Chrome vás bude chrániť pred falošnými tlačidlami na sťahovanie

Goog­le ozná­mil, že služ­ba Sa­fe Browsing v rám­ci Chro­mu bu­de ozna­čo­vať weby, kto­ré pou­ží­va­jú so­ciál­ne in­ži­nier­stvo, ako sú napr. fa­loš­né tla­čid­lá na download, pod­vod­né ak­tua­li­zá­cie či rek­la­my ší­ria­ce mal­vér.

Niek­to­ré webo­vé strán­ky to­tiž pou­ží­va­jú rôz­ne prak­ti­ky so­ciál­ne­ho in­ži­nier­stva, nap­rík­lad po­núk­nu pou­ží­va­te­ľom in­šta­lá­ciu no­vej ak­tua­li­zá­cie pre Flash, no tí si v sku­toč­nos­ti stiah­nu na svoj po­čí­tač škod­li­vý sof­tvér, napr. ran­som­vér.

Tú­to svo­ju po­li­ti­ku pred­sta­vil Goog­le už v no­vem­bri. Ak te­da Goog­le zis­tí na strán­ke ne­ja­kú for­mu so­ciál­ne­ho in­ži­nier­stva, napr. fa­loš­nú prih­la­so­va­ciu ob­ra­zov­ku na­po­dob­ňu­jú­cu web ban­ky ale­bo fa­loš­né ak­tua­li­zá­cie, Chro­me pres­me­ru­je pou­ží­va­te­ľa na strán­ku s va­ro­va­ním (nie­čo ako „čer­ve­ná ob­ra­zov­ka smr­ti"). Po­tom je už len na pou­ží­va­te­ľo­vi, či sa roz­hod­ne na­priek to­mu ris­ko­vať.

chrome_warning.jpg

Je to ďal­ší krok spo­loč­nos­ti v úsi­lí po­môcť ľu­ďom vy­hnúť sa po­ten­ciál­ne škod­li­vým webom a on-li­ne úto­kom ky­berzlo­čin­cov.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter