Nové grafické karty AMD FirePro premenia obyčajný počítač na grafický superstroj

AMD pri­chá­dza s rie­še­ním pre tých, kto­rí pot­re­bu­jú pra­co­vať s vy­so­kým roz­lí­še­ním a pok­ro­či­lou gra­fi­kou, ne­ma­jú na to však dos­ta­toč­ne vý­kon­ný po­čí­tač. Rie­še­nie má me­no Fi­reP­ro S7150, res­pek­tí­ve S7150 x2. Ide o pr­vé gra­fic­ké kar­ty od AMD pod­po­ru­jú­ce har­dvé­ro­vú vir­tua­li­zá­ciu a prá­cu či hra­nie hier v clou­de.

Vir­tuál­na tech­no­ló­gia GPU od AMD mô­že byť pre mno­hých pou­ží­va­te­ľov vy­slo­bo­de­ním, pre­to­že na roz­beh­nu­tie vir­tuál­ne­ho des­kto­pu pos­ta­ču­je zá­klad­ný pro­ce­sor, na­vy­še väč­ši­na fi­riem ne­dis­po­nu­je har­dvé­rom, kto­rý by bol schop­ný utiah­nuť ná­roč­né gra­fic­ké ope­rá­cie.

Vďa­ka Fi­reP­ro S7150 však bu­dú môcť pou­ží­va­te­lia roz­beh­núť nap­rík­lad aj hry na­pí­sa­né v Di­rectX a OpenGL či ap­li­ká­cie na úp­ra­vu vi­dea a gra­fi­ky na­pí­sa­né v OpenCL. Pop­red­ní vý­rob­co­via server­ov za­tiaľ gra­fi­ky Fi­reP­ro tes­tu­jú, ve­rej­nos­ti by ma­li byť k dis­po­zí­cii zhru­ba v po­lo­vi­ci ro­ka.

Pra­cov­ná zá­ťaž sa pri vir­tua­li­zá­cii roz­lo­ží me­dzi viac server­ov, aby sa vy­vá­ži­lo vy­uži­tie sys­té­mu a spot­re­ba ener­gie. Kar­ty Fi­reP­ro však ne­do­ká­žu zá­ťaž roz­lo­žiť me­dzi se­bou, v dôs­led­ku to­ho v praxi bu­de zrej­me do­chá­dzať k to­mu, že niek­to­ré bu­dú pre­ťa­že­né a iné, nao­pak, úpl­ne ne­vyu­ži­té.

A ho­ci jed­na Fi­reP­ro x2 vy­dá za 32 vir­tuál­nych GPU na 32 vir­tuál­nych prís­tro­joch, vzhľa­dom na uve­de­né kva­li­ta vý­ko­nu bu­de ko­lí­sať v zá­vis­los­ti od poč­tu pri­po­je­ných GPU. Pod­ľa vy­jad­re­nia AMD však spo­loč­nosť pra­cu­je na tom, aby v bu­dúc­nos­ti jed­not­li­vé kar­ty do­ká­za­li roz­lo­žiť zá­ťaž aj me­dzi se­bou a k to­mu­to ko­lí­sa­niu ne­do­chá­dza­lo.

A dopl­ňme eš­te tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie: kar­ta S7150 je vy­ba­ve­ná 2048 pro­ce­sor­mi, dis­po­nu­je 8 GB pa­mä­te GDDR5 a spot­re­bú­va 150 W. S7150 x2 ob­sa­hu­je dvoj­ná­so­bok pro­ce­so­rov aj dvoj­ná­so­bok pa­mä­te a spot­re­bu­je 265 W ener­gie.

Pre AMD tak ide o pr­vú al­ter­na­tí­vu ku kon­ku­ren­čnej nVi­dii a jej vir­tua­li­zač­né­mu GPU za­lo­že­né­mu na plat­for­me GRID.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter