Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Produkty

Ja­va v pre­hlia­da­či kon­čí
Orac­le zís­kal Ja­vu v ro­ku 2010 po od­kú­pe­ní pô­vod­né­ho vý­vo­já­ra Sun Mic­ro­sys­tems. Te­raz ozná­mil, že vo ver­zii Ja­va 9 (dos­tup­ná ako ear­ly-ac­cess be­ta) už ne­bu­de od­po­rú­ča­né plu­gin pou­ží­vať, aj keď to bu­de eš­te mož­né.
01.02.2016 / ComputerWorld / 789 čítaní (0)
 
Ja­guar­Board: Mi­ni­po­čí­tač vo veľ­kos­ti pla­tob­nej kar­ty s In­tel Ato­mom a Win­dows 10 za 65 USD
Mi­nia­túr­ne po­čí­ta­če ne­dá­va­jú vý­vo­já­rom spá­vať. Až do­po­siaľ bo­la väč­ši­na z nich v štý­le Ras­pberry Pi do­dá­va­ná s pro­ce­sor­mi ARM.
28.01.2016 / Redakcia / 2265 čítaní (0)
 
Taxi ap­li­ká­cia Ho­pIN mo­ti­vu­je zľa­va­mi vo­di­čov taxíkov
Taxi ap­li­ká­cia Ho­pIN mo­ti­vu­je zľa­va­mi vo­di­čov taxíkov. Zľa­vy až do vý­šky 60 % sa vzťa­hu­jú na pop­la­tok vo vý­ške 0,50 eura, kto­rý pla­tia taxiká­ri Ho­pi­nu pri kaž­dej vy­ba­ve­nej ob­jed­náv­ke s dl­hším prí­jaz­dom.
28.01.2016 / Redakcia / 135 čítaní (0)
 
Al­ca­tel Ca­re­Ti­me: Ho­din­ky, kto­ré umož­nia ro­di­čom sle­do­vať, kde sa po­hy­bu­jú ich ra­to­les­ti
Na CES 2016 pred­sta­vil fran­cúz­sky Al­ca­tel no­vin­ku v seg­men­te in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní. In­te­li­gen­tné ho­din­ky Ca­re­Ti­me oce­nia pre­dov­šet­kým ro­di­čia.
28.01.2016 / Redakcia / 464 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft vy­dal no­vé zos­ta­ve­nie Of­fi­ce pre tes­te­rov
Čle­no­via prog­ra­mu Mic­ro­soft Of­fi­ce In­si­der dos­tá­va­jú k dis­po­zí­cii no­vé zos­ta­ve­nie Of­fi­ce 2016 pre des­kto­po­vé po­čí­ta­če.
27.01.2016 / Redakcia / 224 čítaní (0)
 
Voyo V3 – vý­kon­ný mi­ni­po­čí­tač s pro­ce­so­rom In­tel Atom, 4 GB RAM a por­tom USB Ty­pe-C
Na tr­hu je množ­stvo mi­ni PC s pro­ce­sor­mi In­tel Atom, ale naj­nov­ší mo­del čín­ske­ho vý­rob­cu Voyo je je­den z pr­vých sku­toč­ne vý­kon­ných.
27.01.2016 / Redakcia / 1119 čítaní (0)
 
Ba­té­rio­vé úlo­žis­ká ener­gie za­ží­va­jú vo sve­te boom. Oča­ká­va sa, že kles­ne aj jej ce­na
Sve­to­vý trh s ba­té­ria­mi za­ží­va veľ­ký roz­mach. Pod­ľa štú­die kon­zul­tan­tskej fir­my IHS sa v pos­led­nom štvrťro­ku mi­nu­lé­ho ro­ka prip­ra­vo­va­la stav­ba ba­té­rio­vých úlo­žísk s ka­pa­ci­tou 1,6 GW, čo je ná­rast o 45 % v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim štvrťro­kom.
26.01.2016 / Redakcia / 1961 čítaní (0)
 
Top správa Tvor­ca Ja­vaS­crip­tu pra­cu­je na no­vom webo­vom pre­hlia­da­či. Rek­la­my v ňom nah­ra­dia rek­la­my
Bren­dan Eich, tvor­ca prog­ra­mo­va­cie­ho ja­zy­ka Ja­vaS­cript a bý­va­lý ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Mo­zil­la, pra­cu­je na nie­čom no­vom - webo­vom pre­hlia­da­či, kto­rý bu­de blo­ko­vať rek­la­my a zá­ro­veň umož­ní vy­da­va­te­ľom za­rá­bať pe­nia­ze.
26.01.2016 / Redakcia / 1470 čítaní (0)
 
Top správa MXIII-G TV Box: Strea­mo­va­nie ap­li­ká­cií na te­le­ví­zo­re
MXIII-G TV Box je strea­min­go­vý box, kto­rý vám umož­ní spus­tiť akú­koľ­vek ap­li­ká­ciu ur­če­nú pre plat­for­mu An­droid na va­šom te­le­ví­zo­re.
26.01.2016 / Redakcia / 662 čítaní (0)
 
Do­ha­dy: Huawei chys­tá svoj pr­vý no­te­book. Po­be­ží na ňom Win­dows aj An­droid

Čín­ska spo­loč­nosť Huawei údaj­ne roz­ši­ru­je svoj zá­ber. Pra­cu­je vraj na pre­nos­nom po­čí­ta­či s náz­vom Ma­te­Book, na kto­rom sa bu­dú dať spus­tiť dva ope­rač­né sys­té­my - Win­dows 10 a An­droid OS s EMUI.

22.01.2016 / Redakcia / 651 čítaní (0)
 
  « novšie staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter