LG predbehne Samsung: Novinku G5 predstaví o pár hodín skôr ako Samsung svoju S7

Veľtrh MWC v Bar­ce­lo­ne sa po­ma­ly, ale is­to blí­ži. Už te­raz je zná­me, že v pred­ve­čer veľ­kej uda­los­ti spo­loč­nosť Sam­sung ne­bu­de je­di­ná, kto­rá ve­rej­nos­ti od­ha­lí no­vú vlaj­ko­vú loď. Uro­bí tak aj LG, ba do­kon­ca to stih­ne o päť ho­dín skôr. V ne­de­ľu 21. feb­ruára sa chys­tá pred­sta­viť je­den z dvoch plá­no­va­ných top mo­de­lov te­le­fó­nov, smar­tfón LG G5.

Aj keď spo­loč­nosť LG nez­ve­rej­ni­la všet­ky de­tail­né in­for­má­cie oh­ľa­dom svo­jej no­vin­ky, už te­raz je zná­me, že G5 bu­de mať ce­lo­ko­vo­vé te­lo a 5,3-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 1440 × 2560 px. Te­le­fón bu­de vy­ba­ve­ný se­kun­dár­nou ob­ra­zov­kou s roz­lí­še­ním 160 × 1040 px, kto­rej úlo­hou má byť zob­ra­zo­va­nie no­ti­fi­ká­cií či ho­di­niek. Sú­čas­ťou G5 bu­de aj pro­ce­sor Snap­dra­gon 820, 3 GB pa­mäť RAM a 32 GB pa­mäť flash.

Ne­bu­de chý­bať ani čí­tač­ka od­tlač­kov pr­stov, duál­ny fo­toa­pa­rát umies­tne­ný na za­dnej stra­ne mo­bi­lu, hlav­ný 16 Mpx fo­toa­pa­rát a pred­ný fo­toa­pa­rát s roz­lí­še­ním 8 Mpx. Aku­mu­lá­tor pos­kyt­ne o nie­čo niž­šiu ka­pa­ci­tu ako zvy­čaj­ne, 2800 mAh. Niek­to­ré zdro­je tvr­dia, že no­vin­ka pri­ne­sie aj aký­si roz­ši­ru­jú­ci slot, vďa­ka kto­ré­mu sa bu­de môcť me­niť ba­té­ria te­le­fó­nu.

Zdroj: ven­tu­re­beat.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter