Používatelia Windows 7 a 8.1, pripravte sa! Windows 10 sa vám stiahne automaticky

Mic­ro­soft za­čí­na Win­dows 10 sťa­ho­vať auto­ma­tic­ky ako od­po­rú­ča­nú ak­tua­li­zá­ciu. Pod­ľa spo­loč­nos­ti tá­to zme­na nas­ta­ne od pon­del­ka a bu­de ap­li­ko­va­ná v nie­koľ­kých fá­zach.

Pou­ží­va­te­lia, kto­rí ma­jú v po­čí­ta­či nas­ta­ve­né auto­ma­tic­ké sťa­ho­va­nie a in­šta­lá­ciu od­po­rú­ča­ných ak­tua­li­zá­cií (čo je zá­klad­né nas­ta­ve­nie), uvi­dia no­vo in­šta­lá­tor Win­dows 10, vy­zý­va­jú­ce na ak­tua­li­zá­ciu sys­té­mu.

Ho­ci sa no­vý Win­dows sám stiah­ne, o in­šta­lá­cii eš­te stá­le roz­ho­du­jú pou­ží­va­te­lia. Po­nu­ku na in­šta­lá­ciu mô­žu skrát­ka od­miet­nuť.

Tým, kto­rí na no­vý OS prej­dú a ne­bu­de sa im pá­čiť, dá Mic­ro­soft mož­nosť do 31 dní up­da­te zru­šiť a vrá­tiť sa k pô­vod­ným Win­dows, či už 7, ale­bo 8.1.

Na tú­to no­vú ob­chod­nú stra­té­giu Mic­ro­sof­tu sa ča­ka­lo už dl­hší čas. Už v ok­tób­ri ju fir­ma ozná­mi­la s tým, že sa us­ku­toč­ní na za­čiat­ku ro­ka 2016. Čin pou­ka­zu­je na vy­so­kú dô­ve­ru spo­loč­nos­ti vo svoj ope­rač­ný sys­tém, pre­to­že sa po­kú­ša o pre­cho­de naň pres­ved­čiť aj tých, kto­rí oň za­tiaľ ne­ja­via veľ­ký zá­ujem.

Vy­na­lo­že­ný tlak má eš­te je­den prak­tic­ký efekt. Za­is­tí, že sku­toč­ne maximum pou­ží­va­te­ľov vy­ko­ná pre­chod na Win­dows 10, kým je za­dar­mo. Tá­to mož­nosť sa to­tiž skon­čí v jú­li toh­to ro­ka.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter