Test: 10× výkonný multimediálny notebook

test_notebook.JPG Ča­sy sa me­nia a svet sa stá­va čo­raz viac mul­ti­me­diál­nym. Pre­to sa stá­le viac ľu­dí v pos­led­nom ča­se ob­ze­rá po uni­ver­zál­nom vý­kon­nom no­te­boo­ku, kto­rý pos­lú­ži rov­na­ko na prá­cu v kan­ce­lá­rii či na štú­dium, ako aj na sle­do­va­nie fil­mov a spra­cú­va­nie fo­tog­ra­fií. Ak ra­di len tak sur­fu­je­te na inter­ne­te, po­ze­rá­te vi­deá, ce­lo­ve­čer­né fil­my, pre­hlia­da­te fo­tog­ra­fie či zdie­ľa­te ob­sah, mul­ti­me­diál­ny no­te­book v pra­vom zmys­le slo­va vám bu­de skôr zby­toč­ný, pre­to­že je­ho po­ten­ciál ne­vyu­ži­je­te napl­no. No ak up­ra­vu­je­te fo­tog­ra­fie, stri­há­te si do­má­ce fil­my, má­te ra­di fil­mo­té­ku so stov­ka­mi fil­mov neus­tá­le so se­bou, prí­pad­ne ste zvyk­nu­tí pra­co­vať s dvo­ma mo­ni­tor­mi a de­siat­ka­mi ap­li­ká­cií sú­čas­ne, po­tom bu­de mul­ti­me­diál­ny no­te­book va­ším neo­ce­ni­teľ­ným po­moc­ní­kom. My sme otes­to­va­li 10 ta­kých­to mo­de­lov, aby sme vám uľah­či­li vý­ber. Ce­na to­ho naj­lac­nej­šie­ho je hl­bo­ko pod 800 eur, naj­drah­ší mo­del s full HD dis­ple­jom, Blu-ray me­cha­ni­kou a štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom sto­jí viac ako 1300 eur.

„Naj­slab­ší" mo­del v tes­te mal vý­kon­ný dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor, 4 GB pa­mä­te RAM a 500 GB pev­ný disk. Tie lep­šie pri­dá­va­jú ďal­šie dve jad­rá do vý­ko­nu a vý­kon­nú gra­fic­kú kar­tu. A tie naj­lep­šie po­tom dopl­nia Blu-ray disk, nad­štan­dar­dné roz­lí­še­nie dis­ple­ja, nie­koľ­ko tech­no­ló­gií na­vy­še, prí­pad­ne in­teg­ro­va­ný tu­ner DVB-T.

ASUS N55SF po­nú­ka efekt­ný vzhľad, rep­ro­duk­to­ry Bang & Oluf­sen, roz­mer­ný touch­pad, špič­ko­vý gra­fic­kú mo­dul aj fun­kciu In­stant On na rých­le spus­te­nie po­čí­ta­ča do dvoch se­kúnd za prí­ťaž­li­vú ce­nu. Dru­hý no­te­book znač­ky ASUS je drah­ší, no má lep­šiu kon­fi­gu­rá­ciu. Je za­me­ra­ná na ná­roč­ných fil­mo­vých ma­nia­kov, kto­rí oce­nia dis­plej s full HD roz­lí­še­ním a naj­mä 1 TB úlož­né­ho pries­to­ru v po­do­be dvoch 500 GB pev­ných dis­kov.

Dell XPS 15z je úpl­ná no­vin­ka, a to naj­mä svo­jím vzhľa­dom a spra­co­va­ním. Ten­to mo­del nás prek­va­pil veľ­mi dob­rým gra­fic­kým vý­ko­nom a tak­mer žiad­ny­mi te­pel­ný­mi emi­sia­mi.

Fu­jit­su pri­šiel do tes­tu s dvo­ma mo­del­mi, A531-ka je skôr pra­cov­ne la­de­ný no­te­book, kto­rý však zvlád­ne vo „voľ­nom ča­se" aj mul­ti­mé­diá. Dru­hý mo­del je sí­ce je­den z naj­drah­ších no­te­boo­kov v tes­te, ale po­nú­ka pú­ta­vý di­zajn, kva­lit­ný zvu­ko­vý pre­jav, dob­rú gra­fic­kú kar­tu aj klá­ves­ni­cu od­ol­nú pro­ti po­lia­tiu.

Jed­no z prí­jem­ných prek­va­pe­ní toh­to tes­tu bol mo­del dv7 z di­el­ne HP. Dô­vod? Štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor, 17-pal­co­vý dis­plej, špič­ko­vá mo­bil­ná gra­fic­ká kar­ta, dru­hý naj­lep­ší vý­kon.

Le­no­vo Idea­Pad Y570 sa bu­de pá­čiť naj­mä mla­dej ge­ne­rá­cii. O kva­lit­ný zvuk sa sta­ra­jú rep­ro­duk­to­ry JBL, pá­čil sa nám aj vý­bor­ný po­mer ce­ny a vý­ko­nu.

MSI FX720 je her­ne la­de­ný mo­del, kto­rý za­uj­me ce­nou a vý­dr­žou 6 ho­dín a 6 mi­nút na jed­no na­bi­tie.

Na mo­de­li So­ny Vaio VPC-CA2S1E chvá­li­me hlav­ne dob­ré rep­ro­duk­to­ry či auto­ma­tic­kú úp­ra­vu ja­su dis­ple­ja a po­riad­ne dl­hú vý­drž. Je­den z naj­drah­ších no­te­boo­kov v tes­te So­ny Vaio VPC-F22M1E/B je vy­ba­ve­ný špič­ko­vým štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom, Blu-ray me­cha­ni­kou a gra­fic­kou kar­tou vhod­nou na hry, de­kó­do­va­nie full HD vi­dea a aj ná­roč­né gra­fic­ké ap­li­ká­cie.

Ak vás tie­to mul­ti­me­diál­ne mo­de­ly za­uja­li a chce­te sa o nich doz­ve­dieť pod­rob­nos­ti, pre­čí­taj­te si test v ok­tób­ro­vom vy­da­ní PC RE­VUE. Na pia­tich stra­nách náj­de­te de­tail­né cha­rak­te­ris­ti­ky tes­to­va­ných no­te­boo­kov spo­lu s ob­ráz­ka­mi. Dve ta­buľ­ky za­hŕňa­jú ich tech­nic­ké pa­ra­met­re a vý­sled­ky na­me­ra­né vo vý­kon­nos­tných tes­toch. Po­nor­te sa te­da do sve­ta mul­ti­mé­dií...

Kom­plet­ný člá­nok si mô­že­te pre­čí­tať tu.

Zdroj: PC REVUE 10/2011Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PR člá­nok: No­ví čle­no­via spo­loč­nos­ti EMM, spol. s r.o.
Spoločnosť EMM, spol. s r.o. je popredný certifikovaný dodávateľ bezpečnostných riešení pre informačné systémy firiem. čítať »
 
Test: 12× no­te­book s ultradl­hou vý­dr­žou
Potrebujete notebook s dlhou výdržou pri práci na batériu? Dnes to už nie je problém. Na trhu sa ponúkajú modely, ktoré zvládnu v pohode pracovať 20 a viac hodín bez napojenia na elektrickú sieť. čítať »
 
Test: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. Aby sme vám uľahčili rozhodovanie, otestovali sme zaujímavé modely od troch najdôležitejších výrobcov. čítať »
 
Prak­tic­ky: Pre­chá­dza­me z Mic­ro­soft Win­dows na App­le Mac OS X
V PC REVUE sme sa rozhodli pre netradičnú „skúšku ohňom". Prejsť po 15 rokoch na platforme Microsoft Windows na platformu Apple Mac OS X. Na tento účel poslúžil najnovší Apple MacBook Pro s uhlopriečkou 15,4 palca. čítať »
 
Na­hliad­ni­te Sky­pu pod ka­po­tu
Iba máloktorý používateľ počítača sa ešte nestretol so slovom Skype. Tento najpopulárnejší videokomunikátor počas niekoľkých rokov svojej existencie získal viac ako 900 miliónov registrovaných používateľov. čítať »
 
Veľ­ký test 10-pal­co­vých tab­le­tov
Keď sa dnes povie tablet, mnohým napadne iPad. Apple začal veľkú revolúciu tabletov „za veľkou mlákou", ktorá sa rýchlo rozšírila do Európy. Zatiaľ síce v našich končinách nie je také bežné vidieť ľudí v autobuse, vlaku či jednoducho na ulici s tabletom v ruke podobne ako v USA, ale tablety zažívajú u nás v tomto čase rozmach. čítať »
 
Test: 10× vý­kon­ný mul­ti­me­diál­ny no­te­book
Časy sa menia a svet sa stáva čoraz viac multimediálnym. Preto sa stále viac ľudí v poslednom čase obzerá po univerzálnom výkonnom notebooku, ktorý poslúži rovnako na prácu v kancelárii či na štúdium, ako aj na sledovanie filmov a spracúvanie fotografií. čítať »
 
Preh­ľad: Win­dows 8 na tab­le­te Sam­sung 700T
Ako prví na Slovensku sme mali možnosť otestovať absolútnu novinku - prvé preview operačného systému Windows 8. Aby sme boli úplne presní, podarilo sa nám zaradiť do skupiny vývojárov, ktorí mali na vývojárskej konferencii BUILD v Anaheime možnosť oboznámiť sa s Windows 8 pod prísnym NDA ako úplne prví ľudia mimo zamestnancov Microsoftu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter