Prehľad: Windows 8 na tablete Samsung 700T

R6by.samsung3_copy_jpg.jpg Ako pr­ví na Slo­ven­sku sme ma­li mož­nosť otes­to­vať ab­so­lút­nu no­vin­ku - pr­vé pre­view ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8. Aby sme bo­li úpl­ne pres­ní, po­da­ri­lo sa nám za­ra­diť do sku­pi­ny vý­vo­já­rov, kto­rí ma­li na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii BUILD v Ana­hei­me mož­nosť oboz­ná­miť sa s Win­dows 8 pod prís­nym NDA ako úpl­ne pr­ví ľu­dia mi­mo za­mes­tnan­cov Mic­ro­sof­tu. Na šty­ri dni sme ma­li po­ži­ča­ný na tes­to­va­nie pro­to­typ tab­le­tu Sam­sung s nain­šta­lo­va­ný­mi „os­mič­ka­mi" a ra­di sa s va­mi po­de­lí­me o na­še skú­se­nos­ti.

Pod­ľa Ste­ve­na Si­nof­ské­ho Win­dows 8 pred­sta­vu­je naj­výz­nam­nej­ší re­di­zajn toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu v do­te­raj­šej his­tó­rii. Keď­že kon­ku­ren­cia (te­da iPad) na­sa­di­la lat­ku veľ­mi vy­so­ko, Mic­ro­soft mu­sel ne­vyh­nut­ne prísť s nie­čím úpl­ne no­vým. A no­vé pre­zen­tač­né roz­hra­nie s kó­do­vým ozna­če­ním Met­ro zna­me­ná sku­toč­ne po­sun k zá­žit­kom z do­ty­ku, z ply­nu­los­ti a dy­na­mi­ky pou­ží­va­nia. Zá­žit­kom je pr­výk­rát v his­tó­rii Win­dows aj okam­ži­tý ná­beh ope­rač­né­ho sys­té­mu z čier­nej ob­ra­zov­ky pria­mo do pra­cov­nej ob­ra­zov­ky s ak­tív­ny­mi dlaž­di­ca­mi. Po­cho­pi­teľ­ne, ide o ná­beh z hi­ber­no­va­né­ho sta­vu.

Vďa­ka fun­kcii „ob­ra­zo­vé­ho hes­la" mô­že byť zá­žit­kom aj od­om­knu­tie za­ria­de­nia a prih­lá­se­nie pou­ží­va­te­ľa. Ak vy­uži­je­te tú­to fun­kciu, sta­čí na­de­fi­no­vať, akou kom­bi­ná­ciou po­hy­bov pr­stom po ob­ráz­ku sa bu­de­te prih­la­so­vať. Pou­ží­va­jú sa tri ges­tá za se­bou, mô­že­te na ob­ráz­ku nie­čo za­krúž­ko­vať, prí­pad­ne spo­jiť po­my­sel­nou čia­rou. Pri uče­ní tre­ba tie­to ges­tá dvak­rát zo­pa­ko­vať.

Vy­skú­ša­li sme aj ren­de­ro­va­nie vi­dea a boo­to­va­nie z dis­ku USB, ov­lá­da­nie do­ty­kom, pres­nej­šie mul­ti­do­ty­kom, keď mož­no ro­biť ges­tá via­ce­rý­mi pr­sta­mi. Vo Win­dows 8 si na to rých­lo zvyk­ne­te. Ob­jek­ty, nap­rík­lad dlaž­di­ce, v prí­pa­de pot­re­by mô­že­te po plo­che pre­mies­tňo­vať rov­na­ko ako pa­pie­re a fas­cik­le po pra­cov­nom sto­le - jed­no­du­cho ich pr­stom po­sú­va­te. Po­sú­va­nie do­kon­ca reš­pek­tu­je aj zotr­vač­nosť, tak­že ak chce­te dl­hší po­sun, uro­bí­te ener­gic­kej­šie ges­to.

Ove­ri­li sme aj kom­pa­ti­bi­li­tu a des­kto­po­vý mód, pou­ží­va­nie za­ria­de­nia po­čas chô­dze a v spo­je­ní s clou­do­vý­mi služ­ba­mi Mic­ro­sof­tu, zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií. Je­di­né, čo sme ne­moh­li vy­skú­šať, je Win­dows Sto­re, v ča­se uve­de­nia tu to­tiž ne­bo­li ni­ja­ké ap­li­ká­cie, le­bo ich za­tiaľ ne­mal kto vy­vi­núť.

Všet­ky na­še skú­se­nos­ti sme zhr­nu­li v štvorstra­no­vom preh­ľa­do­vom člán­ku v ok­tób­ro­vom vy­da­ní PC RE­VUE, kto­rý dopĺňa až 14 ob­ráz­kov, väč­ši­nou screen­sho­tov ilus­tru­jú­cich prá­cu no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu.

Kom­plet­ný člá­nok si mô­že­te pre­čí­tať tu.

Zdroj: PC REVUE 10/2011Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PR člá­nok: No­ví čle­no­via spo­loč­nos­ti EMM, spol. s r.o.
Spoločnosť EMM, spol. s r.o. je popredný certifikovaný dodávateľ bezpečnostných riešení pre informačné systémy firiem. čítať »
 
Test: 12× no­te­book s ultradl­hou vý­dr­žou
Potrebujete notebook s dlhou výdržou pri práci na batériu? Dnes to už nie je problém. Na trhu sa ponúkajú modely, ktoré zvládnu v pohode pracovať 20 a viac hodín bez napojenia na elektrickú sieť. čítať »
 
Test: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. Aby sme vám uľahčili rozhodovanie, otestovali sme zaujímavé modely od troch najdôležitejších výrobcov. čítať »
 
Prak­tic­ky: Pre­chá­dza­me z Mic­ro­soft Win­dows na App­le Mac OS X
V PC REVUE sme sa rozhodli pre netradičnú „skúšku ohňom". Prejsť po 15 rokoch na platforme Microsoft Windows na platformu Apple Mac OS X. Na tento účel poslúžil najnovší Apple MacBook Pro s uhlopriečkou 15,4 palca. čítať »
 
Na­hliad­ni­te Sky­pu pod ka­po­tu
Iba máloktorý používateľ počítača sa ešte nestretol so slovom Skype. Tento najpopulárnejší videokomunikátor počas niekoľkých rokov svojej existencie získal viac ako 900 miliónov registrovaných používateľov. čítať »
 
Veľ­ký test 10-pal­co­vých tab­le­tov
Keď sa dnes povie tablet, mnohým napadne iPad. Apple začal veľkú revolúciu tabletov „za veľkou mlákou", ktorá sa rýchlo rozšírila do Európy. Zatiaľ síce v našich končinách nie je také bežné vidieť ľudí v autobuse, vlaku či jednoducho na ulici s tabletom v ruke podobne ako v USA, ale tablety zažívajú u nás v tomto čase rozmach. čítať »
 
Test: 10× vý­kon­ný mul­ti­me­diál­ny no­te­book
Časy sa menia a svet sa stáva čoraz viac multimediálnym. Preto sa stále viac ľudí v poslednom čase obzerá po univerzálnom výkonnom notebooku, ktorý poslúži rovnako na prácu v kancelárii či na štúdium, ako aj na sledovanie filmov a spracúvanie fotografií. čítať »
 
Preh­ľad: Win­dows 8 na tab­le­te Sam­sung 700T
Ako prví na Slovensku sme mali možnosť otestovať absolútnu novinku - prvé preview operačného systému Windows 8. Aby sme boli úplne presní, podarilo sa nám zaradiť do skupiny vývojárov, ktorí mali na vývojárskej konferencii BUILD v Anaheime možnosť oboznámiť sa s Windows 8 pod prísnym NDA ako úplne prví ľudia mimo zamestnancov Microsoftu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter