Veľký test 10-palcových tabletov

tablet_10.JPG Keď sa dnes po­vie tab­let, mno­hým na­pad­ne iPad. App­le za­čal veľ­kú re­vo­lú­ciu tab­le­tov „za veľ­kou mlá­kou", kto­rá sa rých­lo roz­ší­ri­la do Euró­py. Za­tiaľ sí­ce v na­šich kon­či­nách nie je ta­ké bež­né vi­dieť ľu­dí v auto­bu­se, vla­ku či jed­no­du­cho na uli­ci s tab­le­tom v ru­ke po­dob­ne ako v USA, ale tab­le­ty za­ží­va­jú u nás v tom­to ča­se roz­mach. A už to nie je iba iPad, ten už má mno­ho kon­ku­ren­tov - ASUS Tran­sfor­mer, Sam­sung Ga­laxy Tab, Mo­to­ro­la Xoom. Pre­to sme prip­ra­vi­li test ôs­mich de­sať­pal­co­vých mo­de­lov od vý­rob­cov App­le, Ar­chos, ASUS, Fu­jit­su, Le­no­vo, Mo­to­ro­la a Sam­sung, aby sme sa poz­re­li na prak­tic­kú vy­uži­teľ­nosť tých­to za­ria­de­ní.

Mno­hí pre­daj­co­via a mar­ke­tin­go­ví zá­stup­co­via jed­not­li­vých zna­čiek by vám ve­de­li roz­prá­vať dl­hé prí­be­hy o tom, na čo všet­ko je tab­let dob­rý, na akú úro­veň mo­bi­li­ty dos­ta­ne­te svo­ju prá­cu, akí efek­tív­ni bu­de­te a na aké úče­ly vám tab­let pri prá­ci pos­lú­ži. Ale ru­ku na sr­dce - aké je je­ho naj­čas­tej­šie vy­uži­tie? Je­den za­hra­nič­ný pries­kum ho­vo­rí za všet­ko - viac ako 90 % pou­ží­va­te­ľov vy­uží­va tab­let na dve ve­ci. Pr­vou sú hry a dru­hou je té­ma po­pu­lár­na hlav­ne pre mu­žov, kto­rú je ľah­ké si do­my­slieť... A dať 500 až 700 eur za 10-pal­co­vú hrač­ku je na po­vá­že­nie. Na dru­hej stra­ne tre­ba po­ve­dať, že s tab­le­tom vy­ba­ví­te mno­ho ve­cí sku­toč­ne efek­tív­nej­šie ako s no­te­boo­kom či te­le­fó­nom. Po pr­vé, za­pne sa okam­ži­te, ni­ja­ké ča­ka­nie. Pri mo­de­loch s 3G ste tak na inter­ne­te dos­lo­va ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek, od­po­ve­dať na mail zvlád­ne­te v prie­be­hu pár se­kúnd. A za­tiaľ čo pri ot­vá­ra­ní exce­lov­ské­ho hár­ka na mo­bi­le iba lúš­ti­te, ako to váš ko­le­ga vlas­tne mys­lel, na 10-pal­co­vom dis­ple­ji to po­cho­pí­te hneď. A nes­por­ná vý­ho­da tab­le­tu: pri bež­nom pou­ží­va­ní ho bu­de­te na­bí­jať raz za 5 až 7 dní, te­da žiad­ne kaž­do­den­né na­bí­ja­nie. A k to­mu má­te so se­bou svo­ju osob­nú fil­mo­té­ku, ju­ke­box, fo­to­ga­lé­riu a na­vy­še mô­že­te aj ke­dy­koľ­vek pra­co­vať.

Aká je ty­pic­ká kon­fi­gu­rá­cia 10-pal­co­vé­ho tab­le­tu? Oby­čaj­ne sú vy­ba­ve­né pa­ne­lom IPS s vý­bor­ný­mi po­zo­ro­va­cí­mi uh­la­mi, štan­dar­dným roz­lí­še­ním 1280 × 800 pixelov, pri­čom ide o ka­pa­cit­ný a mul­ti­do­ty­ko­vý dis­plej. Niek­to­ré tab­le­ty ma­jú ochran­né sklo Go­ril­la Glass. V ob­las­ti ope­rač­ných sys­té­mov je to zväč­ša sú­boj iOS (ak­tuál­ne ver­zia 5) vs. An­droid (ak­tuál­ne ver­zia 3.1), do bo­ja sa však pri­dá­va aj Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal. Naj­pou­ží­va­nej­ší pro­ce­sor je čip na plat­for­me NVI­DIA Teg­ra 2, ide o dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor s tak­tom kaž­dé­ho jad­ra na úrov­ni 1 GHz. A po­kiaľ ide o ce­nu, za­čí­na­me na 249 eurách za naj­lac­nej­ší 10-pal­co­vý mo­del a kon­čí­me na ce­ne 1056 eur za tab­let po­nú­ka­jú­ci fun­kcio­na­li­tu pod­ni­ko­vé­ho po­čí­ta­ča.

Na­še skú­se­nos­ti z tes­tu sme zhr­nu­li do päťstra­no­vé­ho ma­te­riá­lu v no­vem­bro­vom vy­da­ní PC RE­VUE, kto­rý dopĺňa­jú fo­tog­ra­fie všet­kých tes­to­va­ných za­ria­de­ní a ta­buľ­ka su­ma­ri­zu­jú­ca ich pa­ra­met­re a vlas­tnos­ti. Ako če­reš­nič­ku na tor­te pri­dá­va­me krát­ke pred­sta­ve­nie ho­rú­cej no­vin­ky na slo­ven­skom tr­hu - vý­luč­ne pra­cov­né­ho mo­de­lu Cis­co Cius. A keď­že sa blí­žia Via­no­ce a tab­le­ty bu­dú jed­ným z tých lep­ších IT dar­če­kov, mô­že­te sa vďa­ka to­mu­to po­rov­na­niu ľah­šie roz­hod­núť, kto­rý bu­de ten správ­ny pre vás.

Kom­plet­ný člá­nok si mô­že­te pre­čí­tať tu.

Zdroj: PC REVUE 11/2011Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PR člá­nok: No­ví čle­no­via spo­loč­nos­ti EMM, spol. s r.o.
Spoločnosť EMM, spol. s r.o. je popredný certifikovaný dodávateľ bezpečnostných riešení pre informačné systémy firiem. čítať »
 
Test: 12× no­te­book s ultradl­hou vý­dr­žou
Potrebujete notebook s dlhou výdržou pri práci na batériu? Dnes to už nie je problém. Na trhu sa ponúkajú modely, ktoré zvládnu v pohode pracovať 20 a viac hodín bez napojenia na elektrickú sieť. čítať »
 
Test: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. Aby sme vám uľahčili rozhodovanie, otestovali sme zaujímavé modely od troch najdôležitejších výrobcov. čítať »
 
Prak­tic­ky: Pre­chá­dza­me z Mic­ro­soft Win­dows na App­le Mac OS X
V PC REVUE sme sa rozhodli pre netradičnú „skúšku ohňom". Prejsť po 15 rokoch na platforme Microsoft Windows na platformu Apple Mac OS X. Na tento účel poslúžil najnovší Apple MacBook Pro s uhlopriečkou 15,4 palca. čítať »
 
Na­hliad­ni­te Sky­pu pod ka­po­tu
Iba máloktorý používateľ počítača sa ešte nestretol so slovom Skype. Tento najpopulárnejší videokomunikátor počas niekoľkých rokov svojej existencie získal viac ako 900 miliónov registrovaných používateľov. čítať »
 
Veľ­ký test 10-pal­co­vých tab­le­tov
Keď sa dnes povie tablet, mnohým napadne iPad. Apple začal veľkú revolúciu tabletov „za veľkou mlákou", ktorá sa rýchlo rozšírila do Európy. Zatiaľ síce v našich končinách nie je také bežné vidieť ľudí v autobuse, vlaku či jednoducho na ulici s tabletom v ruke podobne ako v USA, ale tablety zažívajú u nás v tomto čase rozmach. čítať »
 
Test: 10× vý­kon­ný mul­ti­me­diál­ny no­te­book
Časy sa menia a svet sa stáva čoraz viac multimediálnym. Preto sa stále viac ľudí v poslednom čase obzerá po univerzálnom výkonnom notebooku, ktorý poslúži rovnako na prácu v kancelárii či na štúdium, ako aj na sledovanie filmov a spracúvanie fotografií. čítať »
 
Preh­ľad: Win­dows 8 na tab­le­te Sam­sung 700T
Ako prví na Slovensku sme mali možnosť otestovať absolútnu novinku - prvé preview operačného systému Windows 8. Aby sme boli úplne presní, podarilo sa nám zaradiť do skupiny vývojárov, ktorí mali na vývojárskej konferencii BUILD v Anaheime možnosť oboznámiť sa s Windows 8 pod prísnym NDA ako úplne prví ľudia mimo zamestnancov Microsoftu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter