Nahliadnite Skypu pod kapotu

skype.JPG Iba má­lok­to­rý pou­ží­va­teľ po­čí­ta­ča sa eš­te nes­tre­tol so slo­vom Sky­pe. Ten­to naj­po­pu­lár­nej­ší vi­deo­ko­mu­ni­ká­tor po­čas nie­koľ­kých ro­kov svo­jej exis­ten­cie zís­kal viac ako 900 mi­lió­nov re­gis­tro­va­ných pou­ží­va­te­ľov.

Za­tiaľ čo eš­te pred de­sia­ti­mi rok­mi zna­me­nal dl­hší ho­vor do iné­ho štá­tu po­riad­ne vy­so­ký te­le­fón­ny účet, dnes vďa­ka ko­mu­ni­ká­to­rom VoIP mož­no spros­tred­ko­vať ob­ra­zo­vý a hla­so­vý pre­nos v reál­nom ča­se prak­tic­ky za­dar­mo. Ne­dá sa pre­to ču­do­vať to­mu, že Sky­pe, ako su­ve­rén­ne naj­po­pu­lár­nej­ší ko­mu­ni­ká­tor VoIP, pat­rí z hľa­dis­ka bež­ných pou­ží­va­te­ľov k naj­výz­nam­nej­ším inter­ne­to­vým služ­bám.

Za­ují­ma vás, ako prog­ram vlas­tne fun­gu­je a čo všet­ko sa v je­ho vnút­ri mu­sí udiať, aby do­ká­zal spo­jiť dvoch pou­ží­va­te­ľov vzdia­le­ných ti­sí­ce ki­lo­met­rov? Pro­to­kol Sky­pe je pl­ne za­lo­že­ný na ar­chi­tek­tú­re P2P (peer-to-peer). Zá­klad­ný sta­veb­ný pr­vok sie­te Sky­pe tvo­ria dva ty­py sie­ťo­vých uz­lov - všeo­bec­ný uzol a su­pe­ru­zol. Všeo­bec­ný, res­pek­tí­ve oby­čaj­ný uzol je v zá­kla­de kaž­dá ap­li­ká­cia Sky­pe prip­ra­ve­ná na pri­jí­ma­nie a od­osie­la­nie správ či ho­vo­rov. Su­pe­ru­zol je bod, kto­rý pred­sta­vu­je v sie­ti do­mi­nant­ný spo­jo­va­cí pr­vok. Ide te­da o akú­si „ús­tred­ňu". Prak­tic­ky kaž­dý po­čí­tač, kto­rý má dos­ta­toč­ne rých­le pri­po­je­nie, ve­rej­nú IP ad­re­su a vy­ho­vu­jú­ci vý­kon, sa mô­že ke­dy­koľ­vek, či už do­čas­ne, ale­bo dl­ho­do­bo, stať su­pe­ruz­lom. Sieť je tak úpl­ne se­bes­tač­ná. Do po­ten­ciál­nych prob­lé­mov by sa teo­re­tic­ky moh­la dos­tať len v mo­men­te, ke­by sa ne­naz­daj­ky z ne­ja­ké­ho dô­vo­du od­po­ji­lo na­raz veľ­ké množ­stvo su­pe­ruz­lov a sys­tém by ne­do­ká­zal včas rea­go­vať vy­tvo­re­ním no­vých (prí­pad­ne by žiad­ni no­ví kan­di­dá­ti ne­bo­li dos­tup­ní).

Je­di­ný pr­vok, kto­rý de­cen­tra­li­zo­va­nosť sys­té­mu ur­či­tým spô­so­bom na­rú­ša, je prih­la­so­va­cí a re­gis­trač­ný server. Ide o server pre­vádz­ko­va­ný spo­loč­nos­ťou Sky­pe, na kto­rom sú ulo­že­né prih­la­so­va­cie me­ná a hes­lá jed­not­li­vých pou­ží­va­teľ­ských úč­tov.

Ste zve­da­ví, ako pre­bie­ha pri­po­je­nie a pre­nos, aké ko­de­ky sa pri tom pou­ží­va­jú? Pre­čí­taj­te si pod­rob­ný člá­nok v no­vem­bro­vom vy­da­ní PC RE­VUE. Štvorstra­no­vý ma­te­riál dopĺňa­jú šty­ri ob­ráz­ky, ok­rem iné­ho si mô­že­te pre­zrieť sché­mu zná­zor­ňu­jú­cu zá­klad­ný vzťah me­dzi su­pe­ruz­la­mi a uz­la­mi.

Kom­plet­ný člá­nok si mô­že­te pre­čí­tať tu.

Zdroj: PC REVUE 11/2011Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PR člá­nok: No­ví čle­no­via spo­loč­nos­ti EMM, spol. s r.o.
Spoločnosť EMM, spol. s r.o. je popredný certifikovaný dodávateľ bezpečnostných riešení pre informačné systémy firiem. čítať »
 
Test: 12× no­te­book s ultradl­hou vý­dr­žou
Potrebujete notebook s dlhou výdržou pri práci na batériu? Dnes to už nie je problém. Na trhu sa ponúkajú modely, ktoré zvládnu v pohode pracovať 20 a viac hodín bez napojenia na elektrickú sieť. čítať »
 
Test: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. Aby sme vám uľahčili rozhodovanie, otestovali sme zaujímavé modely od troch najdôležitejších výrobcov. čítať »
 
Prak­tic­ky: Pre­chá­dza­me z Mic­ro­soft Win­dows na App­le Mac OS X
V PC REVUE sme sa rozhodli pre netradičnú „skúšku ohňom". Prejsť po 15 rokoch na platforme Microsoft Windows na platformu Apple Mac OS X. Na tento účel poslúžil najnovší Apple MacBook Pro s uhlopriečkou 15,4 palca. čítať »
 
Na­hliad­ni­te Sky­pu pod ka­po­tu
Iba máloktorý používateľ počítača sa ešte nestretol so slovom Skype. Tento najpopulárnejší videokomunikátor počas niekoľkých rokov svojej existencie získal viac ako 900 miliónov registrovaných používateľov. čítať »
 
Veľ­ký test 10-pal­co­vých tab­le­tov
Keď sa dnes povie tablet, mnohým napadne iPad. Apple začal veľkú revolúciu tabletov „za veľkou mlákou", ktorá sa rýchlo rozšírila do Európy. Zatiaľ síce v našich končinách nie je také bežné vidieť ľudí v autobuse, vlaku či jednoducho na ulici s tabletom v ruke podobne ako v USA, ale tablety zažívajú u nás v tomto čase rozmach. čítať »
 
Test: 10× vý­kon­ný mul­ti­me­diál­ny no­te­book
Časy sa menia a svet sa stáva čoraz viac multimediálnym. Preto sa stále viac ľudí v poslednom čase obzerá po univerzálnom výkonnom notebooku, ktorý poslúži rovnako na prácu v kancelárii či na štúdium, ako aj na sledovanie filmov a spracúvanie fotografií. čítať »
 
Preh­ľad: Win­dows 8 na tab­le­te Sam­sung 700T
Ako prví na Slovensku sme mali možnosť otestovať absolútnu novinku - prvé preview operačného systému Windows 8. Aby sme boli úplne presní, podarilo sa nám zaradiť do skupiny vývojárov, ktorí mali na vývojárskej konferencii BUILD v Anaheime možnosť oboznámiť sa s Windows 8 pod prísnym NDA ako úplne prví ľudia mimo zamestnancov Microsoftu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter