Test základných dosiek: Nová platforma pre Sandy Bridge – Z68

titulka.jpg Pro­ce­sor­mi San­dy Brid­ge In­tel vy­tvo­ril ví­ťa­za zo strán­ky vý­ko­nu, pok­ro­či­los­ti ar­chi­tek­tú­ry, efek­tív­nos­ti spot­re­by, ba zís­kal si aj fa­nú­ši­kov pre­tak­to­va­nia. Na­vy­še mo­de­lom iX-2x00 pri­ra­dil vcel­ku ro­zum­né ce­ny. Pre­čo ich te­da už dáv­no nein­šta­lu­je do PC kaž­dý ro­zum­ný pou­ží­va­teľ? Prob­lé­mom bo­la plat­for­ma, te­da pod­vo­zok pre tie­to skve­lé pro­ce­so­ry. Naj­prv In­tel do­dal chyb­nú či­po­vú súp­ra­vu. Is­te si spo­mí­na­te na chy­bu v re­ví­zii B2, kde juž­ný mos­tík na ma­tič­ných dos­kách mo­hol pos­tup­ne stra­tiť schop­nosť ria­diť por­ty SA­TA 3 Gb/s.

Troš­ku na­fúk­nu­tá chy­bič­ka v návr­hu spô­so­bi­la la­ví­nu rek­la­má­cií a stiah­nu­tých pro­duk­tov a ce­lý eko­sys­tém oko­lo San­dy Brid­ge vy­vo­lá­val do­jem ne­po­dar­ku. Op­ra­ve­ná re­ví­zia B3 zna­me­na­la opä­tov­né vy­da­nie väč­ši­ny mo­de­lov do­siek, vý­rob­co­via do­kon­ca za­ča­li prív­las­tok B3 uvá­dzať v náz­ve mo­de­lov, aby ubez­pe­či­li zá­kaz­ní­kov, že ide o sto­per­cen­tne op­ra­ve­né rie­še­nie. Keď však prí­pad­ný zá­ujem­ca chcel pos­kla­dať zos­ta­vu s pro­ce­so­rom San­dy Brid­ge, opäť na­ra­zil na prob­lém: zvo­liť súp­ra­vu P67, kto­rá umož­ní pris­pô­so­biť sys­tém pre­tak­to­va­ním, ale­bo zvo­liť H67, kto­rá pre zme­nu do­vo­lí pou­ží­vať in­teg­ro­va­né gra­fic­ké jad­ro v pro­ce­so­re?

Či­po­vé súp­ra­vy pre San­dy Brid­ge skrát­ka eš­te ne­bo­li zre­lé. Až do­po­siaľ. No te­raz pred­sta­vu­je­me In­tel Z68, evo­luč­ný čip spá­ja­jú­ci mož­nos­ti P67 a H67 do je­di­né­ho skve­lé­ho cel­ku. A s nie­koľ­ký­mi sľub­ný­mi tech­no­ló­gia­mi na­vy­še. Z68 pri­ná­ša dve mi­mo­riad­ne za­ují­ma­vé ino­vá­cie. Aké? O tom sa mô­že­te do­čí­tať v na­šom člán­ku v jú­lo­vom vy­da­ní PC RE­VUE.

Po­zor­nosť v ňom ve­nu­je­me aj tech­no­ló­gii spo­loč­nos­ti Lu­cid s náz­vom Vir­tu. Tá prí­de vhod ma­ji­te­ľom vý­kon­ných her­ných po­čí­ta­čov, kto­rí ob­čas pot­re­bu­jú stri­hať vi­deo a vy­ko­ná­vať je­ho pre­vod me­dzi rôz­ny­mi for­mát­mi. Vir­tu im umož­ní pre­pí­nať me­dzi in­teg­ro­va­nou a dis­krét­nou gra­fi­kou ply­nu­lo, bez nut­nos­ti reš­tar­tu či pre­pá­ja­nia mo­ni­to­ra me­dzi vý­stup­mi. Ako to ce­lé fun­gu­je, aké sú vý­ho­dy i ne­vý­ho­dy tej­to tech­no­ló­gie, o tom sa už doz­vie­te z náš­ho tes­tu.

Poz­re­li sme sa v ňom aj na za­ují­ma­vé mo­de­ly od tro­ji­ce naj­po­pu­lár­nej­ších vý­rob­cov zá­klad­ných do­siek. ASUS nám do tes­tu za­po­ži­čal dva veľ­mi po­dob­né mo­de­ly s tak­mer to­tož­ným vy­ho­to­ve­ním aj roz­lo­že­ním pr­vkov. Obe dos­ky znač­ky ASUS sú po­da­re­né mo­de­ly s vý­bor­ným na­pá­ja­ním aj chla­de­ním, kto­ré dopĺňa veľ­mi vy­da­re­ný BIOS. Dos­ka, kto­rú nám spo­loč­nosť Gi­ga­by­te za­sla­la na test, naj­prv vy­vo­la­la veľ­ký ob­div svo­jou vý­ba­vou, kto­rá sa od naj­vyš­šie­ho mo­de­lu UD7 od­li­šu­je nao­zaj mi­ni­mál­ne. No nes­kôr sme si uve­do­mi­li, že chý­ba jed­na dô­le­ži­tá fun­kcia – pod­po­ra Vir­tu.

Zá­klad­né dos­ky MSI s prív­las­tka­mi GD65 a GD80 sa v pos­led­nom ča­se te­šia ras­tú­cej po­pu­la­ri­te, kto­rú si vy­slú­ži­li svo­jou kom­bi­ná­ciou prek­va­pi­vo bo­ha­tej vý­ba­vy a po­mer­ne ro­zum­nej ce­ny. Po­dob­ne aj v tom­to prí­pa­de dos­ta­ne­te tra­dič­ne sil­ne vy­ba­ve­nú zá­klad­nú dos­ku, kto­rá rie­še­ním na­pá­ja­nia a chla­de­nia mô­že sme­lo kon­ku­ro­vať po­nu­ke De­luxe od spo­loč­nos­ti ASUS.

Všet­ky dos­ky sme de­tail­ne pre­ve­ri­li, poz­re­li sme sa na ich vý­ba­vu, pod­po­ro­va­né tech­no­ló­gie, pod­ro­bi­li sme ich pre­tak­to­va­cím tes­tom. Všet­ko sme zhr­nu­li do štvorstra­no­vé­ho ma­te­riá­lu, k textu sme pri­po­ji­li 15 fo­tog­ra­fií a dve ta­buľ­ky – v jed­nej sme su­ma­ri­zo­va­li pa­ra­met­re tes­to­va­ných do­siek a dru­há za­hŕňa náš test fun­kcio­na­li­ty tech­no­ló­gie In­tel Smart Res­pon­se. Vo vlo­že­nom člán­ku vám pred­sta­ví­me tech­no­ló­giu Lu­cid Vir­tu v reál­nej praxi.

Kom­plet­ný člá­nok si mô­že­te pre­čí­tať tu.



Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PR člá­nok: No­ví čle­no­via spo­loč­nos­ti EMM, spol. s r.o.
Spoločnosť EMM, spol. s r.o. je popredný certifikovaný dodávateľ bezpečnostných riešení pre informačné systémy firiem. čítať »
 
Test: 12× no­te­book s ultradl­hou vý­dr­žou
Potrebujete notebook s dlhou výdržou pri práci na batériu? Dnes to už nie je problém. Na trhu sa ponúkajú modely, ktoré zvládnu v pohode pracovať 20 a viac hodín bez napojenia na elektrickú sieť. čítať »
 
Test: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. Aby sme vám uľahčili rozhodovanie, otestovali sme zaujímavé modely od troch najdôležitejších výrobcov. čítať »
 
Prak­tic­ky: Pre­chá­dza­me z Mic­ro­soft Win­dows na App­le Mac OS X
V PC REVUE sme sa rozhodli pre netradičnú „skúšku ohňom". Prejsť po 15 rokoch na platforme Microsoft Windows na platformu Apple Mac OS X. Na tento účel poslúžil najnovší Apple MacBook Pro s uhlopriečkou 15,4 palca. čítať »
 
Na­hliad­ni­te Sky­pu pod ka­po­tu
Iba máloktorý používateľ počítača sa ešte nestretol so slovom Skype. Tento najpopulárnejší videokomunikátor počas niekoľkých rokov svojej existencie získal viac ako 900 miliónov registrovaných používateľov. čítať »
 
Veľ­ký test 10-pal­co­vých tab­le­tov
Keď sa dnes povie tablet, mnohým napadne iPad. Apple začal veľkú revolúciu tabletov „za veľkou mlákou", ktorá sa rýchlo rozšírila do Európy. Zatiaľ síce v našich končinách nie je také bežné vidieť ľudí v autobuse, vlaku či jednoducho na ulici s tabletom v ruke podobne ako v USA, ale tablety zažívajú u nás v tomto čase rozmach. čítať »
 
Test: 10× vý­kon­ný mul­ti­me­diál­ny no­te­book
Časy sa menia a svet sa stáva čoraz viac multimediálnym. Preto sa stále viac ľudí v poslednom čase obzerá po univerzálnom výkonnom notebooku, ktorý poslúži rovnako na prácu v kancelárii či na štúdium, ako aj na sledovanie filmov a spracúvanie fotografií. čítať »
 
Preh­ľad: Win­dows 8 na tab­le­te Sam­sung 700T
Ako prví na Slovensku sme mali možnosť otestovať absolútnu novinku - prvé preview operačného systému Windows 8. Aby sme boli úplne presní, podarilo sa nám zaradiť do skupiny vývojárov, ktorí mali na vývojárskej konferencii BUILD v Anaheime možnosť oboznámiť sa s Windows 8 pod prísnym NDA ako úplne prví ľudia mimo zamestnancov Microsoftu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter