Test: 12× notebook s ultradlhou výdržou

notebook_ilus.jpg Pot­re­bu­je­te no­te­book s dl­hou vý­dr­žou pri prá­ci na ba­té­riu? Dnes to už nie je prob­lém. Na tr­hu sa po­nú­ka­jú mo­de­ly, kto­ré zvlád­nu v po­ho­de pra­co­vať 20 a viac ho­dín bez na­po­je­nia na elek­tric­kú sieť. My sme pre vás otes­to­va­li rov­ný tu­cet no­te­boo­kov s ultradl­hou vý­dr­žou. Prav­da, na do­siah­nu­tie ta­kej­to ma­ra­tón­skej vý­dr­že tre­ba do­kú­piť se­kun­dár­nu (ces­to­va­teľ­skú) ba­té­riu, kto­rá no­te­book tro­chu za­ťa­ží a uro­bí me­nej kom­for­tným. Mu­sí­te si však uve­do­miť, že s ním po­tom mô­že­te pra­co­vať po ce­lý pra­cov­ný čas a sta­čí ho na­bí­jať raz za tri dni.

Pri­po­mí­na­me, že maximál­na do­siah­nu­tá vý­drž v na­šom tes­te bo­la 25 ho­dín a 26 mi­nút, čo je nao­zaj úc­ty­hod­né. Is­te­že, niek­to­ré pod­ni­ka­teľ­ské no­te­boo­ky sú sku­toč­ne dra­hé pre bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa, no my za­čí­na­me s ce­na­mi aj hlb­šie pod hra­ni­cou 1000 eur a pri­tom stá­le ide o 8- a via­cho­di­no­vú vý­drž.

Pri kaž­dom tes­to­va­nom no­te­boo­ku uvá­dza­me aj fak­tor mo­bi­li­ty, kto­rý zís­ka­me tak, že pre­po­čí­ta­me ho­di­no­vú vý­drž no­te­boo­ku na je­ho hmot­nosť. Ka­pa­ci­tu ba­té­rie by sme to­tiž moh­li vý­raz­ne pri­dá­vať, ale rást­la by tým aj hmot­nosť no­te­boo­ku, čo nie je že­la­ný efekt. Čím je fak­tor mo­bi­li­ty väč­ší, tým lep­šie. V tom­to tes­te pri­dá­va­me aj pre­po­čet vý­dr­že na 1000 mAh ka­pa­ci­ty ba­té­rie ale­bo ba­té­rií. Ne­bo­lo by to­tiž fé­ro­vé po­rov­ná­vať vý­drž ultra­boo­ku so 6-člán­ko­vou ba­té­riou s vý­dr­žou fi­rem­né­ho no­te­boo­ku s dvo­ma spo­lu 18-člán­ko­vý­mi ba­té­ria­mi. Pre­to je pre­po­čet na 1000 mAh dos­tup­nej ka­pa­ci­ty ba­té­rií ob­jek­tív­ne po­rov­na­nie a pri­ná­ša za­ují­ma­vé vý­sled­ky.

V tes­te sme ma­li dva ultra­boo­ky, dva no­te­boo­ky s veľ­mi dob­rým po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu, šty­ri no­te­boo­ky orien­to­va­né na pod­ni­ka­te­ľa a zvy­šok tvo­ri­li špič­ko­vé fi­rem­né no­te­boo­ky. Iš­lo o mo­de­ly od tých­to vý­rob­cov: Acer, ASUS, Dell, Fu­jit­su, HP, Le­no­vo, MSI, So­ny a Tos­hi­ba. Por­tfó­lio pro­ce­so­rov v pl­nej mie­re pat­ri­lo znač­ke In­tel a pro­ce­so­rom Co­re i5 až i7, vo všet­kých prí­pa­doch iš­lo o dvoj­jad­ro­vé ver­zie, schop­né spra­cú­vať šty­ri vý­poč­to­vé vlák­na. Všet­ky no­te­boo­ky ok­rem jed­né­ho ma­li 4 GB pa­mä­te RAM, ultra­boo­kom, sa­moz­rej­me, ne­chý­ba­li dis­ky SSD. Veľ­kosť uh­lo­prie­čok sia­ha­la od 13,1" do 15,5".

Na­še pod­rob­né skú­se­nos­ti z tes­to­va­nia si mô­že­te pre­čí­tať vo feb­ruáro­vom čís­le PC RE­VUE. V šesťstra­no­vom člán­ku náj­de­te aj fo­tog­ra­fie všet­kých tes­to­va­ných no­te­boo­kov a nie­koľ­ko de­tail­ných zá­be­rov na ich čas­ti. Tech­nic­ké pa­ra­met­re a do­siah­nu­té vý­sled­ky v jed­not­li­vých kon­krét­nych tes­toch sme zhr­nu­li do ta­bu­liek. Ve­rí­me, že vám po­mô­že­me pri vý­be­re ces­to­va­teľ­ské­ho no­te­boo­ku s ultradl­hou vý­dr­žou.

Kom­plet­ný člá­nok si mô­že­te pre­čí­tať tu.

Zdroj: PC REVUE 2/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PR člá­nok: No­ví čle­no­via spo­loč­nos­ti EMM, spol. s r.o.
Spoločnosť EMM, spol. s r.o. je popredný certifikovaný dodávateľ bezpečnostných riešení pre informačné systémy firiem. čítať »
 
Test: 12× no­te­book s ultradl­hou vý­dr­žou
Potrebujete notebook s dlhou výdržou pri práci na batériu? Dnes to už nie je problém. Na trhu sa ponúkajú modely, ktoré zvládnu v pohode pracovať 20 a viac hodín bez napojenia na elektrickú sieť. čítať »
 
Test: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. Aby sme vám uľahčili rozhodovanie, otestovali sme zaujímavé modely od troch najdôležitejších výrobcov. čítať »
 
Prak­tic­ky: Pre­chá­dza­me z Mic­ro­soft Win­dows na App­le Mac OS X
V PC REVUE sme sa rozhodli pre netradičnú „skúšku ohňom". Prejsť po 15 rokoch na platforme Microsoft Windows na platformu Apple Mac OS X. Na tento účel poslúžil najnovší Apple MacBook Pro s uhlopriečkou 15,4 palca. čítať »
 
Na­hliad­ni­te Sky­pu pod ka­po­tu
Iba máloktorý používateľ počítača sa ešte nestretol so slovom Skype. Tento najpopulárnejší videokomunikátor počas niekoľkých rokov svojej existencie získal viac ako 900 miliónov registrovaných používateľov. čítať »
 
Veľ­ký test 10-pal­co­vých tab­le­tov
Keď sa dnes povie tablet, mnohým napadne iPad. Apple začal veľkú revolúciu tabletov „za veľkou mlákou", ktorá sa rýchlo rozšírila do Európy. Zatiaľ síce v našich končinách nie je také bežné vidieť ľudí v autobuse, vlaku či jednoducho na ulici s tabletom v ruke podobne ako v USA, ale tablety zažívajú u nás v tomto čase rozmach. čítať »
 
Test: 10× vý­kon­ný mul­ti­me­diál­ny no­te­book
Časy sa menia a svet sa stáva čoraz viac multimediálnym. Preto sa stále viac ľudí v poslednom čase obzerá po univerzálnom výkonnom notebooku, ktorý poslúži rovnako na prácu v kancelárii či na štúdium, ako aj na sledovanie filmov a spracúvanie fotografií. čítať »
 
Preh­ľad: Win­dows 8 na tab­le­te Sam­sung 700T
Ako prví na Slovensku sme mali možnosť otestovať absolútnu novinku - prvé preview operačného systému Windows 8. Aby sme boli úplne presní, podarilo sa nám zaradiť do skupiny vývojárov, ktorí mali na vývojárskej konferencii BUILD v Anaheime možnosť oboznámiť sa s Windows 8 pod prísnym NDA ako úplne prví ľudia mimo zamestnancov Microsoftu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter