Kanadské rádio chce riadiť elektrické spotrebiče domácností

washmachine.jpg Ka­nad­ské rá­dio e-Ra­dio so síd­lom v To­ron­te sa spo­ji­lo s ná­rod­ným vy­sie­la­te­ľom CBC Ra­dio a je­ho náp­ro­tiv­kom s fran­cúz­skym ja­zy­kom Ra­dio-Ca­na­da s cie­ľom vy­tvo­riť služ­bu op­ti­ma­li­zá­cie roz­lo­že­nia spot­re­by elek­tric­kej ener­gie spot­re­bič­mi do­mác­nos­tí.

Idea je po­mer­ne jed­no­du­chá – po­mo­cou sig­ná­lu vy­sie­la­né­ho na pres­ne de­fi­no­va­nej FM frek­ven­cii bu­dú rá­diá dis­tri­buo­vať in­for­má­ciu o mo­men­tál­nom za­ťa­že­ní roz­vod­nej sie­te elek­tric­kej ener­gie. Elek­tric­ké spot­re­bi­če do­mác­nos­tí by ma­li byť schop­né po­mo­cou za­bu­do­va­nej mik­rop­ro­ce­so­ro­vej tech­ni­ky tú­to in­for­má­ciu pri­jí­mať a vy­hod­no­co­vať. Spot­re­bi­če, kto­rých spus­te­nie mô­že byť od­lo­že­né, sa tak bu­dú spúš­ťať v ča­se, keď je od­ber elek­tric­kej ener­gie níz­ky, a ne­bu­dú sa spúš­ťať v ča­se jej vy­so­ké­ho od­be­ru. Tým sa za­brá­ni si­tuáciám pri kto­rých mô­že dôjsť ku ko­lap­su dis­tri­buč­nej sie­te. Me­dzi elek­tric­ké za­ria­de­nia, kto­ré by moh­li byť tak­to ria­de­né, pa­tria nap­rík­lad práč­ky.

Tech­no­ló­gia už bo­la ús­peš­ne otes­to­va­ná v To­ron­te. Ne­bu­de ju však mož­né in­šta­lo­vať do star­ších elek­tric­kých prís­tro­jov, po jej štan­dar­di­zá­cii sa mô­že stať sú­čas­ťou no­vých vý­rob­kov. Pop­ri op­ti­mis­tic­kých hla­soch pod­po­ru­jú­cich tú­to tech­no­ló­giu sa ozý­va­jú aj hla­sy skep­ti­kov, kto­rí pou­ka­zu­jú na inter­ven­ciu štá­tu do súk­ro­mia do­mác­nos­tí.

Zdroj: Phy­sorg.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter