Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Spotrebná elektronika

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och

Chy­bo­vé kó­dy a vy­ska­ku­jú­ce ok­ná s va­ro­va­ním už nie sú ta­ké hroz­né ako pred de­siat­ka­mi ro­kov. Vďa­ka vy­hľa­dá­va­niu Goog­lu mož­no náj­sť rie­še­nie na ľu­bo­voľ­nú chy­bu v po­čí­ta­či, smar­tfó­ne či her­nom sys­té­me.

10.02.2016 / Redakcia / 249 čítaní (0)
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov

Vý­rob­ca Har­dker­nel pred­sta­vil ďal­ší svoj mi­ni­po­čí­tač na vý­vo­jár­skej dos­ke, kto­rý chce kon­ku­ro­vať Ras­pberry Pi 2. OD­ROID C-2 je vy­ba­ve­ný 64-bi­to­vým pro­ce­so­rom so štyr­mi jad­ra­mi ARM Cor­tex-A53, 2 GB RAM a gi­ga­bi­to­vým eter­ne­tom.

10.02.2016 / Redakcia / 264 čítaní (0)
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Za­bud­nu­té po­nož­ky na dne ko­ša ale­bo bie­li­zeň, na kto­rú si spo­me­nie­te až po na­lo­že­ní a za­pnu­tí práč­ky, už ne­mu­sí­te prať až v ďal­šej vár­ke. Práč­ky Sam­sung AddWash s pred­ným pl­ne­ním umož­ňu­jú vkla­dať bie­li­zeň aj po­čas pra­cie­ho cyk­lu.
05.02.2016 / Ľuboslav Lacko / 680 čítaní (0)
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Pod­ľa niek­to­rých zdro­jov App­le prip­ra­vu­je smar­tfón, kto­rý vy­bo­ču­je z ra­du je­ho no­vých pro­duk­tov. Má ísť o 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se s ce­nou prav­de­po­dob­ne oko­lo 450 do­lá­rov.
03.02.2016 / Redakcia / 1420 čítaní (0)
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo

Mo­del D5 je ur­če­ný pro­fe­sio­ná­lom a nad­šen­com, kto­rí pot­re­bu­jú špič­ko­vú tech­ni­ku bez kom­pro­mi­sov, pre­to­že v mno­hých prí­pa­doch ma­jú iba je­di­nú príl­eži­tosť zís­kať ten správ­ny zá­ber.

27.01.2016 / Ľuboslav Lacko / 778 čítaní (0)
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spo­loč­nosť ASUS ozná­mi­la dos­tup­nosť no­vých smar­tfó­nov Zen­Fo­ne na slo­ven­skom tr­hu. Zen­Fo­ne Zoom je naj­ten­ší fo­to­te­le­fón s troj­ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom na sve­te.
27.01.2016 / Redakcia / 470 čítaní (0)
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo

Ne­vi­dia­ci ľu­dia ma­jú sťa­že­ný prís­tup k ma­te­riá­lom ur­če­ným na čí­ta­nie. Pri pou­ží­va­ní tab­le­tov a po­čí­ta­čov im mô­že po­môcť sof­tvér ty­pu text-to-speech.

25.01.2016 / Redakcia / 326 čítaní (0)
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10

Ne­veľ­ký rad high-end za­ria­de­ní vy­ba­ve­ných mo­bil­nou ver­ziou Win­dows 10 sa zrej­me už čos­ko­ro roz­ší­ri o ďal­ší pro­dukt. Bu­de ním smar­tfón s ozna­če­ním Fal­con od spo­loč­nos­ti HP

25.01.2016 / Redakcia / 487 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft a Ram­bus spá­ja­jú si­ly pri vý­vo­ji kvan­to­vých po­čí­ta­čov

Vý­skum­ní­ci Mic­ro­sof­tu uzav­re­li par­tner­stvo so spo­loč­nos­ťou Ram­bus s cie­ľom spo­jiť svo­je zdro­je a od­bor­né zna­los­ti na vy­hod­no­te­nie bu­dú­cich po­žia­da­viek kvan­to­vých po­čí­ta­čov na pa­mäť.

18.01.2016 / Redakcia / 1021 čítaní (0)
 
iP­ho­ne dos­ta­ne no­vú op­ti­ku, kto­rá poz­dvih­ne fo­tog­ra­fo­va­nie na vy­ššiu úro­veň

Carl Zeiss AG, ne­mec­ký vý­rob­ca ob­jek­tí­vov a op­tic­kých sys­té­mov, vy­hlá­sil, že sa viac ne­bu­de za­me­ria­vať vý­luč­ne na op­ti­ku pre fo­toa­pa­rá­ty v smar­tfó­noch znač­ky No­kia.

18.01.2016 / Redakcia / 858 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter