Google chce do Chrome pridať rozpoznávanie reči

chrome.jpg Spo­loč­nosť Goog­le po­čí­ta s tým, že tá­to tech­no­ló­gia sa v bu­dúc­nos­ti sta­ne štan­dar­dom a pri­ne­sie ce­lú no­vú trie­du webo­vých apli­ká­cií.

Tech­no­lo­gic­kí exper­ti Goog­lu dú­fa­jú, že pod­po­ra audiov­stu­pu a aj vý­stu­pu vo webo­vých pre­hlia­da­čoch sa sta­ne no­vým prie­my­sel­ným štan­dar­dom. Tá­to spo­loč­nosť pre­to vy­ví­ja tech­no­ló­giu na roz­poz­ná­va­nie re­či a na pre­vod textu do ho­vo­re­né­ho slo­va, s kto­rou po­čí­ta pod­ľa Iana Fet­te­ho, pro­duk­to­vé­ho ma­na­žé­ra pre­hlia­da­ča Chro­me, do svo­jich mo­bil­ných a des­kto­po­vých pre­hlia­da­čov. Uve­de­ná in­for­má­cia za­zne­la mi­nu­lý týž­deň na I/O kon­fe­ren­cii Goog­lu, kto­rá pre­beh­la v ame­ric­kom San Fran­cis­cu.

Fet­te dú­fa, že API na prá­cu s re­čou, kto­ré chce je­ho spo­loč­nosť in­te­gro­vať do pre­hlia­da­ča Chro­me, v bu­dúc­nos­ti im­ple­men­tu­jú aj ďal­šie webo­vé pre­hlia­da­če od kon­ku­ren­čných vý­rob­cov, pre­to­že len tak sa mô­že stať všeo­bec­ne pod­po­ro­va­ným. Ne­bol však schop­ný od­had­núť, ke­dy by sa tá­to tech­no­ló­gia v pre­hlia­da­čoch Goog­le moh­la pr­vý­krát ob­ja­viť, čo sved­čí o tom, že je eš­te v po­mer­ne sko­rých fá­zach vý­vo­ja.

Fet­te je pres­ved­če­ný, že ľu­dia tú­žia po pou­ží­va­ní sys­té­mov, kto­ré bu­de mož­né ovlá­dať hla­som. Ten­to spô­sob prá­ce s po­čí­ta­čom po­tom pod­ľa ne­ho pri­ne­sie ce­lú no­vú trie­du apli­ká­cií.

Ak­tuál­nou no­vin­kou Goog­lu je ukon­če­nie fá­zy be­ta v Chro­me pre Mac a Li­nux, tie­to ver­zie te­da pre­chá­dza­jú do os­trej pre­vádz­ky. Goog­le po­tom pros­tred­níc­tvom svo­jich zá­stup­cov oz­na­čil ver­ziu pre Mac OS ako na­tív­nu apli­ká­ciu pri­ná­ša­jú­cu pou­ží­va­teľ­ské skú­se­nos­ti ty­pic­ké pre Mac. Ver­zia pre Li­nux je pro­pa­go­va­ná ako sta­bil­ný, uni­ver­zál­ny a do­bre vy­ba­ve­ný vý­kon­ný pre­hlia­dač pre ten­to sys­tém.

Fi­nál­na ver­zia browse­ra Chro­me pre Mac OS a Li­nux pri­ná­ša pod­po­ru no­vých vlas­tnos­tí ja­zy­ka HTML5, ako je geo­lo­ká­cia pou­ží­va­te­ľa, apli­kač­ná pa­mäť ca­che ale­bo fun­kcie drag-and-drop, ďa­lej spra­co­va­nie Ja­vaS­crip­tu rých­lej­šie asi o 30 – 35 % (opro­ti pred­chá­dza­jú­cej ver­zii). Na­opak, ne­pri­bu­dol in­te­gro­va­ný Flash Player, kto­rý bo­lo mož­né náj­sť už v be­ta ver­zii, a to údaj­ne pre­to, že Goog­le ča­ká na uve­de­nie ver­zie 10.1 toh­to pre­hrá­va­ča, aby ju in­te­gro­val do svoj­ho pre­hlia­da­ča.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter