Desať dôvodov, prečo je open source dobrá voľba

open-source-logos.png Ce­na open sour­ce rie­še­nia je len je­den z mno­hých dô­vo­dov, pre­čo sto­jí za to uva­žo­vať o na­sa­de­ní open sour­ce sof­tvé­ru v pod­ni­koch.

Pos­tup­ne, ako čo­raz viac ko­mer­čných fi­riem i štát­nych or­ga­ni­zá­cií vy­uží­va open sour­ce sof­tvér, sa uka­zu­je, že ce­na nie je je­di­ná je­ho vý­ho­da. Ke­by bo­la, mno­hé spo­loč­nos­ti, kto­ré si open sour­ce adop­to­va­li po­čas ús­por v ča­se re­ce­sie, by sa po zlep­še­ní pod­mie­nok prav­de­po­dob­ne chce­li vrá­tiť k pro­prie­tár­nym rie­še­niam, ale ten­to krok nie je vždy sa­moz­rej­mý. Nao­pak, uka­zu­je sa, že slo­bod­ný a open sour­ce sof­tvér má pre fir­my rad kon­ku­ren­čných vý­hod, z kto­rých niek­to­ré sú nao­zaj veľ­mi hod­not­né. Poz­ri­me sa na preh­ľad tých­to be­ne­fi­tov:

1. Bez­peč­nosť
Na jed­nej stra­ne je ťaž­ké pres­vied­čať o bez­chyb­nos­ti open sour­ce sof­tvé­ru, keď ne­dáv­no spo­loč­nosť Co­ve­ri­ty zve­rej­ni­la zoz­nam de­fek­tov v jad­re An­droi­du. Ale pov­zbu­dzu­jú­ce je to, že ten­to ob­jav sa mo­hol us­ku­toč­niť len pre­to, že kó­dy toh­to jad­ra sú ve­rej­ne prís­tup­né. An­droid mô­že byť prík­la­dom to­ho, čo sa nie­ke­dy ozna­ču­je aj ako Li­nu­sov zá­kon, po­me­no­va­ný pod­ľa Li­nu­sa Tor­val­dsa, tvor­cu Li­nuxu: že viac očí viac vi­dí, pre­to­že väč­ší po­čet vý­vo­já­rov má šan­cu ob­ja­viť viac chýb a rých­lej­šie ich aj op­ra­viť.

2. Kva­li­ta
Čo sa zdá lep­šie? Sof­tvé­ro­vý ba­lík vy­tvo­re­ný hŕstkou vý­vo­já­rov ale­bo ti­sí­co­vou ko­mu­ni­tou? Na open sour­ce rie­še­niach pra­cu­je zvy­čaj­ne nes­po­čet­né množ­stvo ľu­dí, kto­rí zlep­šu­jú ich kva­li­tu a bez­peč­nosť, tak­že sa neus­tá­le ob­ja­vu­jú ďal­šie ino­vá­cie a zlep­še­nia. Open sour­ce tak mô­že viac zod­po­ve­dať to­mu, čo pou­ží­va­te­lia pot­re­bu­jú, a pod­ľa štú­die ne­dáv­no zve­rej­ne­nej or­ga­ni­zá­ciou Li­nux Foun­da­tion je tech­nic­ká nad­ra­de­nosť pre fir­my zvy­čaj­ne hlav­ný dô­vod, pre­čo sa roz­hod­nú pre open sour­ce sof­tvér.

3. Kus­to­mi­zá­cia
Na spo­me­nu­té dô­vo­dy nad­vä­zu­je to, že fi­rem­ní pou­ží­va­te­lia mô­žu op­ra­vo­vať open sour­ce sof­tvér voľ­ne pod­ľa svo­jich po­trieb. Dos­tup­ný kód pri­ná­ša prak­tic­ky neob­me­dze­né mož­nos­ti mo­di­fi­ká­cií a pri­da­nia fun­kcio­na­lít, kto­ré sa vy­ža­du­jú. Nie­čo po­dob­né si mož­no s pro­prie­tár­nym sof­tvé­rom pred­sta­viť len ťaž­ko.

4. Slo­bo­da
Keď sa pod­ni­ky a or­ga­ni­zá­cie roz­hod­nú pre open sour­ce sof­tvér, os­lo­bo­dia sa oby­čaj­ne aj od zá­vis­los­ti od kon­krét­ne­ho do­dá­va­te­ľa sof­tvé­ru, čo je v prí­pa­de pro­prie­tár­nych rie­še­ní ob­vyk­lý prob­lém. Zá­kaz­ní­ci pro­prie­tár­nych sof­tvé­rov sú obe­ťou ví­zií do­dá­va­te­ľa (poz­ri nap­rík­lad expe­ri­men­ty Mic­ro­sof­tu s roz­hra­ním Rib­bon či Vis­tou), je­ho po­žia­da­viek, cien a ča­so­vých rozvr­hov. S open sour­ce rie­še­nia­mi, nao­pak, zís­ka­va­jú pou­ží­va­te­lia kon­tro­lu a mô­žu do ur­či­tej mie­ry roz­ho­do­vať, čo od sof­tvé­ru po­ža­du­jú. K dis­po­zí­cii zvy­čaj­ne bý­va aj ce­los­ve­to­vá ko­mu­ni­ta na ra­dy oh­ľad­ne akých­koľ­vek úp­rav.

5. Flexibi­li­ta
Ak fir­my pou­ží­va­jú pro­prie­tár­ny sof­tvér, ako Mic­ro­soft Win­dows ale­bo Of­fi­ce, sú nú­te­né vy­ko­ná­vať up­gra­dy har­dvé­ru a sof­tvé­ru pod­ľa ras­tú­cich po­žia­da­viek vý­rob­cu. Nao­pak, open sour­ce rie­še­nia bý­va­jú zvy­čaj­ne (ale nie vždy) me­nej ná­roč­né na sys­té­mo­vé zdro­je, tak­že sa da­jú čas­to pre­vádz­ko­vať aj na star­šom har­dvé­ri ako ich pro­prie­tár­ne náp­ro­tiv­ky. Je po­tom na pou­ží­va­te­ľo­vi ale­bo fir­me, ke­dy sa roz­hod­ne svo­je po­čí­ta­če up­gra­do­vať, a nie na do­dá­va­te­ľo­vi sof­tvé­ru.

6. Inter­ope­ra­bi­li­ta
Open sour­ce sof­tvér ta­kis­to ove­ľa čas­tej­šie ako pro­prie­tár­ne rie­še­nia vy­uží­va ot­vo­re­né štan­dar­dy. Ak je pre vás dô­le­ži­tá prá­ve inter­ope­ra­bi­li­ta s iný­mi fir­ma­mi, po­čí­tač­mi a pou­ží­va­teľ­mi a nech­ce­te byť li­mi­to­va­ní pro­prie­tár­ny­mi for­mát­mi dát, open sour­ce sof­tvér je jed­noz­nač­ná voľ­ba.

7. Mož­nosť pre­ve­re­nia
S uzav­re­tý­mi zdro­jo­vý­mi kód­mi ste od­ká­za­ní na to, čo vám o ňom prez­ra­dia do­dá­va­te­lia sof­tvé­ru. Ide naj­mä o spo­mí­na­nú prob­le­ma­ti­ku bez­peč­nos­ti a pod­po­ry štan­dar­dov. Je to te­da v pr­vom ra­de vec dô­ve­ry. To, že sa pri open sour­ce mô­že­te po­zrieť pria­mo do kó­du, však zna­me­ná, že si tú­to dô­ve­ru mô­že­te aj reál­ne ove­riť a potvr­diť.

8. Mož­nos­ti pod­po­ry
Zvy­čaj­ne pla­tí, že open sour­ce sof­tvér sa do­dá­va za­dar­mo a je k ne­mu k dis­po­zí­cii aj ši­ro­ká pod­po­ra zo stra­ny prís­luš­ných ko­mu­nít. Nap­rík­lad väč­ši­na li­nuxových dis­tri­bú­cií má vďa­ka to­mu vý­bor­ne spra­co­va­nú a on-li­ne dos­tup­nú do­ku­men­tá­ciu, fó­ra, mail lis­ty, plat­for­my wiki, no­vin­ko­vé sku­pi­ny či če­to­vú pod­po­ru.
Pre fir­my, kto­ré vy­ža­du­jú špe­ciál­ne za­is­te­nie, sú k dis­po­zí­cii pla­te­né mož­nos­ti pod­po­ry pre väč­ši­nu open sour­ce ba­líč­kov, a to zvy­čaj­ne za ce­ny, kto­ré sú vý­raz­ne niž­šie, než koľ­ko si úč­tu­jú do­dá­va­te­lia pro­prie­tár­ne­ho sof­tvé­ru. Na­vy­še prax uka­zu­je, že ko­mer­ční pos­ky­to­va­te­lia open sour­ce rie­še­ní pos­ky­tu­jú ove­ľa rých­lej­šiu a kva­lit­nej­šiu pod­po­ru, pre­to­že tá je pri­már­nym zdro­jom ich zis­ku.

9. Cel­ko­vá ce­na
Do ce­ny za­kú­pe­né­ho sof­tvé­ru sa zvy­čaj­ne za­po­čí­ta­va­jú aj ďal­šie plat­by za anti­ví­ru­so­vú ochra­nu, vý­dav­ky na up­gra­de aj nák­la­dy spo­je­né so zá­vis­los­ťou od jed­né­ho do­dá­va­te­ľa. Pri pro­prie­tár­nom sof­tvé­ri sa tie­to vý­dav­ky mô­žu vy­špl­hať na ove­ľa vy­ššie su­my, než si väč­ši­na ľu­dí uve­do­mu­je. Na dru­hej stra­ne v mno­hých prí­pa­doch pla­tí, že pre open sour­ce rie­še­nie mu­sí­te pri­jať ale­bo špe­ciál­ne vy­ško­liť za­mes­tnan­cov, kto­rí ho bu­dú udr­žia­vať, a ich ce­na bý­va čas­to vy­ššia než pri pro­prie­tár­nom sof­tvé­ri. Pred vý­be­rom pre­to tre­ba zvá­žiť aj ďal­šie fak­to­ry, nie­len ob­sta­rá­va­ciu ce­nu sof­tvé­ru, ale open sour­ce zvy­čaj­ne do­ká­že po­núk­nuť lep­šiu kva­li­tu za niž­šiu ce­nu.

10. Vy­skú­šaj­te si všet­ko pred ob­sta­ra­ním
Ak zva­žu­je­te na­sa­de­nie open sour­ce rie­še­nia vo fir­me, zvy­čaj­ne má­te mož­nosť všet­ko si dôk­lad­ne vy­skú­šať, a to len s mi­ni­mál­ny­mi nák­lad­mi. Nie sú tu vo väč­ši­ne prí­pa­dov žiad­ne zá­väz­ky, kým si nie ste sku­toč­ne is­tí, že ten­to sof­tvér chce­te pou­ží­vať. Sa­moz­rej­me, ne­mož­no tvr­diť, že open sour­ce sof­tvér vo fir­me mož­no vy­užiť na všet­ky úlo­hy, ale pre via­ce­ro ob­las­tí exis­tu­jú nao­zaj veľ­mi kon­ku­ren­cies­chop­né rie­še­nia a sto­jí za to zvá­žiť ich ako sku­toč­ne reál­nu al­ter­na­tí­vu k pro­prie­tár­nym pro­duk­tom.

Zdroj:
com­pu­terworld 1
com­pu­terworld 2
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter