iPhone 7 má prísť s duálnym fotoaparátom. Pozrite si, ako budú vyzerať fotky

Len ne­dáv­no sme pri­nies­li nie­koľ­ko zves­tí o oča­ká­va­nom iP­ho­ne 7 a už sa ob­ja­vi­li ďal­šie. Po­chá­dza­jú od ana­ly­ti­ka KGI Ming-Chi Kua, kto­rý zvy­čaj­ne dis­po­nu­je po­mer­ne spo­ľah­li­vý­mi in­for­má­cia­mi. No­vý iP­ho­ne vraj prí­de s dvo­ma ka­me­ra­mi s op­tic­kou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu a zoo­mom, ob­sa­hu­jú­ci­mi tech­no­ló­giu iz­rael­ské­ho star­tu­pu LinX Ima­ging, kto­rý App­le kú­pil vla­ni v ap­rí­li za 20 mi­lió­nov do­lá­rov. LinX vy­vi­nul al­go­rit­my a ar­chi­tek­tú­ru fo­toa­pa­rá­tu, za­lo­že­nú na re­la­tív­ne ma­lých kon­fi­gu­rá­ciách via­ce­rých šo­šo­viek na zvý­še­nie roz­lí­še­nia, do­siah­nu­tie lep­ších vý­sled­kov v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach a zob­ra­zo­va­nie ver­nej­ších fa­rieb.

Kuo po­ve­dal, že App­le by mal pok­ra­čo­vať v nas­tú­pe­nom tren­de a aj v ro­ku 2016 vy­dať dva no­vé mo­de­ly. Kým 4,7-pal­co­vý iP­ho­ne 7 by mal ob­sa­ho­vať zvy­čaj­ný fo­toa­pa­rát iSight, nes­kôr prí­du dva 5,5-pal­co­vé va­rian­ty iP­ho­ne 7 Plus , z kto­rých je­den bu­de vy­ba­ve­ný len jed­ným fo­toa­pa­rá­tom a dru­hý prí­de s duál­nou ka­me­rou na zvý­še­nie flexibi­li­ty.

LinX_array_cameras.jpg

Oča­ká­va sa, že zdro­jom har­dvé­ru bu­de dl­ho­roč­ný do­dá­va­teľ So­ny. Oba fo­toa­pa­rá­ty iP­ho­nu 7 Plus by ma­li mať 12-me­ga­pixelo­vý sní­mač CIS, pri­čom je­den bu­de pod­po­ro­vať op­tic­kú sta­bi­li­zá­ciu a ši­ro­ké zor­né po­le, za­tiaľ čo dru­hy prí­de s te­leob­jek­tí­vom s 2 - 3× zoo­mom. Do­kon­ca sa pov­rá­va o mož­nos­ti, že iP­ho­ne 7 by mo­hol mať sku­toč­ný op­tic­ký zoom.

O sof­tvé­ro­vej pod­po­re za­tiaľ nie sú zná­me ni­ja­ké in­for­má­cie, no pred­pok­la­dá sa, že bu­de mož­né pre­pí­nať me­dzi sní­mač­mi v zá­vis­los­ti od pod­mie­nok fo­tog­ra­fo­va­nia. Pri sním­kach s ultra­vy­so­kým roz­lí­še­ním zrej­me bu­de mož­né spo­jiť ob­ra­zo­vé dá­ta z oboch mo­du­lov.

Kuo pred­pok­la­dá, že App­le bu­de po­nú­kať sú­čas­ne ver­ziu s jed­ným fo­toa­pa­rá­tom aj s dvo­ma fo­toa­pa­rát­mi. O ce­nách za­tiaľ ne­bo­la ni­ja­ká zmien­ka, no je zrej­mé, že špič­ko­vá ver­zia s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom bu­de drah­šia. Kou od­ha­du­je, že drah­ší va­riant bu­de pred­sta­vo­vať 25 až 35 % cel­ko­vé­ho poč­tu do­dá­vok iP­ho­nu 7 Plus v ro­ku 2016.

A aby ste si vy­tvo­ri­li pred­sta­vu o tom, aký po­sun mô­že pri­niesť no­vý sys­tém v kva­li­te sní­mok, na inter­ne­te sa ob­ja­vi­li tes­ty po­rov­ná­va­jú­ce fo­tog­ra­fie z iP­ho­nu 5s a Sam­sung Ga­laxy S4 so sním­ka­mi s tech­no­ló­giou LinX.

LinX_porovnanie.jpg

LinX_porovnanie_2.jpg

Pri­tom dva fo­toa­pa­rá­ty LinX sú ten­šie ako fo­toa­pa­rát iP­ho­nu 5s, tak­že no­vý smar­tfón by mo­hol byť štíh­lej­ší. A je tu eš­te jed­na vý­ho­da - sys­tém dvoch fo­toa­pa­rá­tov by mo­hol vy­tvo­riť pres­né hĺbko­vé ma­py v jed­nej sním­ke, čo je dô­le­ži­té na 3D zob­ra­ze­nie.

LinX_3d_points.jpg

Zdroj: ap­plein­si­der.com
cul­tof­mac.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter