Lumir C: LED lampa napájaná plameňom sviečky

V prí­pa­de vý­pad­ku elek­tri­ny vám mô­že pos­lú­žiť svieč­ka. Prob­lém je v tom, že neos­vet­lí ši­ro­kú ob­lasť a jej svet­lo je dosť sla­bé. Po­môcť tu mô­že lam­pa Lu­mir C, LED svie­tid­lo, kto­ré zná­so­bí svet­lo svieč­ky.

Fun­gu­je to tak, že na ho­ria­cu ča­jo­vú svieč­ku po­lo­ží­te lam­pu, kto­rá má v zá­klad­ni ot­vo­ry za­bez­pe­ču­jú­ce prí­vod kys­lí­ka, aby pla­meň ne­vy­ha­sol. Pria­mo nad svieč­kou je veľ­ký po­lo­vo­di­čo­vý Pel­tie­rov člá­nok, kto­rý ab­sor­bu­je všet­ku te­pel­nú ener­gie z pla­me­ňa. Po­mo­cou ter­moe­lek­tric­ké­ho efek­tu sa tak vy­rá­ba ener­gia pre bie­lu LED-ku, umies­tne­nú v hor­nej čas­ti lam­py.

lumir_c_lamp_2.jpg

K dis­po­zí­cii sú dve ver­zie lam­py Lu­mir C - jed­na s náz­vom Mood svie­ti do všet­kých strán, za­tiaľ čo ver­zia Spot nas­me­ru­je lúč. Maximál­ny vý­kon lam­py Mood vy­ba­ve­nej štyr­mi 0,2 W LED-ka­mi je 15 lú­me­nov, tak­že v pod­sta­te zdvoj­ná­so­bí sve­tel­ný vý­kon svieč­ky. Va­riant Spot s je­di­nou 1 W LED-kou má ove­ľa vy­šší vý­stup, až 60 lú­me­nov, čo je prib­liž­ne rov­na­ká svie­ti­vosť, ako má ma­lá ba­ter­ka. Lúč si pri­tom mô­že­te nas­ta­viť po­ža­do­va­ným sme­rom a v pod­sta­te vám umož­ní po­hodl­né čí­ta­nie v inak tma­vej mies­tnos­ti.

Zá­me­rom tvor­cov je po­môcť pre­dov­šet­kým ľu­ďom v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách, kde elek­tri­na eš­te vô­bec nie je sa­moz­rej­mosť.

Video:


V sú­čas­nos­ti pre­bie­ha na por­tá­li Kic­kstar­ter kam­paň na zhro­maž­de­nie fi­nan­čných pros­tried­kov pot­reb­ných na vý­ro­bu lam­py. Cie­ľo­vá su­ma je 50 000 do­lá­rov, ho­ci je kam­paň len na za­čiat­ku, má to dob­re na­šliap­nu­té. Pr­ví pris­pie­va­te­lia mô­žu zís­kať Lu­mir C za 59 do­lá­rov, do­dáv­ky by sa ma­li za­čať v jú­li.

Zdroj: geek.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter