ČR: Nová verzia informačného systému InterSystems TrakCare pre zdravotníctvo

2005/_rfid_hospital.jpg Ver­ze 2010 je za­lo­že­na na webo­vé ar­chi­tek­tuře a ob­sa­hu­je vý­kon­né fun­kce zvy­šu­jí­cí pro­duk­ti­vi­tu v ne­moc­ni­cích a ves­tavě­ný nás­troj pro po­dni­ko­vou in­te­li­gen­ci, kte­ré oce­ní jak lé­kaři, tak ad­mi­nis­tra­ti­va.

Spo­leč­nost Inter­Sys­tems ozná­mi­la ver­zi 2010 své­ho pro­duk­tu Inter­Sys­tems Trak­Ca­re, před­ní­ho světo­vé­ho webo­vé­ho in­for­mač­ní­ho sys­té­mu pro zdra­vot­nic­tví. No­vá ver­ze po­sky­tu­je lé­kařům i za­městnancům ad­mi­nis­tra­ti­vy no­vé uži­teč­né ino­va­ce, k nimž patří:
• no­vá vý­kon­ná fun­kce zvy­šu­jí­cí pro­duk­ti­vi­tu v ne­moc­ni­cích a bez­peč­nost pa­cientů
• ves­tavě­ný nás­troj pro po­dni­ko­vou in­te­li­gen­ci ( bu­si­ness in­telli­gen­ce)
• no­vé fun­kce pro měření kva­li­ty slu­žeb (např. do­by, za kte­rou se pa­cient dos­ta­ne k přís­luš­né­mu spe­cia­lis­to­vi)

Trak­Ca­re na­bí­zí úpl­ný sou­bor webo­vých fun­kcí, kte­ré jsou po­třeba pro po­sky­to­vá­ní ne­moc­nič­ní pé­če, ad­mi­nis­tra­tiv­ní za­jištění pé­če i pro čin­nost la­bo­ra­toří a prak­tic­kých lé­kařů. Sys­tém Trak­Ca­re nac­há­zí up­latnění po ce­lém světě v jed­not­li­vých or­ga­ni­za­cích i na ce­los­tát­ní úrov­ni. V sys­té­mu Trak­Ca­re, je­hož zá­kla­dem je elek­tro­nic­ký zá­znam o pa­cien­to­vi (elec­tro­nic pa­tient re­cord), mo­hou op­rávnění uži­va­te­lé bez­pečně proh­lí­žet a ak­tua­li­zo­vat in­for­ma­ce o pa­cien­tech prostřed­nic­tvím je­di­né­ho přih­lá­še­ní od­kud­ko­li, kde ma­jí přís­tup k inter­ne­tu.

Jak uvá­dí Chris­ti­ne Chap­ma­no­vá, hlav­ní pro­voz­ní ve­dou­cí pro Trak­Ca­re v Inter­sys­tems, „bu­dou zdra­vot­nic­ké in­for­mač­ní sys­té­my prospěšné pro ce­lý sys­tém, po­uze po­kud je za­čnou po­uží­vat lé­kaři i pra­cov­ní­ci ad­mi­nis­tra­ti­vy. To zna­me­ná, že z je­jich za­ve­de­ní mu­sí mít prospěch všic­hni zú­častnění. Trak­Ca­re se ve své no­vé ver­zi ještě ví­ce za­měřuje na od­bor­né zdra­vot­nic­ké pra­cov­ní­ky a po­má­há jim zvy­šo­vat jak je­jich pro­duk­ti­vi­tu, tak i bez­peč­nost pa­cientů. Trak­Ca­re je nad­to uži­teč­ný i pro ad­mi­nis­tra­tiv­ní slož­ky, kte­rým na­bí­zí fun­kce po­dni­ko­vé in­te­li­gen­ce (bu­si­ness in­telli­gen­ce) pro zkva­litnění běžné­ho roz­ho­do­va­cí­ho pro­ce­su.“

Vý­kon­né fun­kce pro pro­duk­ti­vi­tu zdra­vot­nic­kých pra­cov­níků a bez­peč­nost pa­cientů Trak­Ca­re přic­há­zí s no­vou fun­kcí „cli­ni­cal prio­ri­ty wor­kbench“, kte­rá umož­ní lé­kařům z je­di­né­ho po­čí­ta­čo­vé­ho roz­hra­ní po­su­zo­vat čin­nos­ti tý­ka­jí­cí se všech je­jich pa­cientů, sta­no­vo­vat prio­ri­ty a či­nit patřič­né kro­ky, a tím zvy­šo­vat pro­duk­ti­vi­tu své prá­ce. Ta­to no­vá fun­kce umož­ní proh­lí­žet a or­ga­ni­zo­vat plá­no­va­né lé­kařské ter­mí­ny, re­zer­va­ce ope­rač­ních sálů, schůzky, úko­ly, ak­tuál­ní sez­na­my pa­cientů, do­sud nepřeč­te­né vý­sled­ky, úko­ny, kte­ré ma­jí být právě pro­ve­de­ny, a ter­mí­ny pro­puštění z ne­moc­ni­ce.

No­vá fun­kce „cli­ni­cal con­sul­ta­tion“ po­sky­tu­je vy­so­ce vý­kon­ný a přitom flexibil­ní nás­troj k za­zna­me­ná­vá­ní po­drob­ných údajů, lé­kař­ských zpráv, úkolů ne­bo čin­nos­tí, kte­ré jsou nut­né při proh­líd­ce pa­cien­ta, a to vše z je­di­né ob­ra­zov­ky, aniž by se neus­tá­le mu­se­lo přepí­nat me­zi různý­mi ap­li­ka­ce­mi ne­bo něko­lik­rát za­dá­vat ty­též úda­je.

Trak­Ca­re též ob­sa­hu­je no­vou fun­kci „en­han­ced cli­ni­cal han­do­vers“, dí­ky níž mo­hou po­sky­to­va­te­lé pé­če flexibilně sdí­let důle­ži­té in­for­ma­ce o hos­pi­ta­li­zo­va­ných pa­cien­tech a pa­cien­tech na po­ho­to­vos­ti i během střídá­ní slu­žeb, tak­že pé­če je po­sky­to­vá­na zce­la ply­nu­le.Trak­Ca­re lze po­užít ta­ké při předá­vá­ní pa­cien­ta do ji­né­ho zdra­vot­nic­ké­ho za­říze­ní, přičemž přís­luš­né in­for­ma­ce lze zob­ra­zo­vat pro jed­not­li­vé pa­cien­ty i ve formě sez­namů pa­cientů.

No­vá fun­kce „me­di­ca­tion ma­na­ge­ment“ pak po­dá­vá po­moc­nou ru­ku vy­tí­že­ným zdra­vot­ním ses­trám. Po­má­há jim sni­žo­vat ri­zi­ka a zvy­šo­vat bez­peč­nost pa­cientů, ne­boť umož­ňu­je ome­zit ved­lej­ší účin­ky léků na mi­ni­mum a zlep­šit tak du­šev­ní po­ho­du pa­cientů. Trak­Ca­re pra­cu­je s čá­ro­vý­mi kó­dy, kte­rý­mi se přímo při po­sky­to­vá­ní pé­če jed­noz­načně iden­ti­fi­ku­je pa­cient a dáv­ko­vá­ní lé­ku a úda­je se po­rov­na­jí s ak­tuálně plat­ným a vzo­ro­vým před­pi­sem.

Za­bu­do­va­ná po­dni­ko­vá in­te­li­gen­ce
V Trak­Ca­re je za­bu­do­ván sys­tém Inter­Sys­tems Deep­See, nás­troj pro po­dni­ko­vou in­te­li­gen­ci, kte­rý po­má­há ana­ly­zo­vat po­dni­ko­vé pro­ce­sy a op­ti­ma­li­zo­vat po­uží­vá­ní ak­tuál­ních pro­voz­ních dat. Sys­tém ob­sa­hu­je kni­hov­nu s ví­ce než stov­kou před­de­fi­no­va­ných ov­lá­da­cích pa­nelů, kte­ré po­dpo­ru­jí efek­ti­vi­tu pro­vo­zu, včas­né roz­ho­do­vá­ní, zjiš­ťo­vá­ní ri­zik a hod­no­ce­ní dle klí­čo­vých vý­kon­nos­tních uka­za­telů. Na roz­díl od tra­dič­ních zdra­vot­nic­kých in­for­mač­ních sys­témů ne­pou­ží­va­jí fun­kce po­dni­ko­vé in­te­li­gen­ce v Trak­Ca­re své vlas­tní sa­mos­tat­né úlo­žiště dat ne­bo da­to­vý sklad. Na­mís­to to­ho pra­cu­je Trak­Ca­re s je­di­ným úlo­žištěm dat – da­ta­bá­zí Inter­sys­tems Cac­hé. Dí­ky ní je mož­né rych­le vy­hle­dá­vat v ak­tuál­ních pro­voz­ních da­tech a obdr­žet spo­leh­li­vé a re­le­van­tní vý­sled­ky.

Zá­ru­ka kva­li­ty slu­žeb
No­vá fun­kce Trak­Ca­re „servic­e gua­ran­tee“ po­má­há or­ga­ni­za­cím dodr­žo­vat nor­my kva­li­ty slu­žeb, kte­ré jim uk­lá­dá zá­kon ne­bo kte­ré si sta­no­vi­ly sa­my, a měřit přitom svou úspěšnost. Může jít napřík­lad o to, jak jsou spra­vo­vá­ny če­ka­cí lis­ti­ny, ja­ký čas up­ly­ne me­zi předá­ním pa­cien­ta na přís­luš­né od­děle­ní a vlas­tní léč­bou a zda je po­sky­to­vá­na vhod­ná pé­če po­dle po­stupů pro kon­krét­ní di­ag­nó­zu.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter