PR článok: Noví členovia spoločnosti EMM, spol. s r.o.

(PR člá­nok) Spo­loč­nosť EMM, spol. s r.o. je pop­red­ný cer­ti­fi­ko­va­ný do­dá­va­teľ bez­peč­nos­tných rie­še­ní pre in­for­mač­né sys­té­my fi­riem. Špič­ko­ví od­bor­ní­ci, kto­rí pra­cu­jú­ci v zho­de s me­dzi­ná­rod­ný­mi štan­dar­dmi v zá­uj­me do­siah­nu­tia naj­vyš­ších mét kva­li­ty a spo­koj­nos­ti klien­tov, roz­ši­ru­jú svoj tím o no­vé uz­ná­va­né ka­pa­ci­ty.

Pat­ro­nát nad in­for­mač­nou bez­peč­nos­ťou pre­be­rá od 1. ap­rí­la 2015 Ing. Ivan Ma­ka­tú­ra, kto­rý do spo­loč­nos­ti pri­ná­ša ok­rem štr­nás­ťroč­ných skú­se­nos­ti s ochra­nou in­for­má­cií a ma­naž­men­tom IT ri­zík v ban­ko­vom sek­to­re aj exklu­zív­ny kre­dit v po­do­be súd­noz­na­lec­kej a cer­ti­fi­ko­va­nej audí­tor­skej praxe v rov­na­kom od­bo­re. No­vý ria­di­teľ úse­ku in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti spo­loč­nos­ti EMM, spol. s r.o. pô­so­bí aj ako vý­kon­ný pod­pred­se­da Slo­ven­skej aso­ciá­cie pre in­for­mač­nú bez­peč­nosť a je čle­nom po­rad­né­ho or­gá­nu pre in­for­mač­nú bez­peč­nosť pri Mi­nis­ter­stve fi­nan­cií SR. Svo­ju ka­pa­ci­tu roz­ši­ru­je aj prá­cou na di­zer­tá­cii z ob­las­ti sys­té­mov mo­ni­to­ro­va­nia bez­peč­nos­ti.

Makatura.jpg

IT rie­še­nia pre ve­rej­nú a štát­nu sprá­vu od 1. mar­ca 2015 preb­ral Ing. Pa­vol Ko­pač­ka. Na po­zí­cii no­vé­ho ac­count ma­na­ge­ra v spo­loč­nos­ti EMM, spol. s r.o. zú­ro­čí svo­je dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti z ob­las­ti ma­naž­men­tu IKT, in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti a pro­jek­to­vé­ho ria­de­nia z pô­so­be­nia vo via­ce­rých ria­dia­cich po­zí­ciách v súk­rom­nej i v štát­nej sfé­re. Ok­rem ap­li­ko­va­ných IT rie­še­ní sa dl­ho­do­bo ve­nu­je tiež vý­vo­ju a sys­té­mo­vej in­teg­rá­cií v ob­las­ti špe­ciál­nych in­for­mač­ných tech­no­ló­giíi.

  PK_small2.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PR člá­nok: No­ví čle­no­via spo­loč­nos­ti EMM, spol. s r.o.
Spoločnosť EMM, spol. s r.o. je popredný certifikovaný dodávateľ bezpečnostných riešení pre informačné systémy firiem. čítať »
 
Test: 12× no­te­book s ultradl­hou vý­dr­žou
Potrebujete notebook s dlhou výdržou pri práci na batériu? Dnes to už nie je problém. Na trhu sa ponúkajú modely, ktoré zvládnu v pohode pracovať 20 a viac hodín bez napojenia na elektrickú sieť. čítať »
 
Test: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. Aby sme vám uľahčili rozhodovanie, otestovali sme zaujímavé modely od troch najdôležitejších výrobcov. čítať »
 
Prak­tic­ky: Pre­chá­dza­me z Mic­ro­soft Win­dows na App­le Mac OS X
V PC REVUE sme sa rozhodli pre netradičnú „skúšku ohňom". Prejsť po 15 rokoch na platforme Microsoft Windows na platformu Apple Mac OS X. Na tento účel poslúžil najnovší Apple MacBook Pro s uhlopriečkou 15,4 palca. čítať »
 
Na­hliad­ni­te Sky­pu pod ka­po­tu
Iba máloktorý používateľ počítača sa ešte nestretol so slovom Skype. Tento najpopulárnejší videokomunikátor počas niekoľkých rokov svojej existencie získal viac ako 900 miliónov registrovaných používateľov. čítať »
 
Veľ­ký test 10-pal­co­vých tab­le­tov
Keď sa dnes povie tablet, mnohým napadne iPad. Apple začal veľkú revolúciu tabletov „za veľkou mlákou", ktorá sa rýchlo rozšírila do Európy. Zatiaľ síce v našich končinách nie je také bežné vidieť ľudí v autobuse, vlaku či jednoducho na ulici s tabletom v ruke podobne ako v USA, ale tablety zažívajú u nás v tomto čase rozmach. čítať »
 
Test: 10× vý­kon­ný mul­ti­me­diál­ny no­te­book
Časy sa menia a svet sa stáva čoraz viac multimediálnym. Preto sa stále viac ľudí v poslednom čase obzerá po univerzálnom výkonnom notebooku, ktorý poslúži rovnako na prácu v kancelárii či na štúdium, ako aj na sledovanie filmov a spracúvanie fotografií. čítať »
 
Preh­ľad: Win­dows 8 na tab­le­te Sam­sung 700T
Ako prví na Slovensku sme mali možnosť otestovať absolútnu novinku - prvé preview operačného systému Windows 8. Aby sme boli úplne presní, podarilo sa nám zaradiť do skupiny vývojárov, ktorí mali na vývojárskej konferencii BUILD v Anaheime možnosť oboznámiť sa s Windows 8 pod prísnym NDA ako úplne prví ľudia mimo zamestnancov Microsoftu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter