie­sok. Vo vnút­ri ten­ké­ho, od­ol­né­ho te­la sa skrý­va CCD sní­mač s roz­lí­še­ním 14,1 me­ga­pixe­la a ob­jek­tív s 4x op­tic­kým zoo­mom. Fo­toa­pa­rát nah­ra­dí aj vi­deo­ka­me­ru a kva­lit­ne vy­tvo­rí vi­deo­záz­nam v HD roz­lí­še­ní 1280 x 720 bo­dov. Nec­hý­ba ani ob­ľú­be­ný re­žim iA (In­te­li­gen­tná auto­ma­ti­ka), kto­rý maximál­ne uľah­čí tak fo­tog­ra­fo­va­nie, ako aj na­tá­ča­nie vi­deo­záz­na­mu. S op­tic­kým sta­bi­li­zá­to­rom ME­GA O.I.S. sa da­jú na­fo­tiť os­tré sním­ky aj v hor­ších sve­tel­ných po­dmien­kach a na kva­li­tu fo­tog­ra­fií ne­bu­de mať vplyv ani chve­jú­ca sa ru­ka na spúš­ti. Vďa­ka od­ol­nos­ti a ši­ro­ké­mu vý­be­ru fun­kcií je DMC-FT10 ideál­nym fo­toa­pa­rá­tom pre všet­kých out­doo­ro­vých nad­šen­cov, kto­rí ak­tív­ne trá­via voľ­ný čas.

Mo­del FT10 má kva­lit­ný ob­jek­tív LU­MIX DC s 4x op­tic­kým zoo­mom (zod­po­ve­dá roz­sa­hu 35 – 140 mm pri ki­no­fil­me). Ob­jek­tív sa skla­dá z 11 pr­vkov a hra­no­lu v 10 sku­pi­nách, ob­sa­hu­je 1 ED šo­šov­ku a 4 as­fé­ric­ké op­tic­ké čle­ny so 7 as­fé­ric­ký­mi ploc­ha­mi. Pri fo­tog­ra­fo­va­ní s roz­lí­še­ním 3 me­ga­pixelov sa dá vy­užiť fun­kcia Extra Op­ti­cal Zoom, kto­rá predĺži op­tic­ký zoom na hod­no­tu 8,4x.

Ten­ké te­lo fo­toa­pa­rá­tu s fu­tu­ris­tic­kým pro­fi­lom je vo­do­tes­né až do hĺbky 3 met­rov a od­ol­né pro­ti prac­hu (zod­po­ve­dá ar­mád­nym štan­dar­dom IPX8 a IP6X). Gu­mo­vé vy­pod­lo­že­nie a zo­sil­ne­ná skle­ne­ná a uh­lí­ko­vá ži­vi­ca vo vnút­ri fo­toa­pa­rá­tu za­is­ťu­jú od­ol­nosť pri po­no­re­ní do vo­dy a účin­ne brá­nia vnik­nu­tiu prac­hu aj pies­ku.
V re­ži­me In­te­li­gen­tnej auto­ma­ti­ky sa fo­tog­raf ne­mu­sí sta­rať o správ­nosť nas­ta­ve­nia a mô­že sa pl­ne za­me­rať na fo­tog­ra­fo­va­nie. Spo­ľah­li­vý sys­tém sta­bi­li­zá­cie ob­ra­zu ME­GA O.I.S. účin­ne kom­pen­zu­je chve­nie ru­ky fo­tog­ra­fa a In­te­li­gen­tné ov­lá­da­nie cit­li­vos­ti op­ti­ma­li­zu­je rých­losť zá­vier­ky a nas­ta­ve­nie ISO pri fo­tog­ra­fo­va­ní rých­lo sa po­hy­bu­jú­cich ob­jek­tov. Fun­kcia Roz­poz­na­nie tvá­re (Fa­ce De­tec­tion) si do­ká­že za­pa­mä­tať re­gis­tro­va­né tvá­re a po­tom na ne za­os­triť. Lu­mix FT10 má tak­tiež fun­kciu In­te­li­gent­ný vý­ber scé­ny, kto­rá po­dľa si­tuácie auto­ma­tic­ky vy­be­rie je­den zo šies­tich scé­nic­kých re­ži­mov – Mak­ro, Po­rtrét, Kra­ji­na, Noč­ný po­rtrét, Noč­ná kra­ji­na ale­bo Zá­pad sl­nka. Sys­tém Quic­kAF prie­bež­ne za­os­tru­je na kon­krét­ny ob­jekt, bez to­ho aby bo­lo po­treb­né stla­čiť spúšť do po­lo­vi­ce. Všet­ky tie­to fun­kcie sa ak­ti­vu­jú v re­ži­me iA jed­no­duc­hým stla­če­ním je­di­né­ho tla­čid­la na te­le fo­toa­pa­rá­tu.

FT10 vie vy­tvo­riť nád­her­né vi­deá aj pod vo­dou vo vy­so­kej HD kva­li­te s roz­lí­še­ním 1280 x 720p s frek­ven­ciou 30 sní­mok za se­kun­du. Vi­deo sa uk­la­dá vo for­má­te Mo­tion JPEG. Sa­moz­rej­mos­ťou je aj po­dpo­ra vi­dea v niž­šom roz­lí­še­ní WVGA (po­mer strán 16:9, roz­lí­še­nie 848 x 480, frek­ven­cia 30 sní­mok za se­kun­du) a VGA (po­mer strán 4:3, roz­lí­še­nie 640 x 480, frek­ven­cia 30 sní­mok za se­kun­du). Vi­deo­záz­nam sa dá up­ra­viť a nap­rík­lad od­os­lať na YouTu­be po­mo­cou pri­ba­le­né­ho prog­ra­mu PHO­TO­fun­STU­DIO 5.0. Pro­ce­sor Ve­nus En­gi­ne IV pri­ná­ša sú­bež­né spra­co­va­nie ob­ra­zo­vých sig­ná­lov (mul­ti­tas­king) a su­per rých­lu od­oz­vu. Ones­ko­re­nie med­zi stla­če­ním spúš­te a expo­no­va­nou sním­kou je prib­liž­ne 0,006 se­kun­dy, tak­že nie je prob­lém za­chy­tiť ani bez­pros­tred­né mo­men­tky. Ve­nus En­gi­ne IV tiež po­dpo­ru­je re­žim vy­so­kej cit­li­vos­ti a umož­ňu­je nas­ta­viť hod­no­tu ISO až na 6 400. Pro­ce­sor má vy­ni­ka­jú­cu ener­ge­tic­kú účin­nosť a na jed­no na­bi­tie aku­mu­lá­to­ra sa dá vy­tvo­riť 300 sní­mok.

Fo­toa­pa­rát je vy­ba­ve­ný 2,7pal­co­vým in­te­li­gen­tným LCD pa­ne­lom s 230 000 bod­mi so ši­ro­kým zor­ným uh­lom a anti­ref­lexnou úp­ra­vou. Jas pa­ne­lu sa up­ra­vu­je auto­ma­tic­ky (cel­kom má 11 úrov­ní) v zá­vis­los­ti na in­ten­zi­te oko­li­té­ho svet­la, čím je za­is­te­ná maximál­ne mož­ná vi­di­teľ­nosť za všet­kých po­dmie­nok. Veľ­ký 2,7“ LCD pa­nel vý­bor­ne zob­ra­zu­je de­tai­ly, tak­že fo­tog­raf si eš­te mô­že po­hodl­ne skon­tro­lo­vať pres­nosť za­os­tre­nia. Bo­ha­tá po­nu­ka scé­nic­kých re­ži­mov ref­lek­tu­je rôz­no­ro­dosť fo­tog­ra­fic­kých si­tuá­cií a umož­ňu­je zvo­liť vždy op­ti­mál­ne nas­ta­ve­nia. Re­žim Pláž & Surf je ideál­ny pre špor­to­vé ak­ti­vi­ty pri mo­ri – auto­ma­tic­ké vy­vá­že­nie bi­elej je vhod­né tak pre fo­tog­ra­fo­va­nie na plá­ži, ako aj v plyt­kých vo­dách do hĺbky 3 met­rov. V re­ži­moch Di­eťa, Zvie­ra a Šport je ak­tív­ne In­te­li­gen­tné nas­ta­ve­nie cit­li­vos­ti ISO, tak­že na­fo­tí­te os­tré sním­ky, aj keď sa fo­tog­ra­fo­va­ný ob­jekt ne­ča­ka­ne po­hne. Do pa­mä­ti fo­toa­pa­rá­tu sa rov­na­ko da­jú ulo­žiť me­ná a dá­tu­my na­ro­de­nia de­tí (či zvie­rat) – fo­tog­ra­fie po­tom mô­žu ob­sa­ho­vať me­no a pres­ný vek va­šich de­tí.

Naj­čas­tej­šie po­uží­va­né fun­kcie, ako nap­rík­lad op­tic­ká sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu, sek­ven­čné sní­ma­nie, nas­ta­ve­nie vy­vá­že­nia bi­elej, hod­no­ta cit­li­vos­ti, roz­lí­še­nie fo­tog­ra­fie sú ľah­ko prís­tup­né v re­ži­me rých­le nas­ta­ve­nie, tak­že nie je po­treb­né tie­to pa­ra­met­re me­niť v me­nu.

Ok­rem bež­ných pa­mä­ťo­vých ka­riet SD/SDHC po­dpo­ru­je DMC-FT10 aj SD for­mát no­vej ge­ne­rá­cie so zväč­še­nou ka­pa­ci­tou s ozna­če­ním SDXC (SD eXten­ded Ca­pa­ci­ty).

Fo­toa­pa­rát Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-FT10 bu­de v pre­da­ji na je­seň 2010.

Zdroj: TS PanasonicOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter