TS: Nové fotoaparáty Samsung ES70 a ES65

No­vé fo­toa­pa­rá­ty ES70 a ES65 ma­jú roz­ší­re­né fun­kcie, vý­kon­nú op­ti­ku a štý­lo­vý di­zajn

Pop­red­ný hráč na tr­hu a oce­ňo­va­ný ino­vá­tor v ob­las­ti spot­reb­nej elek­tro­ni­ky Sam­sung Di­gi­tal Ima­ging Com­pa­ny Inc. roz­ší­ril svoj po­pu­lár­ny rad di­gi­tál­nych fo­toa­pa­rá­tov ES uve­de­ním mo­de­lov ES70 a ES65. Tie­to dva štý­lo­vé kom­pak­tné di­gi­tál­ne fo­toa­pa­rá­ty s jed­no­du­chým ov­lá­da­ním po­nú­ka­jú spot­re­bi­te­ľom pô­so­bi­vú šká­lu pok­ro­či­lých fun­kcií za dos­tup­nú ce­nu.

Samsung_ES65.jpg

Sam­sung ES65

Ok­rem at­rak­tív­ne­ho di­zaj­nu pos­ky­tu­jú bež­ným uží­va­te­ľom viac fun­kcií, kto­ré zvy­čaj­ne v zá­klad­ných ra­doch di­gi­tál­nych fo­toa­pa­rá­tov ne­náj­de­me, vrá­ta­ne ši­ro­kouh­lé­ho ob­jek­tí­vu, väč­šie­ho zoo­mu a auto­ma­tic­kých fun­kcií, akou je nap­rík­lad tech­no­ló­gia Smart Auto vy­vi­nu­tá spo­loč­nos­ťou Sam­sung na roz­poz­na­nie fo­tog­ra­fo­va­nej scé­ny. Vďa­ka 12,2-me­ga­pixelo­vé­mu mo­de­lu ES70 a 10,2-me­ga­pixelo­vé­mu mo­de­lu ES65 mô­žu príl­eži­tos­tní fo­tog­ra­fi vy­uží­vať vý­ho­dy vý­kon­nej­šie­ho ob­jek­tí­vu, čo pris­pie­va k väč­šej tvo­ri­vos­ti. Obid­va no­vé fo­toa­pa­rá­ty ra­du ES sú vy­ba­ve­né 27mm ši­ro­kouh­lým ob­jek­tí­vom Sam­sung s 5x op­tic­kým zoo­mom, kto­rý po­nú­ka v po­rov­na­ní s tra­dič­ným 3x op­tic­kým zoo­mom 35mm ob­jek­tí­vu om­no­ho väč­šiu flexibi­li­tu. Fo­toa­pa­rá­ty Sam­sung ES70 a ES65 sú rov­na­ko vy­ba­ve­né di­gi­tál­nou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu, čo je pok­ro­či­lá tech­no­ló­gia spo­loč­nos­ti Sam­sung, kto­rá po­má­ha zmen­šiť ro­zos­tre­nie, tak­že aj no­vá­či­ko­via mô­žu jed­no­du­cho ro­biť pô­so­bi­vé sním­ky. Prís­tro­je ra­du ES ma­jú na za­dnej stra­ne veľ­ké LCD dis­ple­je, kto­ré sú veľ­mi uži­toč­né pri vy­tvá­ra­ní kom­po­zí­cie fo­tog­ra­fo­va­né­ho zá­be­ru aj pri pre­ze­ra­ní sní­mok. Mo­del ES70 uží­va­te­ľom pos­ky­tu­je 2,7“ LCD dis­plej s roz­lí­še­ním 230 tis. pixelov, za­tiaľ čo mo­del ES65 je vy­ba­ve­ný 2,5“ LCD dis­ple­jom s rov­na­kým roz­lí­še­ním. Obid­va mo­de­ly je mož­né pou­žiť aj pre zho­to­vo­va­nie vi­deo­sek­ven­cií v štan­dar­dnom roz­lí­še­ní (640 x 480) s rých­los­ťou zá­zna­mu 30 sní­mok za se­kun­du. Uží­va­te­lia tak ma­jú mož­nosť za­chy­tiť dô­le­ži­té mo­men­ty aj v po­hy­be.

Samsung_ES70.jpg

Sam­sung ES70

In­te­li­gen­tné auto­ma­tic­ké fun­kcie

No­vé fo­toa­pa­rá­ty ra­du ES po­nú­ka­jú ce­lý rad auto­ma­tic­kých fun­kcií, vrá­ta­ne pok­ro­či­lej tech­no­ló­gie na roz­poz­na­nie scé­ny vy­vi­nu­tej spo­loč­nos­ťou Sam­sung, kto­rá je zná­ma pod náz­vom Smart Auto. Fun­kcia Smart Auto zjed­no­du­šu­je zho­to­vo­va­nie sní­mok a uží­va­te­lia sa vďa­ka nej už nik­dy ne­mu­sia obá­vať, že ich fo­tog­ra­fie bu­dú roz­ma­za­né, príl­iš tma­vé ale­bo ne­zaos­tre­né. Smart Auto ana­ly­zu­je kľú­čo­vé pr­vky kom­po­zí­cie, ako nap­rík­lad far­bu, jas, po­hyb a pos­ta­vy a nás­led­ne vo­lí prís­luš­ný re­žim scé­ny tak, aby bol do­siah­nu­tý čo naj­lep­ší vý­sle­dok.

Ok­rem fun­kcie Smart Auto sú mo­de­ly ES70 a ES65 vy­ba­ve­né sys­té­mom Per­fect Portrait spo­loč­nos­ti Sam­sung. Ide o rad auto­ma­tic­kých fun­kcií, vďa­ka kto­rým pri fo­te­ní do­ko­na­lých portré­tov už ne­bu­de­te tá­pať. Me­dzi kľú­čo­vé fun­kcie sys­té­mu Per­fect Portrait pa­tria roz­poz­ná­va­nie tvá­rí a tech­no­ló­gia Sam­sung na roz­poz­ná­va­nie ús­me­vu a mr­knu­tia, kto­ré auto­ma­tic­ky poz­na­jú, ke­dy sa fo­tog­ra­fo­va­né oso­by us­mie­va­jú ale­bo či ma­jú za­vre­té oči. Tá­to fun­kcia vám umož­ní fo­tog­ra­fo­va­né oso­by za­chy­tiť v oka­mi­hu, ke­dy vy­ze­ra­jú naj­lep­šie. Ďal­šou pok­ro­či­lou fun­kciou je re­žim ko­rek­cie čer­ve­ných očí. Tá­to fun­kcia auto­ma­tic­ky ko­ri­gu­je ty­pic­ké čer­ve­né oči spô­so­be­né pou­ži­tím bles­ku eš­te pred vzni­kom fo­tog­ra­fie, vďa­ka čo­mu ušet­rí­te čas, kto­rý by ste inak mu­se­li vy­na­lo­žiť na od­strá­ne­nie čer­ve­ných očí z fo­tog­ra­fií. Sys­tém Per­fect Portrait tak­tiež za­hŕňa je­di­neč­nú tech­no­ló­giu spo­loč­nos­ti Sam­sung „Do­ko­na­lé zob­ra­ze­nie tvá­re“ (Beau­ty Shot), kto­rá umož­ňu­je uží­va­te­ľom od­strá­niť ne­do­ko­na­los­ti na tvá­ri fo­tog­ra­fo­va­nej oso­by, ako sú napr. vrás­ky, pu­pien­ky a ma­ter­ské zna­mien­ka. Zvoľ­te si jed­nu z troch mož­nos­tí úp­rav a zjed­no­tí­te tak od­tieň ple­ti.

Zdroj: TS SamsungOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter