Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Produkty

Mic­ro­soft oh­lá­sil Mi­nec­raft: Edu­ca­tion Edi­tion pre ško­ly
Mic­ro­sof­tu nes­ta­čí, ak de­ti v Mi­nec­raf­te pres­kú­ma­va­jú len tem­né jas­ky­ne, ne­ko­neč­né plá­ne a ho­ry. Chce, aby po ot­vo­re­ní hry poz­ná­va­li mies­ta zo sku­toč­né­ho sve­ta, ako sú sta­ro­ve­ké Pom­pe­je, py­ra­mí­dy v Gí­ze či gréc­ke chrá­my, a uči­li sa z nich.
22.01.2016 / Redakcia / 832 čítaní (0)
 
Do­ha­dy: In­tel sa chys­tá uviesť 5,1 GHz Xeon so spot­re­bou 165 W
Ne­dáv­no sa na inter­ne­te ob­ja­vi­la za­ují­ma­vá in­for­má­cia, po­chá­dza­jú­ca však z neo­fi­ciál­nych zdro­jov. In­tel vraj plá­nu­je ten­to rok uviesť no­vý ne­ty­pic­ký high-end des­kto­po­vý pro­ce­sor Broadwell-E s de­sia­ti­mi jad­ra­mi.
21.01.2016 / Redakcia / 1039 čítaní (0)
 
Ov­lád­ne Uber aj ob­lo­hu? V spo­lup­rá­ci s Air­bu­som chce prep­ra­vo­vať ľu­dí he­li­kop­té­rou
Čo tak po­zrieť si fil­mo­vý fes­ti­val v Can­nes či Veľ­kú ce­nu F1 v Abu Dha­bi z vtá­čej per­spek­tí­vy? Služ­bu Uber­Chop­per si moh­li vy­skú­šať už aj náv­štev­ní­ci tech­no­lo­gic­kej vý­sta­vy CES 2016 v Las Ve­gas, tak­že o spo­lup­rá­ci me­dzi spo­loč­nos­ťa­mi Air­bus a Uber ne­mož­no po­chy­bo­vať.
21.01.2016 / Redakcia / 318 čítaní (0)
 
Prog­ra­mo­va­cí ja­zyk Pyt­hon pri­tiah­ne do Bra­tis­la­vy vý­vo­jár­ske esá
Po ús­peš­nom uve­de­ní vo viac ako 40 kra­ji­nách sve­ta pri­chá­dza po pr­výk­rát na Slo­ven­sko kon­fe­ren­cia Py­Con, ve­no­va­ná čo­raz po­pu­lár­nej­šie­mu prog­ra­mo­va­cie­mu ja­zy­ku Pyt­hon.
21.01.2016 / Redakcia / 535 čítaní (0)
 
Top správa Nad­šen­ci vi­ny­lov, po­zor! So­ny pri­chá­dza s no­vým gra­mo­fó­nom
Spo­lu s ce­los­ve­to­vým tren­dom oži­ve­nia vi­ny­lo­vých plat­ní So­ny uvá­dza pré­mio­vý gra­mo­fón, kto­rý je za­me­ra­ný na bez­kon­ku­ren­čnú zvu­ko­vú kva­li­tu.
21.01.2016 / Redakcia / 1577 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft: No­vé pro­ce­so­ry In­te­lu a AMD už bu­dú fun­go­vať len s Win­dows 10
No­vé po­čí­ta­če už čos­ko­ro ne­bu­dú pod­po­ro­vať Win­dows 7 a 8. Vy­plý­va to z oh­lá­se­nej zme­ny po­li­ti­ky Mic­ro­sof­tu tý­ka­jú­cej sa pod­po­ry star­ších ope­rač­ných sys­té­mov.
20.01.2016 / Redakcia / 2107 čítaní (0)
 
App­le nám chce uľah­čiť za­spá­va­nie. V iOS 9.3 bu­de re­žim na noč­né čí­ta­nie
Veľ­ké množ­stvo pou­ží­va­te­ľov si tes­ne pred spa­ním eš­te skon­tro­lu­je svoj smar­tfón. A prá­ve im chce vy­jsť v ús­tre­ty App­le svo­jou nad­chá­dza­jú­cou ak­tua­li­zá­ciou iOS 9.3, oh­lá­se­nou mi­nu­lý týž­deň, kto­rá ob­sa­hu­je nez­vy­čaj­ne veľ­ký po­čet no­vých fun­kcií.
20.01.2016 / Redakcia / 902 čítaní (0)
 
Top správa In­te­li­gen­tné ho­din­ky Ca­sio s An­droid Wear sú vo­do­tes­né do hĺbky 50 met­rov
Vý­rob­ca ho­di­niek Ca­sio pred­sta­vil no­vý mo­del in­te­li­gen­tných ho­di­niek WSD-F10 s extrém­nou od­ol­nos­ťou, vy­ho­vu­jú­cou prís­nym ar­mád­nym nor­mám.
20.01.2016 / Redakcia / 1147 čítaní (0)
 
Akú vý­drž má Ho­lo­Lens? Pre­čo ne­má väč­šie zor­né po­le?
Bru­ce Harris z Mic­ro­sof­tu na po­du­ja­tí v Tel Avi­ve prib­li­žo­val Ho­lo­Lens a spo­me­nul za­ují­ma­vé ve­ci. Kon­kre­ti­zo­val vý­drž ba­té­rie a aj rôz­ne de­tai­ly.
20.01.2016 / Redakcia / 348 čítaní (0)
 
What­sApp bu­de za­dar­mo a bez rek­lám. A to aj po ro­ku pou­ží­va­nia
What­sApp v pon­de­lok na svo­jom ofi­ciál­nom blo­gu ozná­mil, že viac ne­bu­de od svo­jich pou­ží­va­te­ľov vy­be­rať pop­lat­ky za roč­né pred­plat­né služ­by. Na­priek to­mu­to ich ús­tre­to­vé­mu kro­ku sa rek­la­my do ap­li­ká­cie za­ra­diť ne­chys­ta­jú.
20.01.2016 / Redakcia / 546 čítaní (0)
 
  « novšie staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter