Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

Promo

PR člá­nok: No­ví čle­no­via spo­loč­nos­ti EMM, spol. s r.o.

Spo­loč­nosť EMM, spol. s r.o. je pop­red­ný cer­ti­fi­ko­va­ný do­dá­va­teľ bez­peč­nos­tných rie­še­ní pre in­for­mač­né sys­té­my fi­riem.

11.05.2015 / PR / 501 čítaní (0)
 
Test: 12× no­te­book s ultradl­hou vý­dr­žou
Pot­re­bu­je­te no­te­book s dl­hou vý­dr­žou pri prá­ci na ba­té­riu? Dnes to už nie je prob­lém. Na tr­hu sa po­nú­ka­jú mo­de­ly, kto­ré zvlád­nu v po­ho­de pra­co­vať 20 a viac ho­dín bez na­po­je­nia na elek­tric­kú sieť.
08.02.2012 / Tlačový servis PCR / 6677 čítaní (0)
 
Test: Zá­klad­né dos­ky pre naj­nov­šie pro­ce­so­ry
Po­kiaľ si v blíz­kej bu­dúc­nos­ti plá­nu­je­te pos­kla­dať no­vé PC a chce­te doň osa­diť niek­to­rú z naj­nov­ších plat­fo­riem, is­te vám vŕ­ta hla­vou vý­ber dos­ky. Aby sme vám uľah­či­li roz­ho­do­va­nie, otes­to­va­li sme za­ují­ma­vé mo­de­ly od troch naj­dô­le­ži­tej­ších vý­rob­cov.
12.01.2012 / Tlačový servis PCR / 5752 čítaní (0)
 
Prak­tic­ky: Pre­chá­dza­me z Mic­ro­soft Win­dows na App­le Mac OS X
V PC RE­VUE sme sa roz­hod­li pre net­ra­dič­nú „skúš­ku oh­ňom". Prejsť po 15 ro­koch na plat­for­me Mic­ro­soft Win­dows na plat­for­mu App­le Mac OS X. Na ten­to účel pos­lú­žil naj­nov­ší App­le Mac­Book Pro s uh­lo­prieč­kou 15,4 pal­ca.
22.11.2011 / Tlačový servis PCR / 8765 čítaní (0)
 
Na­hliad­ni­te Sky­pu pod ka­po­tu
Iba má­lok­to­rý pou­ží­va­teľ po­čí­ta­ča sa eš­te nes­tre­tol so slo­vom Sky­pe. Ten­to naj­po­pu­lár­nej­ší vi­deo­ko­mu­ni­ká­tor po­čas nie­koľ­kých ro­kov svo­jej exis­ten­cie zís­kal viac ako 900 mi­lió­nov re­gis­tro­va­ných pou­ží­va­te­ľov.
14.11.2011 / Tlačový servis PCR / 6910 čítaní (0)
 
Veľ­ký test 10-pal­co­vých tab­le­tov
Keď sa dnes po­vie tab­let, mno­hým na­pad­ne iPad. App­le za­čal veľ­kú re­vo­lú­ciu tab­le­tov „za veľ­kou mlá­kou", kto­rá sa rých­lo roz­ší­ri­la do Euró­py. Za­tiaľ sí­ce v na­šich kon­či­nách nie je ta­ké bež­né vi­dieť ľu­dí v auto­bu­se, vla­ku či jed­no­du­cho na uli­ci s tab­le­tom v ru­ke po­dob­ne ako v USA, ale tab­le­ty za­ží­va­jú u nás v tom­to ča­se roz­mach.
08.11.2011 / Tlačový servis PCR / 15026 čítaní (0)
 
Test: 10× vý­kon­ný mul­ti­me­diál­ny no­te­book
Ča­sy sa me­nia a svet sa stá­va čo­raz viac mul­ti­me­diál­nym. Pre­to sa stá­le viac ľu­dí v pos­led­nom ča­se ob­ze­rá po uni­ver­zál­nom vý­kon­nom no­te­boo­ku, kto­rý pos­lú­ži rov­na­ko na prá­cu v kan­ce­lá­rii či na štú­dium, ako aj na sle­do­va­nie fil­mov a spra­cú­va­nie fo­tog­ra­fií.
02.11.2011 / Tlačový servis PCR / 6160 čítaní (0)
 
Preh­ľad: Win­dows 8 na tab­le­te Sam­sung 700T
Ako pr­ví na Slo­ven­sku sme ma­li mož­nosť otes­to­vať ab­so­lút­nu no­vin­ku - pr­vé pre­view ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8. Aby sme bo­li úpl­ne pres­ní, po­da­ri­lo sa nám za­ra­diť do sku­pi­ny vý­vo­já­rov, kto­rí ma­li na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii BUILD v Ana­hei­me mož­nosť oboz­ná­miť sa s Win­dows 8 pod prís­nym NDA ako úpl­ne pr­ví ľu­dia mi­mo za­mes­tnan­cov Mic­ro­sof­tu.
24.10.2011 / Tlačový servis PCR / 3651 čítaní (0)
 
Preh­ľad a test: Prog­ra­my na spra­vo­va­nie poz­ná­mok
Poz­nám­ky sú naj­jed­no­duch­ší spô­sob, ako si za­zna­me­nať rôz­ne uda­los­ti, ná­me­ty, ná­pa­dy, po­vin­nos­ti, skrát­ka aké­koľ­vek my­šlien­ky. Sa­mi to mož­no poz­ná­te, naj­lep­šie ná­pa­dy pri­chá­dza­jú ne­raz v ča­se, keď si ich ne­má­te ako poz­na­čiť.
17.10.2011 / Tlačový servis PCR / 1804 čítaní (0)
 
Preh­ľad: Ako sa prip­ra­viť na krá­dež no­te­boo­ku?
No­te­boo­ky vďa­ka svo­jej mo­bi­li­te pred­sta­vu­jú vďač­ný ob­jekt všet­kých zlo­de­jov. Pre pou­ží­va­te­ľa je však v niek­to­rých prí­pa­doch dô­le­ži­tej­ší ob­sah, kto­rý sa v no­te­boo­ku na­chá­dza, než sa­mot­né za­ria­de­nie.
11.10.2011 / Tlačový servis PCR / 2755 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter