Ultrazabezpečený vodotesný Turing Phone vymenil Android za OS Sailfish

Keď pred sied­mi­mi me­siac­mi tvor­co­via pred­sta­vi­li mo­bil­ný te­le­fón Tu­ring Pho­ne, cha­rak­te­ri­zo­va­li ho ako ultra­za­bez­pe­če­ný an­droi­do­vý smar­tfón, zho­to­ve­ný (čias­toč­ne) z te­ku­té­ho ko­vu. No ne­dáv­no Tu­ring Ro­bo­tics In­dus­tries ro­zos­lal zá­kaz­ní­kom, kto­rí si te­le­fón už pre­dob­jed­na­li, e-mail so sprá­vou, že keď sa ich pro­dukt v ap­rí­li (te­da nes­kôr, ako sa pô­vod­ne sľu­bo­va­lo) ob­ja­ví na tr­hu, ne­bu­de ob­sa­ho­vať ope­rač­ný sys­tém An­droid. Na­mies­to to­ho bu­de na ňom OS Sail­fish, vy­vi­nu­tý fir­mou Jol­la, za­lo­že­nou bý­va­lý­mi za­mes­tnan­ca­mi No­kie.

A eš­te pár slov o je­ho har­dvé­ro­vých špe­ci­fi­ká­ciách - smar­tfón s 5,5-pal­co­vým 1080p dis­ple­jom a s roz­mer­mi 151,80 × 77,10 × 9,05 mm ob­sa­hu­je štvor­jad­ro­vý 2,5 GHz pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 801 (z ro­ku 2014), 3 GB RAM a 3000 mAh ba­té­riu. Pred­ný fo­toa­pa­rát bu­de mať 8 Mpx a za­dný po­núk­ne 13 Mpx. Tvor­co­via sľu­bu­jú od­ol­nosť pro­ti vo­de s kry­tím IPx8 a vy­so­ké sof­tvé­ro­vé za­bez­pe­če­nie.

turing_phone_2.jpg

No vý­me­na ope­rač­né­ho sys­té­mu nie je veľ­mi dob­rá sprá­va, pre­to­že Jol­la sa­ma priškr­ti­la do­dáv­ky pro­duk­tov bež­iacich na jej sof­tvé­ri a pri­pus­ti­la, že má fi­nan­čné prob­lé­my a v sú­čas­nos­ti ro­ku­je s ve­ri­teľ­mi o lep­ších pla­tob­ných pod­mien­kach a od­ro­če­ní niek­to­rých splá­tok, aby sa „dos­tup­né fi­nan­čné pros­tried­ky moh­li efek­tív­ne vy­užiť na za­bez­pe­če­nie pot­reb­né­ho vý­vo­ja OS".

Tvor­co­via Tu­ring Pho­nu si však stá­le my­slia, že Sail­fish je pre ich te­le­fón lep­šia voľ­ba ako An­droid. „Sa­li­fish pra­cu­je mi­mo­riad­ne rých­lo na Tu­ring Pho­ne," pí­še sa v e-mai­le. „S pro­ce­so­rom Snap­dra­gon 801 ne­bu­de­te mať ni­ja­ké prob­lé­my s vý­ko­nom, pre­to­že Sail­fish bol op­ti­ma­li­zo­va­ný, aby bež­al rých­lo na Tu­ring Pho­ne." Na­vy­še ubez­pe­ču­jú, že na ich smar­tfó­ne bu­de mož­né bez prob­lé­mov spúš­ťať an­droi­do­vé ap­li­ká­cie, kto­ré si pou­ží­va­te­lia bu­dú môcť sťa­ho­vať z ap­li­kač­né­ho ob­cho­du pre An­droid. Pou­ží­va­te­lia vraj zís­ka­jú „skú­se­nosť z An­droi­du" na úpl­ne inom ope­rač­nom sys­té­me. Na to však mož­no na­ze­rať dosť skep­tic­ky a ľu­dia by ma­li byť pri pre­dob­jed­ná­va­ní opatr­ní. Už aj vzhľa­dom na to, že nej­de o lac­nú zá­le­ži­tosť - 16 GB ver­zia Tu­ring Pho­nu má to­tiž stáť 610 USD a 128 GB do­kon­ca až 870 USD.

Zdroj: the­ver­ge.com
en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter