Intel: Nové procesory budú pomalšie. Dôvodom je úspora energie

Pop­red­ný sve­to­vý vý­rob­ca mik­rop­ro­ce­so­rov In­tel na če­le so svo­jím vice­pre­zi­den­tom Willia­mom Hol­tom ozná­mil po­čas kon­fe­ren­cie ISSCC (So­lid Sta­te Cir­cuits Con­fe­ren­ce) v San Fran­cis­cu ko­niec éry neus­tá­le­ho zrý­chľo­va­nia či­pov. Tech­no­ló­gia kre­mí­ko­vých tran­zis­to­rov, do­po­siaľ vy­uží­va­ná v kla­sic­kých či­poch, má dve no­vé al­ter­na­tí­vy.

Pod­ľa Hol­ta by jed­nou z mož­nos­tí, kto­rá by v naj­bliž­ších šty­roch až pia­tich ro­koch moh­la vy­strie­dať do­te­raj­šie po­lo­vo­di­čo­vé kre­mí­ko­vé tran­zis­to­ry, moh­la byť tech­no­ló­gia tran­zis­to­rov fun­gu­jú­ca na prin­cí­pe kvan­to­vé­ho tu­ne­lo­va­nia. Dru­hou tech­no­ló­giou by za­sa moh­li byť tran­zis­to­ry za­lo­že­né na spin­tro­ni­ke. Kým pr­vý druh tran­zis­to­rov by na svo­je fun­go­va­nie vy­uží­val kvan­to­vé efek­ty, spin­tro­nic­ké či­py by ako in­for­mač­ný no­sič vy­uží­va­li prá­ve spin elek­tró­ny sú­vi­sia­ce s orien­tá­ciou mag­ne­tic­ké­ho po­ľa.

Aj keď obe zo spo­me­nu­tých al­ter­na­tív sú cha­rak­te­ris­tic­ké vý­raz­ne niž­šou spot­re­bou ener­gie, op­ro­ti te­raj­ším či­pom sú znač­ne po­mal­šie. „Naj­lep­šie čis­té tech­no­lo­gic­ké zlep­še­nia, kto­ré mô­že­me spra­viť, pri­ne­sú zlep­še­nia v spot­re­be, ale zní­žia rých­losť," potvr­dzu­je Holt.

Mo­men­tál­ne nie je zná­me, pre kto­rú ver­ziu sa spo­loč­nosť In­tel roz­hod­ne, a ta­kis­to ne­ved­no, či dôj­de len k pok­le­su tak­to­va­cej frek­ven­cie ale­bo sa zní­ži aj cel­ko­vý vý­kon pro­ce­so­rov.

intel_procesor.jpg

Zdroj: tech­no­lo­gy­re­view.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter