Samsung: 3D televízory už na Slovensku a robotický vysávač Navibot


Sam­sung kon­com mar­ca na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v Br­ne pred­sta­vil ce­lé svo­je por­tfó­lium (LED TV, LCD TV, plaz­my, Blu-ray pre­hrá­va­če, Blu-ray do­má­ce ki­ná) vhod­né pre 3D pre­mie­ta­nie. Na­viac pred­sta­vil za­ují­ma­vý pr­vok v po­do­be 10-kro­ko­vé­ho al­go­rit­mu pre­vo­du bež­né­ho 2D obra­zu do 3D re­ži­mu a od­štar­to­val aj pre­daj dvoch ver­zií svoj­ho naj­nov­šie­ho ro­bo­tic­ké­ho vy­sá­va­ča Na­vi­bot s in­te­gro­va­ným sys­té­mom Vi­sio­na­ry Map­ping. In­for­má­cie o o od­štar­to­va­ní éry 3D do­má­cej zá­ba­vy mô­že­te náj­sť v tej­to tla­čo­vej sprá­ve, in­for­má­cie o Na­vi­bo­te sú pu­bli­ko­va­né v tej­to sprá­ve

LED8000_(NA,55)_R45.jpg Pod­po­ru vy­sie­la­nia 3D obra­zu ma­jú in­te­gro­va­nú všet­ky no­vé te­le­ví­zo­ry od sed­mič­ko­vé­ho ra­du vy­ššie a všet­ky toh­to­roč­né pré­mio­vé no­vin­ky (LED TV sé­rie 7000, 8000, 9000, LCD TV sé­ria 750 a plaz­ma sé­rie 7000) ob­sa­hu­jú no­vý 3D pro­ce­sor Sam­sun­gu, kto­rý je op­ti­ma­li­zo­va­ný pre via­ce­ro 3D štan­dar­dov, vrá­ta­ne for­má­tov po­lo­vič­né­ho a pl­né­ho HD ro­zlí­še­nia a štan­dar­du Blu-ray 3D schvá­le­né­ho Aso­ciá­ciou pre Blu-ray dis­ky. No­vin­ky z di­el­ne Sam­sun­gu ma­jú in­te­gro­va­ný aj no­vý pro­ce­sor, kto­rý v de­sia­tich kro­koch kon­ver­tu­je kla­sic­ký 2D ob­raz do 3D re­ži­mu bez to­ho, aby bol dos­tup­ný 3D for­má­tu obra­zu. Pro­ce­sor ana­ly­zu­je ob­raz a vy­hod­no­cu­je v akej hĺbke obra­zu ma­jú byť pred­me­ty, na­prí­klad vy­ššie bu­do­vy dá­va do po­za­dia, niž­šie do po­pre­dia, rých­lej­šie po­hy­by do po­pre­dia a po­mal­šie do po­za­dia. Sa­mo­zrej­me nej­de o pl­no­hod­not­ný 3D ob­raz, ale o aký­si me­dzi­krok me­dzi 2D a 3D, po­kým ne­bu­de k dis­po­zí­cii dos­ta­tok 3D ti­tu­lov, či už na Blu-ray ale­bo v onli­ne vi­deo­po­ži­čov­niach.

Kó­rej­ský vý­rob­ca in­te­gro­val do mno­hých svo­jich te­le­ví­zo­rov aj fun­kciu allsha­re, čo je v prin­cí­pe iba iné oz­na­če­nie pre DL­NA. K dis­po­zí­cii sú po­tom fun­kcie ako Inter­net@TV či prís­tup k apli­ká­ciám Sam­sung Apps – dopl­ni­teľ­né a sťa­ho­va­teľ­né wid­get­ky. Jed­nou z pr­vých ta­kých­to wid­ge­tiek je apli­ká­cia Sky­pe, kto­rá spo­lu s vo­li­teľ­nou webo­vou ka­me­rou uchy­ti­teľ­nou mag­ne­tom pria­mo na te­le­ví­zo­re umož­ňu­je reali­zo­va­nie vi­deo­kon­fe­ren­cií pria­mo z po­ho­dlia obý­vač­ky. Jed­ným z dos­tup­nej­ších mo­de­lov 3D te­le­ví­zo­rov je Sam­sung LED40C750 v ce­ne 1 349 Eur s DPH. Vlaj­ko­vou lo­ďou pre rok 2010 bu­de LED TV sé­rie 9000 (dos­tup­né od le­ta 2010), kto­rý bu­de v ba­le­ní ob­sa­ho­vať di­aľ­ko­vé ovlá­da­nie s in­te­gro­va­nou LED dis­ple­jom, na kto­rom je mož­né sle­do­vať ďal­ší ka­nál ok­rem to­ho, kto­rý prá­ve sle­du­je­te na te­le­ví­zo­re. Pôj­de te­da o aké­si PIP (Pic­tu­re In Pic­tu­re), ale na di­aľ­ko­vom ovlá­da­ní.

Spo­lu s no­vý­mi te­le­ví­zor­mi uvá­dza Sam­sung na slo­ven­ský trh aj Blu-ray pre­hrá­va­če, ako zdro­je naj­kva­lit­nej­šie­ho 3D obra­zu či 3D Blu-ray ki­no (HT-C6930W). Jed­ným z mo­de­lom je na­prí­klad BD-C6900 s po­lo­prie­hľad­ným kry­tom. K vy­chut­na­niu 3D obra­zu po­tre­bu­je­te sa­mo­zrej­me aj 3D oku­lia­re, kto­ré Sam­sung pre­dá­va v za­ují­ma­vom bund­li – spo­lu s ani­mo­va­ným fil­mom dos­ta­ne­te 2 ks oku­lia­rov. Vo­li­teľ­ne si mô­že­te do­kú­piť via­ce­ro oku­lia­rov sú­čas­ne, nie je ob­me­dze­ný po­čet na množ­stvo ľu­dí sle­du­jú­cich je­den a ten is­tý 3D film. 3D ki­no HT-C6930 ob­sa­hu­je ok­rem Blu-ray pre­hrá­va­ča aj audio­sys­tém s me­no­vi­tým vý­ko­nom 1330 W, kto­rý dot­vá­ra 7.1 ka­ná­lo­vý zvuk.

Navibot Pred­sta­vi­te­lia Sam­sung ohlá­si­li onedl­ho aj dos­tup­nosť onli­ne vi­deo­po­ži­čov­ne lo­ve­film.com prá­ve pros­tred­níc­tvom te­le­ví­zo­rov Sam­sung, čo by bo­la pria­ma kon­ku­ren­cia pre všet­ky vi­deo­po­ži­čov­ne na­šich IPTV pos­ky­to­va­te­ľov, pre­to­že už te­raz da­ta­bá­za lo­ve­film.com ob­sa­hu­je ti­sí­ce fil­mov. Otáz­ny bu­de spô­sob spo­plat­ne­nia, ku kto­ré­mu sme sa ne­doz­ve­de­li nič bliž­šie.
Čo nás za­uja­lo mož­no o kú­sok viac, ako 3D te­le­ví­zo­ry (po­kým nie je po­riad­ny ob­sah, je tech­no­ló­gia tak tro­cha zby­toč­ná), je no­vý ro­bo­tic­ký vy­sá­vač Na­vi­bot. Ten je vy­ba­ve­ný po no­vom ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows CE a vlas­tným na­vi­gač­ným sys­té­mom Vi­sio­na­ry Map­ping, vďa­ka kto­ré­mu si ro­bot vy­tvo­rí vir­tuál­nu ma­pu mies­tnos­ti a je schop­ný efek­tív­nej­šie a rých­lej­šie pou­pra­to­vať a pa­mä­tá si, kde sa na­chá­dza­jú pred­me­ty a aj je­ho do­ko­va­ciu sta­ni­cu. Hlav­nou pod­sta­tou je za­bu­do­va­ná ši­ro­kouh­lá ka­me­ra sní­ma­jú­ca ob­raz v 165° uh­le, kto­rá vy­tvá­ra 30 sní­mok za se­kun­du. Vý­sled­kom vir­tuál­nej ma­py by tak ma­lo byť účin­nej­šie a rých­lej­šie vy­sá­va­nie a pa­mä­ta­nie si naj­krat­šej ces­ty k do­ko­va­cej sta­ni­ci. Do pl­né­ho sta­vu sa na­bi­je za dve ho­di­ny a po za­ča­tí upra­to­va­nia vy­dr­ží upra­to­vať pri­bliž­ne 90 mi­nút. Prej­de prah do vý­šky max. 2 cm. Sú­čas­ťou ba­le­nia sú aj 2 ks tzv. Vir­tual Guard, čo je vy­sie­lač vy­tvá­ra­jú­ci ne­vi­di­teľ­nú ste­nu, kto­rá za­brá­ni Na­vi­bo­tu pre­cho­du do da­nej mies­tnos­ti. Sú­čas­ťou ba­le­nia mo­de­lu VCR8855 je do­ko­va­cia sta­ni­ca, 2 ks Vir­tual Guard, di­aľ­ko­vé ovlá­da­nie, ná­hrad­ný fil­ter a ke­fa. Lac­nej­ší mo­del VCR8845 ne­bu­de mať di­aľ­ko­vé ovlá­da­nie, iba 1 ks Vir­tual Guard a 1 ná­hrad­ný fil­ter. Vy­spe­lej­ší mo­del sa bu­de pre­dá­vať za 507 Eur s DPH, lac­nej­ší za 429 Eur.

Na­vi­bot je vy­ba­ve­ný 38 bez­peč­nos­tný­mi sen­zor­mi. Vy­sá­va v šies­tich rôz­nych mó­doch a Auto (1 cy­klus vy­sá­va­cia a ná­vrat do do­ko­va­cej sta­ni­ce), Ma­nual (po­mo­cou tla­či­diel di­aľ­ko­vé­ho ovlá­da­nia), Max (po­kým sa ne­vy­bi­je ba­té­ria), Spot (vy­be­rie­te mies­to, kto­ré chce­te dô­klad­nej­šie po­vy­sá­vať), Ed­ge (za­chá­dza až k okra­jom) a Den­ný har­mo­no­gram ale­bo od­lo­že­ný re­žim (na­sta­vi­teľ­ný čas vy­sá­va­nia). Na­vi­bot vá­ži 4 kg a upra­tu­je rých­los­ťou 0,3 m prej­de­nej drá­hy za se­kun­du.

Galéria k článku:

Zdroj: Samsung


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter