TS: Kompaktné fotoaparáty Samsung WB s 15x optickým zoomom

WB650 po­nú­ka tec­hno­ló­giu GPS s fun­kciou Vi­sual Map-View a 3,0” AMO­LED dis­ple­jom

Spo­loč­nosť Sam­sung ozná­mi­la, že svoj rad di­gi­tál­nych fo­toa­pa­rá­tov ty­pu „na­mier a foť“ s veľ­kým zoo­mom, dopĺňa o dva no­vé mo­de­ly. 12-me­ga­pixelo­vé prís­tro­je WB650 a WB600 po­nú­ka­jú rov­na­ké ši­ro­kouh­lé 24mm ob­jek­tí­vy Schnei­der, ako ich pred­chod­co­via, roz­ši­ru­jú však te­le­fo­tog­ra­fic­ké schop­nos­ti z 10x až na im­po­zant­ný 15x op­tic­ký zoom. Ok­rem to­ho pric­hád­za WB650 s jas­ným a os­trým 3,0" AMO­LED dis­ple­jom a vsta­va­nou tec­hno­ló­giou GPS na auto­ma­tic­ké ze­me­pis­né ozna­čo­va­nie sní­mok z ce­lé­ho sve­ta. Tie­to fo­toa­pa­rá­ty rep­re­zen­tu­jú to, čo mô­žu spot­re­bi­te­lia od spo­loč­nos­ti Sam­sung oča­ká­vať. No­vý rad WB spo­loč­nos­ti Sam­sung ide nad rá­mec to­ho, čo sa oča­ká­va od fo­toa­pa­rá­tov ty­pu „na­mier a foť“, od vý­kon­nej op­ti­ky až po vý­ni­moč­nú kom­bi­ná­ciu vlas­tnos­tí, vďa­ka kto­rým je fo­te­nie do­ko­na­lých fo­tog­ra­fií úpl­nou sa­moz­rej­mos­ťou, a zdví­ha tak lat­ku trie­dy kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov s vy­so­kým zoo­mom eš­te vy­ššie.

12-me­ga­pixelo­vý sní­mač CCD, 24mm ši­ro­kouh­lý ob­jek­tív s 15x op­tic­kým zoo­mom
Mo­de­ly Sam­sung WB650 a WB600 so svo­jim 24mm ultra­ši­ro­kým uh­lom zá­be­ru a 15x su­pe­rop­tic­kým zoo­mom po­sky­tu­jú ab­so­lút­ne naj­lep­ší op­tic­ký vý­kon v ka­te­gó­rii kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov s vy­so­kým zoo­mom. Ob­jek­tív s 15x su­per­zoo­mom sa ok­rem to­ho pri ra­de WB ob­ja­vu­je vô­bec po pr­výk­rát pri kom­pak­tnom fo­toa­pa­rá­te s te­lom ten­ším než 30 mm. S ta­ký­mi­to ši­ro­kouh­lý­mi a te­le­fo­tog­ra­fic­ký­mi schop­nos­ťa­mi bu­dú mať uží­va­te­lia prís­tup k väč­šej šír­ke zá­be­rov z krat­šej vzdia­le­nos­ti, čo im umož­ní za­chy­tiť nád­her­nú kra­ji­nu, ce­lú sku­pi­nu sva­dob­ča­nov a mra­kod­ra­py z väč­šej vzdia­le­nos­ti. Vy­so­ko vý­kon­né ob­jek­tí­vy Schnei­der-Kreuz­nach sú vy­ba­ve­né duál­nou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu (IS), kto­rá uží­va­te­ľom pros­tred­níc­tvom op­tic­ké­ho a di­gi­tál­ne­ho sta­bi­li­zá­to­ra ob­ra­zu umož­ní za­chy­tiť kriš­tá­ľo­vo čis­tý ob­raz. Op­tic­ká sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu in­te­li­gen­tne vy­va­žu­je chve­nie ru­ky po­hy­bom ob­jek­tí­vu opač­ným sme­rom. Ak op­tic­ká sta­bi­li­zá­cia nes­ta­čí, prá­cu auto­ma­tic­ky dopl­ní ale­bo pre­be­rie di­gi­tál­na sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu, kto­rá za­bez­pe­čí ne­roz­ma­za­nú sním­ku.

Mo­der­ný dis­plej
Mo­del WB650 je vy­ba­ve­ný 3,0" AMO­LED dis­ple­jom, kto­rý v po­rov­na­ní s tra­dič­ný­mi LCD dis­plej­mi pri­ná­ša vý­znam­né vý­ho­dy. Dis­plej s im­po­zan­tný­mi roz­mer­mi umoc­ňu­je zá­ži­tok ko­neč­né­ho uží­va­te­ľa om­no­ho jas­nej­ším a os­trej­ším ob­ra­zom, kto­rý je dob­re vi­di­teľ­ný aj von­ku, a to do­kon­ca aj na pria­mom sl­neč­nom svet­le. Dis­plej AMO­LED pri­ná­ša dlh­šiu ži­vot­nosť ba­té­rie, vy­šší kon­trast­ný po­mer, živ­šie far­by a schop­nosť zob­ra­zo­vať ob­ráz­ky, kto­ré je mož­né pre­ze­rať v ľu­bo­voľ­nom uh­le pri pl­nom za­cho­va­ní rov­na­ké­ho fa­reb­né­ho spek­tra. Fo­toa­pa­rát WB600 je vy­ba­ve­ný veľ­kým 3,0" TFT LCD dis­ple­jom.

Tec­hno­ló­gia GPS a mož­nosť ze­me­pis­né­ho ozna­čo­va­nia
K ur­čo­va­niu a uk­la­da­niu pres­nej po­lo­hy od­fo­te­nej sním­ky po­uží­va WB650 vsta­va­nú tec­hno­ló­giu GPS. S tým­to mo­de­lom mô­žu uží­va­te­lia ze­me­pis­ne ozna­čo­vať di­gi­tál­ne fo­tog­ra­fie, t.j. za­zna­me­ná­vať ze­me­pis­nú dĺžku a šír­ku mies­ta, kde bo­la sním­ka od­fo­te­ná. Fo­toa­pa­rát na dis­ple­ji AMO­LED zob­ra­zí ná­zov mes­ta, štá­tu a kra­ji­ny. Vďa­ka fun­kcii vi­zuál­ne­ho pre­ze­ra­nia ma­py si mô­žu uží­va­te­lia do­kon­ca vy­hľa­dať mies­to zho­to­ve­nia fo­tog­ra­fie na ma­pe vo fo­toa­pa­rá­te bez to­ho, aby mu­se­li fo­tog­ra­fie po­sie­lať na inter­net. Tú­to fun­kciu je mož­né vy­užiť aj v prí­pa­de, keď blú­di­te v nez­ná­mom mes­te. Jed­no­duc­ho vám ozna­čí pria­mo na dis­ple­ji kon­krét­ne mies­to, kde sa prá­ve nac­hád­za­te.

Na­tá­ča­nie vi­deo­záz­na­mov v HD roz­lí­še­ní
Prís­tro­je WB650 a WB600 dá­va­jú uží­va­te­ľom mož­nosť na­tá­čať vi­deo­záz­na­my vo vy­so­kom roz­lí­še­ní 720p pri sní­ma­cej rých­los­ti 30 fps. Spo­loč­nosť Sam­sung tak­tiež vy­uží­va kom­pre­siu H.264 a po­nú­ka zá­kaz­ní­kom sku­toč­nú HDMI ko­nek­ti­vi­tu, vďa­ka kto­rej je mož­né fo­toa­pa­rát pri­po­jiť pria­mo k HDTV bez po­tre­by po­užiť pre­po­jo­va­ciu ko­lís­ku. Pre eš­te jed­no­duc­hšie nah­rá­va­nie vi­deo­záz­na­mov v naj­lep­šej mož­nej kva­li­te, po­nú­ka­jú fo­toa­pa­rá­ty Sam­sung aj po­kro­či­lú tec­hno­ló­giu roz­poz­ná­va­nia scén Smart Auto (fo­tog­ra­fie a vi­deo). Fun­kcia Smart Auto bo­la op­ro­ti ver­zii po­uži­tej v mo­de­loch WB550 a WB500 mo­der­ni­zo­va­ná a v sú­čas­nos­ti je mož­né ju po­užiť ako pri sta­tic­kých sním­kach, tak aj pri vi­deu. Pri ana­lý­ze kom­po­zí­cie sním­ky doc­hád­za k vý­be­ru naj­lep­šie­ho scé­nic­ké­ho re­ži­mu na zho­to­ve­nie di­gi­tál­nej fo­tog­ra­fie. Rov­na­ko je to­mu aj v prí­pa­de vi­deo­záz­na­mov. Auto­ma­tic­ky sa vy­be­rie jed­na zo šty­roch pred­prog­ra­mo­va­ných mož­nos­tí a zvo­lí sa ta­ké nas­ta­ve­nie, kto­ré za­bez­pe­čí naj­lep­ší zá­znam so zod­po­ve­da­jú­cou expo­zí­ciou a vy­vá­že­ním fa­rieb.

Galéria k článku:

Zdroj: TS SamsungOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter