Mozilla to vzdala, OS Firefox končí. Viac ju zaujíma IoT

De­cem­bro­vé ozná­me­nie o pre­ru­še­ní vý­vo­ja ukon­či­lo štvorroč­né sna­že­nie o vy­tvo­re­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu za­lo­že­né­ho na pre­hlia­da­či. Na­mies­to to­ho však spo­loč­nosť plá­nu­je sús­tre­diť svo­je si­ly na pro­jekt do bu­dúc­nos­ti za­ují­ma­vej­ší - do inter­ne­tu ve­cí.

Spo­lu so zá­ni­kom Fi­re­fox OS Mo­zil­la 29. mar­ca pres­ta­ne pri­jí­mať no­vé ap­li­ká­cie pre svoj ob­chod, kon­krét­ne pre webo­vé ap­li­ká­cie, kto­ré bež­ia na Fi­re­foxe pre An­droid, ale prek­va­pi­vo aj na des­kto­po­vej a tab­le­to­vej ver­zii pre­hlia­da­ča. Iný­mi slo­va­mi, Mo­zil­la kom­plet­ne zru­ší svoj eko­sys­tém ap­li­ká­cií, kto­rý tak dl­ho tvo­ri­la.

Po 29. mar­ci bu­dú k dis­po­zí­cii len ap­li­ká­cie pre Fi­re­fox OS na smar­tfó­noch. Mo­zil­la kon­čí aj s pod­po­rou pla­tieb, tak­že vý­vo­já­ri si bu­dú mu­sieť buď náj­sť iný spô­sob, ako si ne­chať za svo­je ap­li­ká­cie za­pla­tiť, ale­bo ich vy­dá­vať za­dar­mo. S tý­mi­to zme­na­mi je len veľ­mi ma­lá prav­de­po­dob­nosť, že by sa vý­vo­já­ri po­kú­ša­li eš­te vy­tvá­rať ďal­šie ap­li­ká­cie pre Fi­re­fox OS ale­bo ich ho­ci len ak­tua­li­zo­vať.

Väč­ši­na ko­men­tá­rov k roz­hod­nu­tiu Mo­zil­ly je za­tiaľ naskrz ne­ga­tív­na. Smrť pro­jek­tu, v kto­rý ve­ri­lo ve­ľa pou­ží­va­te­ľov, nie­len­že je pre Mo­zil­lu znač­ne nep­rí­jem­ná, ale is­te si tým zne­pria­te­lí časť z do­te­raz fa­na­tic­ky ver­nej pou­ží­va­teľ­skej zá­klad­ne.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter