Najnovšiu verziu OS Android Marshmallow zatiaľ nepoužíva takmer nikto

Pre nie­ko­ho to mož­no bu­de znieť prek­va­pi­vo, no naj­nov­šia ver­zia OS An­droid za­tiaľ ne­za­ží­va ob­rov­ský ná­rast poč­tu in­šta­lá­cií. Naj­mä v po­rov­na­ní so šta­tis­ti­ka­mi z mi­nu­los­ti.

Z cel­ko­vé­ho množ­stva za­ria­de­ní s An­droi­dom si je­ho šies­tu ver­ziu uží­va za­tiaľ iba 1,2 % pou­ží­va­te­ľov. V sku­toč­nos­ti je to ná­rast op­ro­ti úda­jom z mi­nu­lé­ho me­sia­ca, kto­ré ho­vo­ri­li o po­die­le 0,7 % na všet­kých in­šta­lá­ciách. Tie­to úda­je sú za­lo­že­né na pries­ku­me spo­loč­nos­ti Goog­le. Je­ho vý­sled­ky po týž­dňo­vom zis­ťo­va­ní na Goog­le Play Sto­re jas­ne naz­na­ču­jú, že no­vá ver­zia OS ne­vy­vo­lá­va me­dzi pou­ží­va­teľ­mi veľ­ké po­čia­toč­né nad­še­nie.

Prí­či­ny by moh­li spo­čí­vať v oba­ve, že za­ria­de­nie ne­bu­de s no­vou ver­ziou fun­go­vať cel­kom ko­rek­tne. Bez­výz­nam­né ne­bu­dú zrej­me ani oča­ká­va­nia, že ob­ľú­be­né ap­li­ká­cie eš­te ne­bu­dú s no­vou ver­ziu An­droi­du kom­pa­ti­bil­né, a pred­pok­lad pou­ží­va­te­ľov, že no­vý OS nep­ri­ne­sie op­ro­ti mi­nu­lé­mu vý­raz­nej­šie vý­ho­dy.

Po­cho­pi­teľ­ne, roz­ší­re­niu no­vé­ho sys­té­mu ne­po­má­ha ani mi­ni­mál­ne množ­stvo vý­rob­cov smar­tfó­nov, kto­rí už po­núk­li tr­hu prís­luš­né za­ria­de­nia či as­poň up­gra­de. Mar­shmallow mož­no náj­sť pre­din­šta­lo­va­ný iba na Nexuse 5X a 6P. Spo­loč­nosť LG ním pos­tup­ne up­gra­du­je svo­ju vlaj­ko­vú loď G4. Tým sa krát­ky zoz­nam kon­čí. Os­tat­ní vý­rob­co­via za­tiaľ iba dek­la­ru­jú, že ma­jú v plá­ne no­vý sys­tém na svo­je za­ria­de­nia in­šta­lo­vať ten­to rok. Po­zi­tív­nou pre väč­šie množ­stvo pou­ží­va­te­ľov by moh­la byť sprá­va Sam­sun­gu o tom, že mo­de­ly Ga­laxy S6 a S6 Ed­ge sú už prip­ra­ve­né na pre­chod na An­droid 6.0.1. Ke­dy sa k nám ten­to up­gra­de dos­ta­ne, ne­vie­me, no je­ho dis­tri­bú­cia by sa ma­la za­čať v Juž­nej Kó­rei.

Na po­rov­na­nie, An­droid 5.0 Lolli­pop po pr­vom me­sia­ci od uve­de­nia na trh dis­po­no­val po­die­lom 34,1% na všet­kých in­šta­lá­ciách a je­ho pred­chod­ca An­droid 4.4 Kit­Kat si rov­na­ko rých­lo zís­kal 35,5 %. Roz­diel je te­da ob­rov­ský a mož­no aj tro­chu pa­ra­doxne je Kit­Kat za­tiaľ naj­pou­ží­va­nej­ší va­riant. Pred­pok­la­dá sa, že ho Lolli­pop pre­ko­ná v bu­dú­com me­sia­ci. Fakt, že pia­ta ver­zia An­droi­du eš­te stá­le ne­zís­ka­la pr­ven­stvo, je ďal­ší kú­sok do skla­dač­ky o vlaž­nom pri­ja­tí šies­tej ver­zie.

Ak sa za­ují­ma­te o to, aká je po­pu­la­ri­ta Jel­ly Bean (4.1 - 4.3.1), po­čet in­šta­lá­cií toh­to OS po­ma­ly kle­sá, no stá­le si z tr­ho­vé­ho ko­lá­ča uk­ra­ju­je tak­mer štvr­ti­nu s ak­tuál­nym množ­stvom 23,9 % všet­kých in­šta­lá­cií. Perlič­kou je dnes už za­sta­ra­ný An­droid Froyo (2.2 - 2.2.3), kto­rým dis­po­nu­je 0,1 % za­ria­de­ní, čo je v po­rov­na­ní s naj­nov­ším va­rian­tom re­la­tív­ne ve­ľa. Po­cho­pi­teľ­ne, že tie­to za­ria­de­nia už up­gra­de na nov­šie OS nik­dy ne­dos­ta­nú, tak­že kon­zer­va­tív­nej­ší pou­ží­va­te­lia sa ich eš­te ne­ja­ký čas bu­dú dr­žať.

Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter