TS: Extrémne rýchly Panasonic FZ100 s 24x optickým zoomom

FZ100_front_LCD.jpg Rých­losť, kva­li­ta a eš­te raz rých­losť – to sú jed­noz­nač­né pred­pok­la­dy pre aký­koľ­vek fo­toa­pa­rát, kto­rý má am­bí­cie za­chy­tiť dy­na­mic­ké špor­to­vé di­anie ale­bo auten­tic­ké mo­men­tky z kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta. Po­kiaľ chce­te, aby vám neušiel žiad­ny ví­ťaz­ný oka­mih, stav­te na su­per­zoom Pa­na­so­nic Lu­mix FZ100!

No­vý fo­to&vi­deoapa­rát Pa­na­so­nic Lu­mix FZ100 oce­nia nie­len ná­roč­ní fo­toa­ma­té­ri, ale pre­dov­šet­kým priaz­niv­ci špor­to­vej a re­por­táž­nej fo­tog­ra­fie. Je­ho hlav­nou pred­nos­ťou je rých­losť. Vy­spe­lý MOS sní­mač s roz­lí­še­ním 14,1 me­ga­pixe­la do­sa­hu­je his­to­ric­ky naj­rý­chlej­šie hod­no­ty dáv­ko­vé­ho sní­ma­nia. V pl­nom roz­lí­še­ní za­zna­me­ná 11 sní­mok za se­kun­du a pri zní­že­nom, ale stá­le kva­lit­nom roz­lí­še­ní 3,5 me­ga­pixe­la do­kon­ca 60 sní­mok za se­kun­du! Vďa­ka me­cha­nic­kej zá­vier­ke ne­do­chá­dza k dis­tor­zii ob­ra­zu ani pri fo­tog­ra­fo­va­ní rých­le sa po­hy­bu­jú­cich ob­jek­tov. Ne­chý­ba ani mož­nosť vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho zá­zna­mu vi­dea pri frek­ven­cii 220 sní­mok za se­kun­du v roz­lí­še­ní QVGA, čo oce­nia hlav­ne uží­va­te­lia, kto­rí pot­re­bu­jú za­zna­me­nať po­hyb pri rých­los­ti, kto­rú ne­do­ká­že za­chy­tiť ani ľud­ské oko. Dô­le­ži­tou no­vin­kou je aj pä­ti­ca pre uchy­te­nie exter­né­ho bles­ku, ste­reo­fón­ne­ho mik­ro­fó­nu ale­bo di­aľ­ko­vo ov­lá­da­nej sa­mos­púš­te.

Lu­mix FZ100 má 14,1me­ga­pixelo­vý MOS sní­mač, kto­rý umož­ňu­je na­tá­čať vy­so­ko kva­lit­ný vi­deo­záz­nam v pl­nom HD roz­lí­še­ní 1920 x 1080 bo­dov. Ten­to typ sní­ma­ča sa oby­čaj­ne pou­ží­va u vy­šších tried fo­toa­pa­rá­tov a vy­ni­ká ab­so­lút­nou čis­to­tou zá­zna­mu aj pri vy­so­kých hod­no­tách cit­li­vos­ti. Vý­sled­kom sú fo­tog­ra­fie a vi­deo­záz­na­my s mi­ni­mál­nym vý­sky­tom di­gi­tál­ne­ho šu­mu.

Lu­mix FZ100 nie je len mi­mo­riad­ne rých­ly fo­toa­pa­rát, ale tiež pl­no­hod­not­ná Full HD ka­me­ra so ste­reoz­vu­kom, kto­rá us­po­ko­jí nad­še­ných vi­deoama­té­rov v kaž­dom oh­ľa­de. Ro­din­nú do­vo­len­ku, det­ské os­la­vy ale­bo dô­le­ži­té spo­lo­čen­ské uda­los­ti tak hra­vo za­zna­me­ná­te je­di­ným prís­tro­jom pres­ne tak, ako to prá­ve pot­re­bu­je­te. Ok­rem kla­sic­kej spúš­te má FZ100 aj dru­hú sa­mos­tat­nú spúšť pre vi­deo­záz­nam, tak­že pre­chod do vi­deo­re­ži­mu je otáz­kou oka­mi­hu. Zá­znam v pl­nom HD roz­lí­še­ní sa uk­la­dá vo for­má­te AVCHD (MPEG-4/H.264), kto­rý bez prob­lé­mov preh­rá­te na HD te­le­ví­zo­roch a Blu-ray preh­rá­va­čoch.

FZ100_Forest_L.jpg Pri zá­zna­me vi­dea vy­uží­va FZ100 in­te­li­gen­tnú auto­ma­ti­ku iA vrá­ta­ne op­tic­kej sta­bi­li­zá­cie ob­ra­zu, mož­nos­ti auto­ma­tic­ké­ho roz­poz­ná­va­nia tvá­re a in­te­li­gen­tné­ho auto­ma­tic­ké­ho vý­be­ru mo­tí­vo­vé­ho prog­ra­mu. Po­čas vi­deo­záz­na­mu je mož­né ke­dy­koľ­vek stla­čiť spúšť fo­toa­pa­rá­tu a za­zna­me­nať sta­tic­kú sním­ku v kva­li­te iden­tic­kej s kva­li­tou vi­deo­záz­na­mu. No­vá konštruk­cia ob­jek­tí­vu LEI­CA DC VA­RIO-EL­MART umož­ni­la zväč­šiť roz­sah op­tic­ké­ho zoo­mu až na 24x hod­no­tu (zod­po­ve­dá roz­sa­hu 25 mm – 600 mm pri ki­no­fil­me). Naj­krat­šie oh­nis­ko je ultra­ši­ro­ké 25 mm, tak­že v po­rov­na­ní s bež­ným 35mm fo­toa­pa­rá­tom má FZ100 tak­mer dvoj­ná­sob­nú šír­ku zá­be­ru! Tá­to vý­ni­moč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka sa naj­viac pre­ja­ví pri fo­tog­ra­fo­va­ní ar­chi­tek­tú­ry a prí­rod­ných sce­né­rií ale­bo pri sku­pi­no­vých fo­tog­ra­fiách v inter­iéri, kde fo­tog­raf ne­má kam cú­vať, aby sa mu do zá­be­ru voš­li všet­ci. Ob­jek­tív sa skla­dá zo 14 čle­nov v 10 sku­pi­nách a ob­sa­hu­je 3 ED šo­šov­ky a dva as­fé­ric­ké op­tic­ké čle­ny.

O spra­co­va­nie ob­ra­zu sa sta­rá ino­vo­va­ný ob­ra­zo­vý pro­ce­sor Ve­nus En­gi­ne FHD s tech­no­ló­giou In­te­li­gen­tné­ho roz­lí­še­nia, kto­rá umož­ňu­je zvý­šiť 24x op­tic­ký zoom na 32x di­gi­tál­ny, a to pri za­cho­va­ní rov­na­kej kva­li­ty ako u op­tic­ké­ho zoo­mu. Vďa­ka no­vé­mu ob­ra­zo­vé­mu pro­ce­so­ru, rých­le­mu štar­tu fo­toa­pa­rá­tu a su­per rých­le­mu auto­fo­ku­su So­nic Speed AF do­sa­hu­je FZ100 vo svo­jej ka­te­gó­rií naj­vyš­šiu rých­losť a naj­krat­šie od­oz­vy. V ma­nuál­nom re­ži­me uží­va­te­ľa po­te­ší ľah­ko prís­tup­né otoč­né ko­lies­ko „Jog-di­al“, kto­ré uľah­ču­je ov­lá­da­nie a urý­chľu­je zme­ny v nas­ta­ve­ní.

Vďa­ka kom­bi­ná­cii re­ži­mu iA (In­telli­gent Auto), ob­jek­tí­vu s vý­ni­moč­nou sve­tel­nos­ťou od f2,8 a op­tic­kej sta­bi­li­zá­cii ob­ra­zu POWER O.I.S za­bra­ňu­je DMC-FZ100 roz­ma­za­niu sní­mok spô­so­be­né­mu rých­lym po­hy­bom fo­tog­ra­fo­va­né­ho ob­jek­tu ale­bo fo­tog­ra­fo­va­ním z ru­ky.

Troj­pal­co­vý otoč­ný in­te­li­gent­ný LCD dis­plej má te­raz roz­lí­še­nie 460 000 ob­ra­zo­vých bo­dov, čo vý­raz­ne sprí­jem­ňu­je sle­do­va­nie sta­tic­kých sní­mok aj vi­dea. Vďa­ka vy­so­ko ener­ge­tic­ky ús­por­né­mu MOS sen­zo­ru a ob­ra­zo­vé­mu pro­ce­so­ru Ve­nus FHD zvlád­ne DMC-FZ100 vy­fo­tog­ra­fo­vať až 410 sní­mok na jed­no na­bi­tie aku­mu­lá­to­ra.

Fo­to&vi­deoapa­rát Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-FZ100 sa na slo­ven­skom tr­hu za­čne pre­dá­vať na je­seň 2010..

Zdroj: TS PanasonicOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter