Matrox C900: Jednoslotová karta pre deväť displejov

Aj vy pat­rí­te k pou­ží­va­te­ľom, kto­rí si ne­ve­dia pred­sta­viť prá­cu na po­čí­ta­či bez mi­ni­mál­ne dvoch mo­ni­to­rov? Po­tom vás is­tot­ne po­te­ší no­vin­ka z di­el­ne spo­loč­nos­ti Mat­rox, kto­rá sa na sú­čas­nom tr­hu s pro­fe­sio­nál­ny­mi kar­ta­mi za­me­ria­va pre­dov­šet­kým na pre­vádz­ku via­ce­rých dis­ple­jov, ako aj iných zob­ra­zo­va­cích za­ria­de­ní.

Mat­rox C900 je pr­vá jed­nos­lo­to­vá gra­fi­ka, kto­rá do­ká­že ob­slú­žiť na­raz až de­väť dis­ple­jov s full HD roz­lí­še­ním. Kar­ta je vy­ba­ve­ná až de­via­ti­mi gra­fic­ký­mi vý­stup­mi, kto­ré ma­jú po­do­bu ko­nek­to­rov mi­ni HDMI 1.4. Kaž­dý z nich je ob­me­dze­ný roz­lí­še­ním 1920 × 1200 s frek­ven­ciou 60 Hz. V prí­pa­de kon­fi­gu­rá­cie 9 × 1 zob­ra­zí gra­fi­ka plo­chu s roz­lí­še­ním 17 280 × 1200, v prí­pa­de kon­fi­gu­rá­cie 3 × 3 bu­de roz­lí­še­nie 5760 × 3600.

matroxc900_monitor.jpg

Mat­rox C900 je vy­ba­ve­ný roz­hra­ním PCI Express 3.0 x16 a 4 GB vi­deo­pa­mä­ťou. O gra­fic­ký čip sa pos­ta­ra­la spo­loč­nosť AMD. Kar­ta je kom­pa­ti­bil­ná s API Di­rectX 12 a OpenGL 4.4., syn­chro­ni­zo­va­ná je aj s ďal­šou kar­tou svoj­ho dru­hu, prí­pad­ne s mo­de­lom C680 pre 6 full HD dis­ple­jov. S tou­to kar­tou je po­tom sys­tém schop­ný ob­slú­žiť na­raz až 15 ale­bo 18 mo­ni­to­rov.

matrox C900_vyuzitie.jpg

No­vá gra­fi­ka Mat­rox C900 náj­de vy­uži­tie naj­mä vo for­me in­for­mač­nej ste­ny ale­bo vo fun­kcii bez­peč­nos­tné­ho mo­ni­to­ro­va­cie­ho sys­té­mu. Ve­rej­nos­ti bu­de po pr­výk­rát pred­sta­ve­ná na ISE 2016 v Am­ster­da­me a v pre­da­ji sa reál­ne ob­ja­ví až v dru­hom kvar­tá­li toh­to ro­ka.

Zdroj: mat­rox.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter