Test tabletov: Google Android 3.1 vs. Apple iOS4

Transformer_55.jpg Tab­let iPad v pr­vej ver­zii roz­hý­bal trh za veľ­kou mlá­kou či na Ďale­kom vý­cho­de. App­le iPad 2 po­hol aj európ­skym tr­hom, tu sa však k ne­mu pri­dá­va sil­ná kon­ku­ren­cia. Za­tiaľ je mis­ka váh na stra­ne App­lu, čo sa tý­ka ap­li­ká­cií pre iOS, ale Goog­le Mar­ket dra­ma­tic­ky ras­tie. V tých­to dňoch sa boom tab­le­tov ra­di­kál­ne roz­tá­ča a kaž­dý vý­rob­ca si chce od­hryz­núť z ko­lá­ča. Ce­ny sú za­tiaľ vy­ššie, ako by sme oča­ká­va­li, ale pod kon­ku­ren­čným tla­kom is­tot­ne kles­nú.

Na po­li tab­le­to­vých ope­rač­ných sys­té­mov sa ce­los­ve­to­vá voj­na „zvrh­la“ na jed­nu ob­rov­skú bit­ku – iOS od App­le (ak­tuál­ne vo ver­zii 4.2) pro­ti An­droi­du v tab­le­to­vej ver­zii od Goog­lu (ak­tuál­ne vo ver­zii 3.1). HTC, ASUS aj Sam­sung pou­ží­va­jú An­droid, iPad 2, sa­moz­rej­me, iOS. Tak­to by sa moh­lo zdať, že An­droid jed­noz­nač­ne ví­ťa­zí, ak­tuál­ne pre­daj­né čís­la tab­le­tov však ho­vo­ria čo­si iné – iOS za­tiaľ ve­die v poč­te pre­da­ných ku­sov.

iOS má je­di­nú zá­sad­nú ne­vý­ho­du – ide o uzat­vo­re­nú plat­for­mu, do kto­rej prak­tic­ky nik­to ok­rem App­lu ne­vi­dí a ne­mô­že vstú­piť. Na dru­hej stra­ne prá­ve vďa­ka to­mu je všet­ko pre iPad op­ti­ma­li­zo­va­né, všet­ko ga­ran­to­va­ne fun­gu­je, a ak už ap­li­ká­cia v ob­cho­de App­lu prej­de dl­hým schva­ľo­va­cím pro­ce­som, mô­že­te si byť is­tí, že bu­de ur­či­te fun­kčná. An­droid pri­šiel so svo­jou pr­vou vý­luč­ne tab­le­to­vou ver­ziou 3.0 na trh iba ne­dáv­no, ak­tuál­ne sme sa doč­ka­li zlep­še­nej ver­zie 3.1 s pod­po­rou za­ria­de­ní USB a mož­nos­ťou nas­ta­vo­va­nia veľ­kos­ti wid­ge­tov na do­má­cich ob­ra­zov­kách. Vý­ho­da An­droi­du – ide o ot­vo­re­nú plat­for­mu, kto­rú si mô­že kto­koľ­vek stiah­nuť, up­ra­viť a pris­pô­so­biť pre svoj har­dvér. Tým sa do bu­dúc­nos­ti ot­vá­ra ove­ľa väč­ší po­ten­ciál pre vý­vo­já­rov a vý­rob­cov har­dvé­ru. Tre­ba však po­ve­dať, že chví­ľu tr­vá, kým si vý­rob­ca tab­le­to­vú ver­ziu An­droi­du zop­ti­ma­li­zu­je pre svo­je pot­re­by, pri­čom nie vždy ide o sta­bil­nú ver­ziu.

Naj­nov­ší iPad 2, HTC Flyer, ASUS Tran­sfor­mer a exklu­zív­ne aj Sam­sung Ga­laxy Tab 10.1 – v re­dak­cii PC RE­VUE sme sa poz­re­li na šty­ri tab­le­ty, o kto­rých si mys­lí­me, že poh­nú európ­skym a aj slo­ven­ským tr­hom. Chce­te ve­dieť, kto­rý tab­let čo po­nú­ka a kto­rý sto­jí za to si kú­piť? Pri vý­be­re vám is­te po­mô­že aj test tých­to za­ria­de­ní v jú­lo­vom vy­da­ní PC RE­VUE.

App­le iPad 2 oča­rí hlav­ne dl­hou do­bou vý­dr­že na ba­té­riu a ap­li­kač­nou vý­ba­vou, no po­te­ší aj kom­plet­ná lo­ka­li­zá­cia iOS4 do slo­ven­či­ny. ASUS Tran­sfor­mer sa mô­že sku­toč­ne pret­ran­sfor­mo­vať z net­boo­ku na tab­let, oce­ňu­je­me hlav­ne je­ho spo­lup­rá­cu so za­ria­de­nia­mi USB. HTC Flyer za­uj­me efek­tným dis­ple­jom, pod­svie­te­ný­mi tla­čid­la­mi na dvoch stra­nách, vý­hod­né sú aj je­ho roz­me­ry a hmot­nosť. Sam­sung Ga­laxy Tab 10.1 je ak­tuál­ne „naj­na­du­pa­nej­ším“ tab­le­tom na tr­hu.

Pou­ží­va­teľ mu­sí sám roz­hod­núť o tom, kto­ré za­ria­de­nie si ak­tuál­ne vy­be­rie. Mo­men­tál­ne sú si­ly vy­rov­na­né. Štvorstra­no­vý člá­nok v PC RE­VUE vám po­mô­že zo­rien­to­vať sa v tej­to ob­las­ti, pod­rob­ne vám v ňom pred­sta­ví­me šty­ri tab­le­ty, zhr­nie­me všet­ky za a pro­ti. Po­zrie­me sa aj na to, čo pri­nie­sol naj­nov­ší An­droid 3.1, ale na­hliad­ne­me tro­chu aj do bu­dúc­nos­ti a struč­ne zhr­nie­me, čo pri­ne­sie iOS 5. Text dopĺňa 12 fo­tog­ra­fií, pod­ľa kto­rých si mô­že­te vy­tvo­riť uce­le­nej­ší ob­raz o jed­not­li­vých mo­de­loch, a ta­buľ­ka su­ma­ri­zu­jú­ca ich tech­nic­ké pa­ra­met­re.

Kom­plet­ný člá­nok si mô­že­te pre­čí­tať tu.

Zdroj: PC REVUE 7/2011Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PR člá­nok: No­ví čle­no­via spo­loč­nos­ti EMM, spol. s r.o.
Spoločnosť EMM, spol. s r.o. je popredný certifikovaný dodávateľ bezpečnostných riešení pre informačné systémy firiem. čítať »
 
Test: 12× no­te­book s ultradl­hou vý­dr­žou
Potrebujete notebook s dlhou výdržou pri práci na batériu? Dnes to už nie je problém. Na trhu sa ponúkajú modely, ktoré zvládnu v pohode pracovať 20 a viac hodín bez napojenia na elektrickú sieť. čítať »
 
Test: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. Aby sme vám uľahčili rozhodovanie, otestovali sme zaujímavé modely od troch najdôležitejších výrobcov. čítať »
 
Prak­tic­ky: Pre­chá­dza­me z Mic­ro­soft Win­dows na App­le Mac OS X
V PC REVUE sme sa rozhodli pre netradičnú „skúšku ohňom". Prejsť po 15 rokoch na platforme Microsoft Windows na platformu Apple Mac OS X. Na tento účel poslúžil najnovší Apple MacBook Pro s uhlopriečkou 15,4 palca. čítať »
 
Na­hliad­ni­te Sky­pu pod ka­po­tu
Iba máloktorý používateľ počítača sa ešte nestretol so slovom Skype. Tento najpopulárnejší videokomunikátor počas niekoľkých rokov svojej existencie získal viac ako 900 miliónov registrovaných používateľov. čítať »
 
Veľ­ký test 10-pal­co­vých tab­le­tov
Keď sa dnes povie tablet, mnohým napadne iPad. Apple začal veľkú revolúciu tabletov „za veľkou mlákou", ktorá sa rýchlo rozšírila do Európy. Zatiaľ síce v našich končinách nie je také bežné vidieť ľudí v autobuse, vlaku či jednoducho na ulici s tabletom v ruke podobne ako v USA, ale tablety zažívajú u nás v tomto čase rozmach. čítať »
 
Test: 10× vý­kon­ný mul­ti­me­diál­ny no­te­book
Časy sa menia a svet sa stáva čoraz viac multimediálnym. Preto sa stále viac ľudí v poslednom čase obzerá po univerzálnom výkonnom notebooku, ktorý poslúži rovnako na prácu v kancelárii či na štúdium, ako aj na sledovanie filmov a spracúvanie fotografií. čítať »
 
Preh­ľad: Win­dows 8 na tab­le­te Sam­sung 700T
Ako prví na Slovensku sme mali možnosť otestovať absolútnu novinku - prvé preview operačného systému Windows 8. Aby sme boli úplne presní, podarilo sa nám zaradiť do skupiny vývojárov, ktorí mali na vývojárskej konferencii BUILD v Anaheime možnosť oboznámiť sa s Windows 8 pod prísnym NDA ako úplne prví ľudia mimo zamestnancov Microsoftu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter