Microsoft oficiálne uviedol Office 2010

Office2010Beta.jpg Spo­loč­nosť Mic­ro­soft sprís­tup­ni­la 12. má­ja pro­duk­ty Mic­ro­soft Of­fi­ce 2010, Mic­ro­soft Sha­re­Point 2010 a ta­kis­to Mic­ro­soft Vi­sio 2010 a Mic­ro­soft Pro­ject 2010. Tes­to­va­nie be­ta ver­zie Mic­ro­soft Of­fi­ce 2010 bo­lo naj­väč­šie v his­tó­rii, po­čet pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sa roz­hod­li vy­skú­šať be­ta ver­zie prog­ra­mov Of­fi­ce, bol v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­ci­mi ba­lík­mi troj­ná­sob­ný. V sú­čas­nos­ti pou­ží­va ba­lík pro­duk­tov Of­fi­ce 2010 už 8,6 mi­lió­na pou­ží­va­te­ľov.

Me­dzi hlav­né no­vin­ky pa­tria:
Mic­ro­soft Of­fi­ce Web Apps. Tá­to hos­to­va­ná súp­ra­va ap­li­ká­cií umož­ní prá­cu s do­ku­men­tmi pros­tred­níc­tvom inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča. Of­fi­ce Web Apps sú dos­tup­né všet­kým pou­ží­va­te­ľom mul­ti­li­cen­cií a pou­ží­va­te­ľom server­a Sha­re­Point Server ale­bo služ­by Sha­re­Point On­li­ne.
• Of­fi­ce Mo­bi­le 2010. Ap­li­ká­cie kan­ce­lár­skej súp­ra­vy Mic­ro­soft Of­fi­ce 2010 sa mô­žu pou­ží­vať aj na ces­tách. Pou­ží­va­te­lia mô­žu pra­co­vať s do­ku­men­tmi spus­te­ný­mi v po­čí­ta­čoch ale­bo pros­tred­níc­tvom súp­ra­vy Of­fi­ce Mo­bi­le v mo­bil­nom te­le­fó­ne.
Mic­ro­soft Out­look So­cial Con­nec­tor. Dopl­nko­vý mo­dul Out­look So­cial Con­nec­tor pre so­ciál­ne sie­te ako Lin­ke­dIn, Fa­ce­book, MyS­pa­ce atď. do Out­loo­ku má pri­niesť rých­lej­šiu ko­mu­ni­ká­ciu s pria­teľ­mi a zná­my­mi, zob­ra­ze­nie his­tó­rie ko­mu­ni­ká­cie a jed­no­duch­šie udr­žo­va­nie kon­tak­tov pria­mo v pros­tre­dí Out­loo­ku.
• Sú­čas­ná prá­ca via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov na jed­nom do­ku­men­te a zdie­ľa­nie do­ku­men­tov. Ap­li­ká­cie Mic­ro­soft Word, Mic­ro­soft Of­fi­ce Power­Point a Mic­ro­soft One­No­te umož­ňu­jú sú­čas­nú prá­cu via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov na jed­nom do­ku­men­te, ulo­že­nom na webo­vom úlo­žis­ku SkyD­ri­ve služ­by Win­dows Li­ve ale­bo Sha­re­Point Wor­kspa­ce.
• No­vé gra­fic­ké mož­nos­ti. No­vá ver­zia Of­fcie 2010 pri­ná­ša no­vé texto­vé a gra­fic­ké efek­ty, no­vé di­ag­ra­my Smar­tArt, edi­tá­ciu fo­tog­ra­fií a vi­dea. Ap­li­ká­cia Power­Point tiež pos­ky­tu­je no­vé ani­má­cie a pre­cho­dy me­dzi sním­ka­mi pre­zen­tá­cie a jed­no­du­chú edi­tá­ciu vi­dea pria­mo v pros­tre­dí Power­Poin­tu. Mi­nig­ra­fy v Exce­li zob­ra­zu­jú vý­vo­jo­vé trend aj v rám­ci jed­nej bun­ky ta­buľ­ky.
• Preh­ľad­nej­šie spra­co­va­nie e-mai­lov. Ap­li­ká­cia Out­look v tak­zva­nom kon­ver­zač­nom zob­ra­ze­ní preor­ga­ni­zu­je stov­ky e-mai­lov do stro­mo­vej štruk­tú­ry kon­ver­zá­cií pod­ľa pred­me­tu správ.
• Of­fi­ce 2010 ok­rem tra­dič­ných úlo­žísk na pev­ných a pri­po­ji­teľ­ných mé­diách a pod sprá­vou Sha­re­Poin­tu po­nú­ka aj mož­nosť ulo­že­nia do­ku­men­tu na Mic­ro­soft SkyD­ri­ve, kto­rý je sú­čas­ťou služ­by Win­dows Li­ve (skyd­ri­ve.li­ve.com). K dis­po­zí­cii je 25 GB pries­to­ru. Va­še do­ku­men­ty bu­dú ulo­že­né v dá­to­vom cen­tre Mic­ro­sof­tu.

Pre ka­te­gó­riu pou­ží­va­te­ľov, kto­rí pot­re­bu­jú len zá­klad­né fun­kcie prog­ra­mov Word a Excel, je ur­če­ná ver­zia Of­fi­ce Star­ter, dis­tri­buo­va­ná len ako OEM pro­dukt na no­vé po­čí­ta­če, kto­rá bu­de úpl­ne za­dar­mo. Ok­rem znač­ne ob­me­dze­nej fun­kcio­na­li­ty bu­dú mu­sieť je­ho pou­ží­va­te­lia str­pieť aj zob­ra­zo­va­nie rek­la­my. Vo ver­zii Star­ter bu­de mož­né ot­vo­riť aj do­ku­men­ty vy­tvo­re­né v úpl­ných ver­ziách, no ne­pod­po­ro­va­né čr­ty sa len zob­ra­zia a pri po­ku­se o úp­ra­vu bu­de pou­ží­va­te­ľo­vi naz­na­če­né, aby si za­ob­sta­ral vy­ššiu ver­ziu.

Ce­ny jed­not­li­vých ver­zií: http://www.it­news.sk/spra­vy/software/2010-01-08/c131152-ces-su-zna­me-ce­ny-of­fi­ce-2010

Slo­ven­ská po­boč­ka spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft za­de­fi­no­va­la šty­ri kľú­čo­vé sce­ná­re, kto­ré by no­vý Of­fi­ce 2010 a Sha­re­Point 2010 moh­li ad­re­so­vať: Sprá­va in­for­má­cií a tí­mo­vá spo­lup­rá­ca, Zjed­no­te­ná ko­mu­ni­ká­cia, Bu­si­ness In­telli­gen­ce a Pro­jek­to­vé ria­de­nie veľ­kých pro­jek­tov. Of­fi­ce 2010 a prí­buz­né pro­duk­ty sú už dos­tup­né v 14 ja­zy­koch. V naj­bliž­ších me­sia­coch sa po­čet lo­ka­li­zá­cií roz­ší­ri na 97.

Pod­rob­né re­cen­zie no­vých ap­li­ká­cií ba­lí­ka Mic­ro­soft Of­fi­ce 2010 sme uvied­li v pred­chá­dza­jú­cich vy­da­niach PC RE­VUE a IN­FOWARE, kto­rých sú­čas­ťou bo­li aj DVD so skú­šob­ný­mi ver­zia­mi. Sú­čas­ťou má­jo­vé­ho vy­da­nia PC RE­VUE je aj sa­mos­tat­ná prak­tic­ká prí­ruč­ka na prá­cu s Mic­ro­soft Of­fi­ce 2010, kto­rá je dis­po­zí­cii za­dar­mo. Po­dob­ná prí­ruč­ka bu­de sú­čas­ťou aj jú­no­vé­ho vy­da­nia In­fowaru, ale bu­de za­me­ra­ná skôr na server­ov­ú časť ap­li­ká­cií.Prog­rams and Fea­tu­res Star­ter Ho­me and Stu­dent Ho­me and Bu­si­ness Stan­dard Pro­fes­sio­nal Pro­fes­sio­nal Aca­de­mic Pro­fes­sio­nal Plus
Word Star­ter edi­tion Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Excel Star­ter edi­tion Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Power­Point No Yes Yes Yes Yes Yes Yes
One­No­te No Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Out­look No No Yes Yes Yes Yes Yes
Pub­lis­her No No No Yes Yes Yes Yes
Ac­cess No No No No Yes Yes Yes
Com­mu­ni­ca­tor No No No No No No Yes
In­fo­Path No No No No No No Yes
Sha­re­Point Wor­kspa­ce (Groo­ve) No No No No No No Yes
Of­fi­ce Cus­to­mi­za­tion Tool (OCT) 2 No No No Vo­lu­me edi­tion on­ly No No Vo­lu­me edi­tion on­ly


Ľubo Lac­ko, PC RE­VUE, Mar­tin Nos­ka, Com­pu­terworld, Mar­tin Drob­ný, In­foware
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter