TS: Samsung predstavuje robotický vysávač Navibot

Self-Adjusting.jpg Sam­sung Elec­tro­nics Co. Ltd., pop­red­ný vý­rob­ca na tr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky a sve­to­vá jed­not­ka v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, pred­sta­vu­je na zá­kla­de dl­ho­do­bé­ho vý­sku­mu a vý­vo­ja naj­mo­der­nej­ších tech­no­lo­gic­kých ap­li­ká­cií ro­bo­tic­ký vy­sá­vač Na­vi­Bot (VCR8855, VCR8845). Ma­lý, se­bes­tač­ný a vy­so­ko vý­kon­ný po­moc­ník vie vy­sá­vať sám bez akej­koľ­vek po­mo­ci. Je vy­ba­ve­ný ce­lým ra­dom špič­ko­vých fun­kcií, kto­ré z ne­ho ro­bia sku­toč­né­ho majstra vo vy­sá­va­ní. Moz­gom ro­bo­tic­ké­ho vy­sá­va­ča Na­vi­Bot je ope­rač­ný sys­tém Win­dows CE.

Na roz­diel od do­te­raj­ších ro­bo­tic­kých vy­sá­va­čov dis­po­nu­je Na­vi­Bot uni­kát­nym na­vi­gač­ným sys­té­mom Vi­sio­na­ry Map­pingTM, vďa­ka kto­ré­mu si ro­bot do­ká­že vy­tvo­riť vir­tuál­nu ma­pu mies­tnos­ti, je schop­ný vy­hod­no­tiť, kde sa v mies­tnos­ti pres­ne na­chá­dza, kde sú roz­mies­tne­né pred­me­ty a kde je pos­ta­ve­ná do­ko­va­cia sta­ni­ca.
Na­vi­Bot je vy­ba­ve­ný 38 bez­peč­nos­tný­mi sen­zor­mi, kto­ré za­ru­čia spo­ľah­li­vé a bez­peč­né vy­sá­va­nie bez ná­ra­zov a pá­dov.

Po­mo­cou šies­tich rôz­nych mó­dov vy­sá­va­nia (Auto, Ma­nual, Max, Spot, Ed­ge, Od­lo­že­ný štart/Den­ný har­mo­nog­ram) si mô­že­te nas­ta­viť up­ra­to­va­nie ro­bo­ta tak, ako vám naj­viac vy­ho­vu­je.

Je­di­neč­ný je i ele­gant­ný di­zajn ro­bo­ta Na­vi­Bot. At­rak­tív­ne pre­ve­de­nie v mod­rej far­be s do­ty­ko­vým LED dis­ple­jom mo­de­lu VCR8855 vás roz­hod­ne upú­ta. Mož­no sa vám nech­ce ve­riť, ale s ro­bo­tom Na­vi­Bot pri­chá­dza sku­toč­ne no­vá éra up­ra­to­va­nia, ke­dy bu­de­te mať me­nej prá­ce a sta­ros­tí a viac ča­su na va­šich blíz­kych.

Vi­sio­na­ry map­pingTM sys­tem
Na­vi­gač­ný sys­tém Vi­sio­na­ry Map­ping TM, kto­rým je Na­vi­Bot ako je­di­ný ro­bo­tic­ký vy­sá­vač vy­ba­ve­ný, za­bez­pe­ču­je maximál­ne efek­tív­ny spô­sob vy­sá­va­nia. Hlav­nou pod­sta­tou toh­to sys­té­mu je za­bu­do­va­ná ši­ro­kouh­lá ka­me­ra, kto­rá sní­ma až 30 sní­mok za se­kun­du. Vďa­ka to­mu­to sys­té­mu si Na­vi­Bot do­ká­že vy­tvo­riť vir­tuál­nu ma­pu mies­tnos­ti, je schop­ný si za­pa­mä­tať, kde už up­ra­tal, a vie si vy­po­čí­tať, kde pres­ne v mies­tnos­ti sa na­chá­dza. Na roz­diel od bež­ných ro­bo­tic­kých vy­sá­va­čov pra­cu­je Na­vi­bot sys­te­ma­tic­ky, a tak ove­ľa účin­nej­šie a rých­lej­šie. Tak­tiež vďa­ka sys­té­mu Vi­sio­na­ry map­ping TM si Na­vi­Bot lep­šie po­ra­dí s do­bí­ja­ním. Hneď ako zis­tí níz­ky stav ba­té­rie, naj­krat­šou ces­tou sa vy­be­rie do do­ko­va­cej sta­ni­ce. Po na­bi­tí sa pri­tom vrá­ti na mies­to, kde zis­til, že mu do­chá­dza ba­té­ria a auto­ma­tic­ky sa pus­tí opäť do prá­ce.

Bez­peč­nos­tné sen­zo­ry
Vďa­ka 38 sen­zo­rom (anti­ko­líz­ne a úni­ko­vé sen­zo­ry, sen­zo­ry pro­ti pá­du, ná­raz­ní­ko­vé sen­zo­ry, sen­zo­ry pro­ti na­mo­ta­niu káb­lov/ko­ber­co­vých strap­cov, sen­zor gy­ros­ko­pic­ký a ka­me­ro­vý, auto-stop sen­zor a sen­zor sta­vu ba­té­rie) sa Na­vi­Bot in­te­li­gen­tne vy­hne pre­káž­kam, ne­na­ra­zí nap­rík­lad do ná­byt­ku a nes­pad­ne ani zo scho­dov. Na­vi­Bot dis­po­nu­je aj fun­kciou auto­ma­tic­ké­ho za­sta­ve­nia – ak ho zod­vih­ne­te zo ze­me, ih­neď pres­ta­ne pra­co­vať.

Mó­dy vy­sá­va­nia a ov­lá­da­nia
Múd­ry po­moc­ník do do­mác­nos­ti Sam­sung Na­vi­Bot po­nú­ka nie­koľ­ko rôz­nych mó­dov vy­sá­va­nia: Auto (1 cyk­lus vy­sá­va­nia a náv­rat do do­ko­va­cej sta­ni­ce), Ma­nual (po­mo­cou tla­či­diel na di­aľ­ko­vom ov­lá­da­ní), Max (po­kiaľ sa ne­vy­bi­je ba­té­ria), Spot (vy­ber­te mies­to, kto­ré chce­te dôk­lad­ne po­vy­sá­vať), Ed­ge (za­chá­dza až k ok­ra­jom), Den­ný har­mo­nog­ram ale­bo Od­lo­že­ný štart (mô­že­te si nas­ta­viť čas vy­sá­va­nia na kto­rú­koľ­vek ho­di­nu, kto­rá sa vám ho­dí). Vy­sá­vač mô­že­te re­gu­lo­vať buď po­mo­cou infra­čer­ve­né­ho di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­nia ale­bo do­ty­ko­vo pria­mo na te­le vy­sá­va­ča (mo­del VCR8855) či tla­čid­la­mi (mo­del VCR8845).

Vir­tual GuardTM
Vir­tual Guard™ vy­tvá­ra vir­tuál­nu ste­nu ale­bo brá­nu. Za­tiaľ, čo Vir­tuál­na ste­na za­brá­ni vy­sá­va­ču vstú­piť tam, kde nie je ví­ta­ný, Vir­tuál­na brá­na ur­ču­je po­ra­die up­ra­to­va­nia. Fun­kcia Vir­tuál­na ste­na tak vy­tvá­ra ne­vi­di­teľ­nú ste­nu, kto­rá nap­rík­lad za­brá­ni, aby sa Na­vi­bot dos­tal k váš­mu do­má­ce­mu mi­lá­či­ko­vi. Vďa­ka fun­kcii Vir­tuál­na brá­na si mô­že­te ur­čiť, v akom po­ra­dí bu­dú jed­not­li­vé mies­tnos­ti po­vy­sá­va­né. Na­vi­bot Vám te­da ne­bu­de ne­sys­te­ma­tic­ky pre­chá­dzať z jed­nej mies­tnos­ti do dru­hej, ale naj­skôr po­vy­sá­va mies­tnosť, kto­rú zvo­lí­te, a nás­led­ne sa pre­su­nie do dru­hej.

Na­bí­ja­nie a efek­ti­vi­ta vy­sá­va­nia
Na­vi­Bot sa do­bi­je op­ro­ti bež­né­mu ro­bo­tic­ké­mu vy­sá­va­ču o 1 ho­di­nu rých­lej­šie (len za dve ho­di­ny do pl­né­ho sta­vu ba­té­rie). Po za­ča­tí vy­dr­ží up­ra­to­vať až 90 mi­nút. Vďa­ka svo­jej vy­so­kej vý­kon­nos­ti si jed­no­du­cho po­ra­dí s rôz­ny­mi povr­chmi, ako je tvr­dá pod­la­ha, par­ke­ty, li­no­leum, i ko­ber­ce s níz­kym vlák­nom). Efek­tív­ne up­ra­ce špi­nu, prach, vla­sy a chl­py špe­ciál­ne vy­vi­nu­tý­mi ke­fa­mi. Dve špe­ciál­ne pos­tran­né ke­fy ro­tač­ným po­hy­bom za­bez­pe­ču­jú dôk­lad­né vy­me­te­nie pra­chu a špi­ny pop­ri ste­ne a v ro­hoch. Na­vi­Bot ab­sor­bu­je až pollit­ra ne­čis­tôt a jem­ný prach filtru­je po­mo­cou umý­va­teľ­né­ho HE­PA filtru. Ne­bo­jí sa pri­tom ani pra­hov až do vý­šky 2 cm.

Bo­ha­té prís­lu­šen­stvo
Sú­čas­ťou ba­le­nia mo­de­lu VCR8855 je do­ko­va­cia sta­ni­ca, 2 ks Vir­tual GuardTM, di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie, náh­rad­ný fil­ter a ke­fa. Spo­lu s mo­de­lom Sam­sung Na­vi­Bot VCR8855 bu­de na slo­ven­ský trh uve­de­ný aj mo­del VCR8845, kto­rý bu­de mať ov­lá­da­nie tla­čid­la­mi, 1 ks Vir­tual GuardTM a 1 náh­rad­ný fil­ter.

Orien­tač­ná ce­na ro­bo­tic­ké­ho vy­sá­va­ča Na­vi­Bot je 507 € (vr. DPH), ce­na mo­de­lu Sam­sung SR8845 je 429 € (vr. DPH).

Galéria k článku:

Zdroj: TS SamsungOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter