CES: Sú známe ceny Office 2010

Na CES 2010 bo­li od­ha­le­né ce­ny a oba­lov kan­ce­lár­skych ba­lí­kov Of­fi­ce 2010. Of­fi­ce 2010 bu­de v USA dos­tup­ný od jú­na 2010, v šty­roch ver­ziách:

Of­fi­ce Pro­fes­sio­nal Aca­de­mic:
- bež­ná ce­na $99, Pro­duct Key Card ne­bu­de k dis­po­zí­cii
- ob­sa­hu­je ap­li­ká­cie Word, Excel, Power­Point, One­No­te, Out­look, Pub­lis­her a Ac­cess.

Of­fi­ce Ho­me and Stu­dent:
- bež­ná ce­na $149, Pro­duct Key Card $119
- ob­sa­hu­je ap­li­ká­cie Word, Excel, Power­Point a One­No­te.

Of­fi­ce Ho­me and Bu­si­ness:
- bež­ná ce­na $279, Pro­duct Key Card $199
- ob­sa­hu­je ap­li­ká­cie Word, Excel, Power­Point, One­No­te a Out­look.

Of­fi­ce Pro­fes­sio­nal:
- bež­ná ce­na $499, Pro­duct Key Card $349
- ob­sa­hu­je ap­li­ká­cie Word, Excel, Power­Point, One­No­te, Out­look, Pub­lis­her, Ac­cess a Pre­mium Sup­port.

Pro­duct Key Card je ur­če­ná pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí sa roz­hod­nú pre kú­pu po­čí­ta­ča s pre­din­šta­lo­va­ným ob­ra­zom ba­lí­ka Of­fi­ce 2010 a umož­ní im ak­ti­vo­vať si jed­nu z troch ver­zií ba­lí­ka Of­fi­ce. Ba­le­nie ob­sa­hu­je pro­duk­to­vý kľúč pre ak­ti­vá­ciu jed­nej li­cen­cie, neob­sa­hu­je DVD mé­dium, keď­že in­šta­lá­cia nie je pot­reb­ná. Uve­de­né ce­ny bu­dú plat­né v USA, v kra­ji­nách EÚ sa mô­žu lí­šiť.

Zdroj: TS MicrosoftOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter