Microsoft kupuje SwiftKey. Obľúbená mobilná klávesnica bude dostupná už aj pre Windows

Swif­tKey, az­da naj­po­pu­lár­nej­šia klá­ves­ni­co­vá ap­li­ká­cia pre mo­bil­né te­le­fó­ny a tab­le­ty, viac ne­bu­de k dis­po­zí­cii vý­luč­ne len pre sys­té­my An­droid a iOS. Ame­ric­ký Mic­ro­soft sa roz­ho­dol od­kú­piť rov­no­men­nú spo­loč­nosť zhru­ba za 250 mi­lió­nov USD.

„Na­ším pos­la­ním je zlep­šiť inter­ak­ciu me­dzi ľuď­mi a tech­no­ló­gia­mi. Po­va­žu­je­me to­to spo­je­nie za do­ko­na­lú kom­bi­ná­ciu a sme pres­ved­če­ní, že pri­po­jiť sa k Mic­ro­sof­tu je tá správ­na ďal­šia fá­za na na­šej ces­te," oz­rej­mi­li si­tuáciu za­kla­da­te­lia spo­loč­nos­ti Swif­tKey Jon Rey­nolds a Ben Med­lock. Aj keď vy­uží­va­nie al­ter­na­tív­nej klá­ves­ni­ce Swif­tKey bo­lo spo­čiat­ku spop­lat­ne­né, od ro­ku 2014 fun­gu­je na bá­ze freemium, čo zna­me­ná, že ap­li­ká­cia je za­dar­mo, pla­tiť tre­ba len za is­té dopl­nko­vé služ­by. To, či to po­dob­ne os­ta­ne aj pod no­vým ma­ji­te­ľom, prí­pad­ne bu­de spop­lat­ne­nie freemium ve­cí zru­še­né, za­tiaľ zná­me nie je.

Zdroj: en­gad­get.com,


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter