Test: 13× multimediálny notebook

ASUS M-8-035.jpg V re­dak­cii PC RE­VUE sme ne­dáv­no us­ku­toč­ni­li je­den z naj­väč­ších tes­tov v ob­las­ti no­te­boo­kov. Poz­re­li sme sa v ňom na mul­ti­me­diál­ne la­de­né mo­de­ly s veľ­kos­ťou uh­lo­prieč­ky mi­ni­mál­ne se­dem­násť pal­cov. Chce­li sme ve­dieť, čo ak­tuál­ne mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky po­nú­ka­jú, aký ma­jú vý­kon, zvu­ko­vý pre­jav, aký kva­lit­ný je dis­plej a čo všet­ko k nim mož­no v dneš­nej do­be pri­po­jiť. Roz­hra­nie Thun­der­bolt, od­ní­ma­teľ­ný mul­ti­me­diál­ny touch­pad slú­žia­ci ako di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie, te­ra­baj­to­vé ka­pa­ci­ty pev­ných dis­kov, Blu-ray, full HD a ob­rov­ské vý­ko­ny aj v her­nej ob­las­ti. To­to všet­ko sme za­zna­me­na­li v na­šom tes­te.

No­te­book s uh­lo­prieč­kou dis­ple­ja 17 a viac pal­cov nie je vhod­ný na kaž­do­den­né pre­ná­ša­nie, pre­to­že je­ho hmot­nosť sa po­hy­bu­je ty­pic­ky oko­lo hra­ni­ce 4 kg. Hneď však tre­ba do­dať, že sa v tes­te ob­ja­vil aj mo­del s hmot­nos­ťou iba 2,803 kg. Veľ­ké mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky pos­ky­tu­jú vnút­ri väč­ší pries­tor, umož­ňu­jú­ci osa­de­nie vý­kon­nej­šie­ho har­dvé­ru. Tak­mer v po­lo­vi­ci prí­pa­dov sme ma­li mož­nosť pra­co­vať s vy­so­ko­vý­kon­ným štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom In­tel Co­re i7 2630QM, kto­rý pat­rí k špič­ke na ak­tuál­nom tr­hu.

Ty­pic­ky ma­jú mul­ti­me­diál­ne no­te­boo­ky od 4 do 8 GB pa­mä­te RAM, čo tiež nie je ur­če­né na sur­fo­va­nie webom či čí­ta­nie e-mai­lov, ale na sú­čas­ný beh via­ce­rých ap­li­ká­cií, de­kó­do­va­nie vi­dea pri preh­rá­va­ní vo vy­so­kej kva­li­te či ren­de­ro­va­nie pri tvor­be gra­fi­ky. Vo vý­ba­ve je sil­ný pro­ce­sor, dos­ta­toč­ná ka­pa­ci­ta pa­mä­te RAM, k to­mu nes­mie chý­bať veľ­ký úlož­ný pries­tor a vý­kon­ná gra­fic­ká kar­ta. V prí­pa­de gra­fic­kých či­pov si mô­že­te dos­lo­va vy­be­rať pod­ľa že­la­ní – sú tu stred­ne vý­kon­né kar­ty, vhod­né na hra­nie hier v slab­ších nas­ta­ve­niach či prá­cu s mul­ti­mé­dia­mi, ale aj špič­ko­vé mo­bil­né gra­fic­ké kar­ty, kto­ré vý­ko­nom do­sa­hu­jú hod­no­ty pra­cov­ných sta­níc.

Tre­ba však po­čí­tať s tým, že za ta­ké­to vy­mo­že­nos­ti vrá­ta­ne vy­so­ké­ho vý­ko­nu či veľ­ké­ho dis­ple­ja si tre­ba prip­la­tiť. Test je ta­ký roz­ma­ni­tý, že v ňom náj­de­te no­te­boo­ky v ce­no­vom roz­pä­tí od 600 až do 2500 eur, ty­pic­ky sa ce­ny po­hy­bu­jú v inter­va­le 800 až 1200 eur. Ak si te­da na­šet­rí­te na mul­ti­me­diál­ny no­te­book, ra­di vám pri je­ho vý­be­re po­ra­dí­me. Vo veľ­kom tes­te v jú­lo­vom vy­da­ní PC RE­VUE vám pred­sta­ví­me mo­del s vy­so­kým vý­ko­nom, pos­ta­ve­ným na štvor­jad­ro­vom pro­ce­so­re a kom­bi­ná­cii dis­kov SSD a HDD, ale aj mo­del so za­ují­ma­vým pr­vkom – ov­lá­da­ním Me­dia Re­mo­te, kde touch­pad mô­že­te od­ňať z no­te­boo­ku a vy­užiť ho ako di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, no­te­book schop­ný pra­co­vať v 3D re­ži­me, kto­rý je hrá­čom te­lom aj du­šou, mo­del, kto­ré­ho vý­drž bez prob­lé­mov prek­ro­či­la hra­ni­cu šesť ho­dín, ale je tu nie­čo aj pre tých, kto­rí hľa­da­jú no­te­book skôr na ná­roč­nej­šiu prá­cu, spra­cú­va­nie mul­ti­mé­dií či inú čin­nosť. Za­ují­ma vás, kto­rý mo­del po­nú­kal naj­vyš­ší vý­kon v tes­te, kto­rý bol za­me­ra­ný skôr na ce­nu, kto­rý sa ho­dí aj na pre­ná­ša­nie? Ale­bo hľa­dá­te 17-pal­co­vý mo­del pre dá­my? Ale­bo mô­že­te in­ves­to­vať viac a kú­piť si naj­vý­kon­nej­ší no­te­book od App­lu? Na to všet­ko sme sa poz­re­li v na­šom tes­te a po­mô­že­me vám s vý­be­rom. Aby sme vám voľ­bu uľah­či­li, pri­po­ji­li sme aj ob­ráz­ky všet­kých tes­to­va­ných mo­de­lov, ale aj dve ta­buľ­ky, v kto­rých náj­de­te pod­rob­né pa­ra­met­re no­te­boo­kov a hod­no­te­nie vý­ko­nu, kto­rý do­siah­li v jed­not­li­vých čias­tko­vých tes­toch. Ako uvi­dí­te, sku­toč­ne je z čo­ho vy­be­rať.

Kom­plet­ný člá­nok si mô­že­te pre­čí­tať tu.

Zdroj: PC REVUE 7/2011Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PR člá­nok: No­ví čle­no­via spo­loč­nos­ti EMM, spol. s r.o.
Spoločnosť EMM, spol. s r.o. je popredný certifikovaný dodávateľ bezpečnostných riešení pre informačné systémy firiem. čítať »
 
Test: 12× no­te­book s ultradl­hou vý­dr­žou
Potrebujete notebook s dlhou výdržou pri práci na batériu? Dnes to už nie je problém. Na trhu sa ponúkajú modely, ktoré zvládnu v pohode pracovať 20 a viac hodín bez napojenia na elektrickú sieť. čítať »
 
Test: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry
Pokiaľ si v blízkej budúcnosti plánujete poskladať nové PC a chcete doň osadiť niektorú z najnovších platforiem, iste vám vŕta hlavou výber dosky. Aby sme vám uľahčili rozhodovanie, otestovali sme zaujímavé modely od troch najdôležitejších výrobcov. čítať »
 
Prak­tic­ky: Pre­chá­dza­me z Mic­ro­soft Win­dows na App­le Mac OS X
V PC REVUE sme sa rozhodli pre netradičnú „skúšku ohňom". Prejsť po 15 rokoch na platforme Microsoft Windows na platformu Apple Mac OS X. Na tento účel poslúžil najnovší Apple MacBook Pro s uhlopriečkou 15,4 palca. čítať »
 
Na­hliad­ni­te Sky­pu pod ka­po­tu
Iba máloktorý používateľ počítača sa ešte nestretol so slovom Skype. Tento najpopulárnejší videokomunikátor počas niekoľkých rokov svojej existencie získal viac ako 900 miliónov registrovaných používateľov. čítať »
 
Veľ­ký test 10-pal­co­vých tab­le­tov
Keď sa dnes povie tablet, mnohým napadne iPad. Apple začal veľkú revolúciu tabletov „za veľkou mlákou", ktorá sa rýchlo rozšírila do Európy. Zatiaľ síce v našich končinách nie je také bežné vidieť ľudí v autobuse, vlaku či jednoducho na ulici s tabletom v ruke podobne ako v USA, ale tablety zažívajú u nás v tomto čase rozmach. čítať »
 
Test: 10× vý­kon­ný mul­ti­me­diál­ny no­te­book
Časy sa menia a svet sa stáva čoraz viac multimediálnym. Preto sa stále viac ľudí v poslednom čase obzerá po univerzálnom výkonnom notebooku, ktorý poslúži rovnako na prácu v kancelárii či na štúdium, ako aj na sledovanie filmov a spracúvanie fotografií. čítať »
 
Preh­ľad: Win­dows 8 na tab­le­te Sam­sung 700T
Ako prví na Slovensku sme mali možnosť otestovať absolútnu novinku - prvé preview operačného systému Windows 8. Aby sme boli úplne presní, podarilo sa nám zaradiť do skupiny vývojárov, ktorí mali na vývojárskej konferencii BUILD v Anaheime možnosť oboznámiť sa s Windows 8 pod prísnym NDA ako úplne prví ľudia mimo zamestnancov Microsoftu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter