Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Produkty

Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
Swif­tKey, az­da naj­po­pu­lár­nej­šia klá­ves­ni­co­vá ap­li­ká­cia pre mo­bil­né te­le­fó­ny a tab­le­ty, viac ne­bu­de k dis­po­zí­cii vý­luč­ne len pre sys­té­my An­droid a iOS.
05.02.2016 / Redakcia / 510 čítaní (0)
 
Top správa Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Mic­ro­soft za­čí­na Win­dows 10 sťa­ho­vať auto­ma­tic­ky ako od­po­rú­ča­nú ak­tua­li­zá­ciu. Pod­ľa spo­loč­nos­ti tá­to zme­na nas­ta­ne od pon­del­ka a bu­de ap­li­ko­va­ná v nie­koľ­kých fá­zach.
05.02.2016 / ComputerWorld / 1760 čítaní (0)
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spo­loč­nosť Hewlett-Pac­kard ne­bu­de vý­nim­kou. V sú­čas­nos­ti to­tiž pra­cu­je na nie­koľ­kých mo­de­loch vlas­tných smartwatch, kto­ré sa na­poh­ľad od bež­ných ho­di­niek tak­mer ne­lí­šia.
05.02.2016 / Redakcia / 710 čítaní (0)
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky

V prí­pa­de vý­pad­ku elek­tri­ny vám mô­že pos­lú­žiť svieč­ka. Prob­lém je v tom, že neos­vet­lí ši­ro­kú ob­lasť a jej svet­lo je dosť sla­bé. Po­môcť tu mô­že lam­pa Lu­mir C, LED svie­tid­lo, kto­ré zná­so­bí svet­lo svieč­ky.

03.02.2016 / Redakcia / 692 čítaní (0)
 
Top správa 20:16 Moonwal­ker: To­pán­ky, kto­ré vám umož­nia vy­skú­šať chô­dzu po Me­sia­ci
Spo­loč­nosť Moon­shi­ne Crea pred­sta­vi­la to­pán­ky 20:16 Moonwal­ker. Ide o vy­chádz­ko­vú obuv špe­ciál­ne navr­hnu­tú tak, aby ste okú­si­li, aké to je, cho­diť po Me­sia­ci.
02.02.2016 / Redakcia / 1095 čítaní (0)
 
Qual­comm Snap­dra­gon 820 ide do vý­ro­by. Pri­ne­sie vý­raz­ne zlep­še­nia
Pr­vé mo­bi­ly s no­vým Snap­dra­go­nom bu­dú od­ha­le­né na veľtr­hu MWC na kon­ci feb­ruára v Bar­ce­lo­ne. Asi naj­oča­ká­va­nej­ší mo­bil s no­vým pro­ce­so­rom je Sam­sung Ga­laxy S7, niek­to­ré je­ho mo­de­ly bu­dú Snap­dra­gon 820 ob­sa­ho­vať.
02.02.2016 / ComputerWorld / 500 čítaní (0)
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy pat­rí­te k tým neš­ťas­tní­kom, pre kto­rých neexis­tu­je nič hor­šie ako ran­né vstá­va­nie? Po­tom vás is­tot­ne za­uj­me no­vý vy­ná­lez z di­el­ne Mic­ro­sof­tu.
02.02.2016 / Redakcia / 293 čítaní (0)
 
ASUS Chro­me­bit CS10 – po­čí­tač s Chro­me OS vo veľ­kos­ti flash dis­ku
ASUS za­čal v Čes­ku a na Slo­ven­sku pre­dá­vať Chro­me­bit CS10, naj­men­šie za­ria­de­nie so sys­té­mom Chro­me OS na sve­te, kto­ré pre­me­ní aký­koľ­vek te­le­ví­zor ale­bo mo­ni­tor s roz­hra­ním HDMI na po­čí­tač so sys­té­mom Chro­me OS.
01.02.2016 / Redakcia / 258 čítaní (0)
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
No­vá ak­tua­li­zá­cia pre­hlia­da­ča Fi­re­fox pre Win­dows, Mac, Li­nux a An­droid umož­ní pou­ží­va­te­ľom doz­ve­dieť sa o no­vin­kách na ich ob­ľú­be­ných webo­vých strán­kach aj vte­dy, ak ich ne­bu­dú mať ot­vo­re­né.
01.02.2016 / Redakcia / 553 čítaní (0)
 
Ap­li­ká­cia v smar­tfó­ne nah­ra­dí kla­sic­ké kľú­če
Mo­bil­né sof­tvé­ro­vé tech­no­ló­gie si za­ča­li ra­ziť ces­tu už aj sme­rom k uza­my­ka­niu by­tov a apar­tmá­nov. Oby­va­te­lia New Yor­ku bu­dú môcť v blíz­kej bu­dúc­nos­ti vy­uží­vať vir­tuál­ne zá­mky, kto­ré nah­ra­dia kla­sic­ké kľú­če, a to za pou­ži­tia mo­bil­nej ap­li­ká­cie.
01.02.2016 / Jaroslav Petrovsky / 627 čítaní (0)
 
  « novšie staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter