HP má vlastné inteligentné hodinky. Vzhľadom sa ponášajú na klasické chronografy

Ani spo­loč­nosť Hewlett-Pac­kard ne­bu­de vý­nim­kou. V sú­čas­nos­ti to­tiž pra­cu­je na nie­koľ­kých mo­de­loch vlas­tných smartwatch, kto­ré sa na­poh­ľad od bež­ných ho­di­niek tak­mer ne­lí­šia. Vy­ba­ve­né sú tran­spa­ren­tným dis­ple­jom OLED a na prí­tom­nosť ich in­te­li­gen­tných fun­kcií upo­zor­ňu­jú len pri­chá­dza­jú­ce no­ti­fi­ká­cie.

Pr­vý mo­del sú dám­ske ho­din­ky zdo­be­né kriš­táľ­mi Swarov­ské­ho, kto­ré bo­li navr­hnu­té v spo­lup­rá­ci s di­zaj­né­rom Is­sa­com Miz­ra­him. Ide o kla­sic­ké chro­nog­ra­fy, kto­rých vý­drž do­sa­hu­je päť dní a na do­bí­ja­nie vy­uží­va­jú mag­ne­tic­ký port USB. Ho­din­ky sú kom­pa­ti­bil­né s ope­rač­ným sys­té­mom iOS 8 a An­droid 4.4, prí­pad­ne je­ho vy­ššou ver­ziou. S te­le­fó­nom sú pre­po­ji­teľ­né cez blue­tooth a vo­dov­zdor­né sú do 3 ATM (30 m). Ich ce­na sa po­hy­bu­je oko­lo 250 USD.

swarovsky_hodinky_HP.jpg

Ďal­ší mo­del sú pán­ske ho­din­ky Ti­tan Juxt. Od dám­skej ver­zie sa lí­šia pre­dov­šet­kým väč­ším dis­ple­jom. Vy­zna­ču­jú sa po­dob­ný­mi pa­ra­met­ra­mi, ich sú­čas­ťou je na­vy­še aj me­rač kva­li­ty spán­ku a kro­ko­mer. Ho­din­ky sú od­ol­né pro­ti vo­de až do 5 ATM (50 m). Ich ce­na je o nie­čo vy­ššia - naj­drah­šia ver­zia vy­chá­dza na ne­ce­lých 300 USD.

hp-titan-juxt.jpg

Nas­le­du­jú­ci mo­del chro­nog­ra­fic­kých in­te­li­gen­tných ho­di­niek sa na­zý­va Mo­va­do Bold Mo­tion. Na roz­diel od pred­chá­dza­jú­cich ho­di­niek ne­ma­jú žiad­ny dis­plej. Na no­ti­fi­ká­cie upo­zor­nia ich no­si­te­ľa roz­svie­te­ním di­ód vo vop­red zvo­le­ných kom­bi­ná­ciách. Vý­drž ba­té­rie sa od­ha­du­je až na se­dem dní. Vnút­ri uk­rý­va­jú švaj­čiarsky stroj­ček Rhon­da 763, čo sa od­zr­kad­li­lo aj na ich ce­ne. Tá prek­ra­ču­je hra­ni­cu 780 USD.

Movado_Bold_Motion_HP.jpg

Na pos­led­nom mo­de­li ho­di­niek spo­lup­ra­co­va­la spo­loč­nosť HP s Mi­chaelom Bas­tia­nom Chro­nowin­gom. V tom­to prí­pa­de však nej­de už o chro­nog­raf, ale ce­lo­dis­ple­jo­vé in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Ho­din­ky po­zos­tá­va­jú z dvoch dis­ple­jov - ma­lý dis­plej zob­ra­zu­je ana­ló­go­vé ho­di­ny, prí­pad­ne po­ča­sie, za­tiaľ čo veľ­ký dis­plej zob­ra­zu­je no­ti­fi­ká­cie, stav ba­té­rie, do­siah­nu­té den­né cie­le... Po­dob­ne ako pri ho­din­kách Mo­va­do Bold Mo­tion je vý­drž ba­té­rie se­dem dní. Za­ria­de­nie je kom­pa­ti­bil­né s iOS 7, An­droi­dom 4.3 a vy­šší­mi. V nez­ľav­ne­nej ver­zii ich su­ma do­sa­hu­je až 350 USD.

michael-bastian-chronowing_hodinky_HP.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter