Test: Základné dosky pre najnovšie procesory

Extreme Engine DIGI+ II_1.jpg Po­kiaľ si v blíz­kej bu­dúc­nos­ti plá­nu­je­te pos­kla­dať no­vé PC a chce­te doň osa­diť niek­to­rú z naj­nov­ších plat­fo­riem, is­te vám vŕ­ta hla­vou vý­ber dos­ky. Aby sme vám uľah­či­li roz­ho­do­va­nie, otes­to­va­li sme za­ují­ma­vé mo­de­ly od troch naj­dô­le­ži­tej­ších vý­rob­cov. Za­me­ra­li sme sa na plat­for­mu AMD 900 a In­tel X79. Plat­for­ma AMD je lac­nej­šia a za­me­ria­va sa na zá­kaz­ní­kov in­ves­tu­jú­cich do naj­lep­šie­ho po­me­ru vý­ba­vy k ce­ne. Ak te­da plá­nu­je­te in­ves­to­vať do niek­to­ré­ho z osem­ja­dier či šes­ťja­dier s ar­chi­tek­tú­rou Bulldo­zer, ne­bu­de vás to stáť toľ­ko ako v prí­pa­de naj­nov­šej high-end plat­for­my In­te­lu. V po­nu­ke ob­cho­dov náj­de­te aj mno­ho ce­no­vo dos­tup­ných do­siek. Ale ne­ča­kaj­te ta­ký vý­kon na jad­ro, aký náj­de­te u kon­ku­ren­cie. V is­tých ce­no­vých hla­di­nách sa však pro­ce­so­ry AMD op­la­tia a rov­na­ké tvr­de­nie pla­tí aj o zá­klad­ných dos­kách.

In­tel pre svo­ju high-end plat­for­mu prip­ra­vil či­po­vú súp­ra­vu s nie­koľ­ký­mi no­vin­ka­mi. Naj­pod­stat­nej­šia je pod­po­ra štvor­ka­ná­lo­vé­ho prís­tu­pu do pa­mä­te, čím oh­rom­ne na­ras­tá po­ten­ciál­na pa­mä­ťo­vá prie­pus­tnosť až nad 50 GB/s, ak osa­dí­te šty­ri mo­du­ly DDR3-1600. Väč­ši­na do­siek do­kon­ca ob­sa­hu­je osem slo­tov na pa­mä­te, tak­že mož­no osa­diť až 64 GB RAM. Pre­tak­to­va­nie na tej­to či­po­vej súp­ra­ve už nie je na­toľ­ko ob­me­dze­né ako pri In­tel P67/Z68. Naj­jed­no­duch­šia for­ma pre­tak­to­va­nia je cez ot­vo­re­ný ná­so­bič pro­ce­so­rov s prí­po­nou K ale­bo X, pre­to­že tak­to net­re­ba dví­hať sys­té­mo­vé na­pä­tia, sta­čí pri­dať pro­ce­so­ru. Vý­ba­va X79 je tro­chu skla­ma­ním. Smut­ná sprá­va je nep­rí­tom­nosť por­tov SAS, zvláš­tna je ab­sen­cia Smart Res­pon­se Tech­no­lo­gy. X79 pod­po­ru­je pria­mo len dva por­ty SA­TA 6 Gb/s, do­da­toč­né mu­sí vý­rob­ca rie­šiť opäť prí­dav­ný­mi čip­mi. Nep­rí­tom­nosť pria­mej pod­po­ry USB 3.0 nás, nao­pak, nep­rek­va­pu­je, tu to­tiž vi­dí­me trend, že AMD ino­vu­je ako pr­vé a za­ná­ša pod­po­ru no­vých štan­dar­dov do svo­jich súp­rav skôr ako In­tel.

Pod­rob­ne sme te­da otes­to­va­li po tri zá­klad­né dos­ky pre obe plat­for­my od vý­rob­cov ASUS, Gi­ga­by­te a MSI. Na­še skú­se­nos­ti náj­de­te v šesťstra­no­vom člán­ku v ja­nuá­ro­vom vy­da­ní PC RE­VUE. Text dopĺňa­jú za­ují­ma­vé ob­ráz­ky - zob­ra­zu­jú sché­mu za­po­je­nia či­po­vej súp­ra­vy AMD 990FX, di­ag­ram za­po­je­nia či­po­vej súp­ra­vy In­tel X79, no­vú po­do­bu BIOS-u UEFI, ale aj všet­ky tes­to­va­né zá­klad­né dos­ky. Pod­rob­ná ta­buľ­ka za­hŕňa pa­ra­met­re a pre­vádz­ko­vé vlas­tnos­ti tes­to­va­ných do­siek. A aby to­ho ne­bo­lo má­lo, vo vlo­že­ných člán­koch náj­de­te cha­rak­te­ris­ti­ku sof­tvé­ro­vej vý­ba­vy do­siek ASUS, Gi­ga­by­te a MSI a struč­ný opis prog­ra­mu AOD, kto­rý je ur­če­ný pre dos­ky s či­po­vou súp­ra­vou AMD a umož­ňu­je nie­len mo­ni­to­ring, ale aj množ­stvo pod­rob­ných nas­ta­ve­ní sprá­va­nia sa sys­té­mu vy­ko­ná­vať pria­mo z Win­dows bez nut­nos­ti reš­tar­to­vať PC. 

Kom­plet­ný člá­nok si mô­že­te pre­čí­tať tu.

Zdroj: PC REVUE 1/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PR člá­nok: No­ví čle­no­via spo­loč­nos­ti EMM, spol. s r.o.
Spoločnosť EMM, spol. s r.o. je popredný certifikovaný dodávateľ bezpečnostných riešení pre informačné systémy firiem. čítať »
 
Test: 12× no­te­book s ultradl­hou vý­dr­žou
Potrebujete notebook s dlhou výdržou pri práci na batériu? Dnes to už nie je problém. Na trhu sa ponúkajú modely, ktoré zvládnu v pohode pracovať 20 a viac hodín bez napojenia na elektrickú sieť. čítať »
 
Test: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. Aby sme vám uľahčili rozhodovanie, otestovali sme zaujímavé modely od troch najdôležitejších výrobcov. čítať »
 
Prak­tic­ky: Pre­chá­dza­me z Mic­ro­soft Win­dows na App­le Mac OS X
V PC REVUE sme sa rozhodli pre netradičnú „skúšku ohňom". Prejsť po 15 rokoch na platforme Microsoft Windows na platformu Apple Mac OS X. Na tento účel poslúžil najnovší Apple MacBook Pro s uhlopriečkou 15,4 palca. čítať »
 
Na­hliad­ni­te Sky­pu pod ka­po­tu
Iba máloktorý používateľ počítača sa ešte nestretol so slovom Skype. Tento najpopulárnejší videokomunikátor počas niekoľkých rokov svojej existencie získal viac ako 900 miliónov registrovaných používateľov. čítať »
 
Veľ­ký test 10-pal­co­vých tab­le­tov
Keď sa dnes povie tablet, mnohým napadne iPad. Apple začal veľkú revolúciu tabletov „za veľkou mlákou", ktorá sa rýchlo rozšírila do Európy. Zatiaľ síce v našich končinách nie je také bežné vidieť ľudí v autobuse, vlaku či jednoducho na ulici s tabletom v ruke podobne ako v USA, ale tablety zažívajú u nás v tomto čase rozmach. čítať »
 
Test: 10× vý­kon­ný mul­ti­me­diál­ny no­te­book
Časy sa menia a svet sa stáva čoraz viac multimediálnym. Preto sa stále viac ľudí v poslednom čase obzerá po univerzálnom výkonnom notebooku, ktorý poslúži rovnako na prácu v kancelárii či na štúdium, ako aj na sledovanie filmov a spracúvanie fotografií. čítať »
 
Preh­ľad: Win­dows 8 na tab­le­te Sam­sung 700T
Ako prví na Slovensku sme mali možnosť otestovať absolútnu novinku - prvé preview operačného systému Windows 8. Aby sme boli úplne presní, podarilo sa nám zaradiť do skupiny vývojárov, ktorí mali na vývojárskej konferencii BUILD v Anaheime možnosť oboznámiť sa s Windows 8 pod prísnym NDA ako úplne prví ľudia mimo zamestnancov Microsoftu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter