Test: Inteligentné telefóny s Androidom a Symbianom

TITULKA.jpg In­te­li­gen­tné te­le­fó­ny sa dnes te­šia veľ­kej ob­ľu­be. Aj vy sa prá­ve chys­tá­te za­ob­sta­rať si niek­to­rý mo­del, no ne­vie­te sa roz­hod­núť? V augus­to­vom vy­da­ní PC RE­VUE sme pre vás prip­ra­vi­li test mo­bil­ných te­le­fó­nov, kto­rý ob­sa­hu­je kús­ky pre kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa. Vy­skú­ša­li sme do­ved­na päť mo­de­lov od troch rôz­nych vý­rob­cov, z to­ho tri s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid a dva so Sym­bia­nom, ten­to­raz však už s ver­ziou naz­va­nou An­na. Na­še skú­se­nos­ti vám po­nú­ka­me v štvorstra­no­vom člán­ku.

Pr­vý tes­to­va­ný mo­del HTC Sen­sa­tion si za­cho­vá­va tra­dič­né zna­ky te­le­fó­nov toh­to vý­rob­cu. Je­ho zá­kla­dom je dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor s pra­cov­nou frek­ven­ciou 1,2 GHz a no­vé roz­hra­nie HTC Sen­se 3.0, kto­ré pri­ná­ša via­ce­ré prí­jem­né zme­ny, naj­mä z gra­fic­kej strán­ky. O aké zme­ny ide, to sa už mô­že­te do­čí­tať v na­šom tes­te.

Dru­hý tes­to­va­ný te­le­fón HTC je nás­tup­com pô­vod­né­ho mo­de­lu Wil­dfi­re, má však väč­šie roz­lí­še­nie dis­ple­ja a men­šie roz­me­ry, ho­ci ne­patr­ne prib­ral na hrúb­ke. Z tech­nic­kej strán­ky má všet­ku vý­ba­vu na pou­ží­va­nie na­vi­gá­cie, ale aj na pou­ží­va­nie rých­le­ho inter­ne­tu ale­bo zdie­ľa­nie inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia, no po­há­ňa ho iba 600 MHz pro­ce­sor. Aké to má dôs­led­ky? To sa už doz­vie­te z náš­ho tes­tu.

LG pok­ra­ču­je vo svo­jom mo­de­lo­vom ra­de s ozna­če­ním Op­ti­mus ďal­ším te­le­fó­nom. Má sí­ce za­uží­va­ný ná­zov, ale pri­ná­ša no­vé tech­no­ló­gie. Aj tie vám pred­sta­ví­me v na­šom člán­ku. Prez­ra­dí­me, že te­le­fón v nás za­ne­chal dob­rý do­jem. Je­ho pred­nos­ti sú naj­mä níz­ka hmot­nosť, vý­bor­ný dis­plej a fun­kčná vý­ba­va.

Na te­le­fón No­kia E6 sa dl­ho ča­ka­lo. Ide o nas­le­dov­ní­ka mo­de­lov E71 a E72, kto­rý pri­ná­ša vnút­ri pod­stat­né zme­ny, no za­cho­vá­va ove­re­ný kon­cept svo­jich pred­chod­cov. Keď­že má naj­mä pra­cov­né za­me­ra­nie, ne­chý­ba kan­ce­lár­sky ba­lík, pod­po­ra Mail for Exchan­ge, pre­hlia­dač do­ku­men­tov PDF, prek­la­do­vý slov­ník a ďal­šie pra­cov­né nás­tro­je. Pred­sa sa však naš­lo nie­čo, čo ka­zí dob­rý do­jem. Pod­rob­nos­ti sa do­čí­ta­te v tes­te.

Štvor­pal­co­vý dis­plej pre­dur­ču­je No­kiu X7 na sur­fo­va­nie na inter­ne­te a hra­nie HD hier. Tá­to mul­ti­me­diál­na No­kia je vy­ba­ve­ná ope­rač­ným sys­té­mom Sym­bian An­na, kto­rý pri­nie­sol väč­ší kom­fort v ov­lá­da­ní, no ne­zaš­ko­dil by jej vy­šší ope­rač­ný vý­kon.

Ok­rem de­tail­né­ho pred­sta­ve­nia tes­to­va­ných mo­de­lov vám vo vlo­že­nom člán­ku po­nú­ka­me vý­ber za­ují­ma­vých a uži­toč­ných prog­ra­mov pre OS An­droid a Sym­bian a oboz­ná­mi­me vás s prog­ra­mom AB­BYY Bu­si­ness Card Rea­der, kto­rý prí­de vhod, ak si chce­te dať do po­riad­ku svo­je kon­tak­ty v te­le­fó­ne. Člá­nok dopĺňa 11 ob­ráz­kov a preh­ľad­ná ta­buľ­ka so zá­klad­ný­mi pa­ra­met­ra­mi tes­to­va­ných in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov.

Kom­plet­ný člá­nok si mô­že­te pre­čí­tať tu.

Zdroj: PC REVUE 8/2011Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PR člá­nok: No­ví čle­no­via spo­loč­nos­ti EMM, spol. s r.o.
Spoločnosť EMM, spol. s r.o. je popredný certifikovaný dodávateľ bezpečnostných riešení pre informačné systémy firiem. čítať »
 
Test: 12× no­te­book s ultradl­hou vý­dr­žou
Potrebujete notebook s dlhou výdržou pri práci na batériu? Dnes to už nie je problém. Na trhu sa ponúkajú modely, ktoré zvládnu v pohode pracovať 20 a viac hodín bez napojenia na elektrickú sieť. čítať »
 
Test: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. Aby sme vám uľahčili rozhodovanie, otestovali sme zaujímavé modely od troch najdôležitejších výrobcov. čítať »
 
Prak­tic­ky: Pre­chá­dza­me z Mic­ro­soft Win­dows na App­le Mac OS X
V PC REVUE sme sa rozhodli pre netradičnú „skúšku ohňom". Prejsť po 15 rokoch na platforme Microsoft Windows na platformu Apple Mac OS X. Na tento účel poslúžil najnovší Apple MacBook Pro s uhlopriečkou 15,4 palca. čítať »
 
Na­hliad­ni­te Sky­pu pod ka­po­tu
Iba máloktorý používateľ počítača sa ešte nestretol so slovom Skype. Tento najpopulárnejší videokomunikátor počas niekoľkých rokov svojej existencie získal viac ako 900 miliónov registrovaných používateľov. čítať »
 
Veľ­ký test 10-pal­co­vých tab­le­tov
Keď sa dnes povie tablet, mnohým napadne iPad. Apple začal veľkú revolúciu tabletov „za veľkou mlákou", ktorá sa rýchlo rozšírila do Európy. Zatiaľ síce v našich končinách nie je také bežné vidieť ľudí v autobuse, vlaku či jednoducho na ulici s tabletom v ruke podobne ako v USA, ale tablety zažívajú u nás v tomto čase rozmach. čítať »
 
Test: 10× vý­kon­ný mul­ti­me­diál­ny no­te­book
Časy sa menia a svet sa stáva čoraz viac multimediálnym. Preto sa stále viac ľudí v poslednom čase obzerá po univerzálnom výkonnom notebooku, ktorý poslúži rovnako na prácu v kancelárii či na štúdium, ako aj na sledovanie filmov a spracúvanie fotografií. čítať »
 
Preh­ľad: Win­dows 8 na tab­le­te Sam­sung 700T
Ako prví na Slovensku sme mali možnosť otestovať absolútnu novinku - prvé preview operačného systému Windows 8. Aby sme boli úplne presní, podarilo sa nám zaradiť do skupiny vývojárov, ktorí mali na vývojárskej konferencii BUILD v Anaheime možnosť oboznámiť sa s Windows 8 pod prísnym NDA ako úplne prví ľudia mimo zamestnancov Microsoftu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter