Grimasy, selfie fotky, slovné hračky – aj také môže byť ranné vstávanie s aplikáciou Mimicker Alarm

Aj vy pat­rí­te k tým neš­ťas­tní­kom, pre kto­rých neexis­tu­je nič hor­šie ako ran­né vstá­va­nie? Po­tom vás is­tot­ne za­uj­me no­vý vy­ná­lez z di­el­ne Mic­ro­sof­tu. S no­vým bu­dí­kom Mi­mic­ker Alarm sa sta­nú va­še rá­na o nie­čo zne­si­teľ­nej­ší­mi, ba do­kon­ca sa pri pre­bú­dza­ní aj za­ba­ví­te.


mimicker_alarm.jpg

mimicker_alarm_2.png

Na to, aby vás bu­dík sku­toč­ne preb­ral, vy­uži­je va­šu hra­vosť. Jed­no­du­cho bu­de­te mu­sieť pl­niť všet­ky úlo­hy, kto­ré vám ap­li­ká­cia Mi­mic­ker Alarm za­dá. Či už pôj­de o vy­fo­te­nie sel­fie s kon­krét­nym vý­ra­zom va­šej tvá­re, vy­slo­ve­nie nie­koľ­kých slov, ale­bo za­chy­te­nie po­ža­do­va­nej far­by za po­mo­ci fo­toa­pa­rá­tu... Pri pl­ne­ní niek­to­rých za­da­ní sa vstá­va­niu z pos­te­le skrát­ka ne­vyh­ne­te. A prá­ve to je cie­ľom bu­dí­ka. V prí­pa­de, že po­čas hry za­spí­te a ne­do­tiah­ne­te ju do kon­ca, Mi­mic­ker Alarm vás o tom upo­ve­do­mí ďal­ším hluč­ným zvo­ne­ním.

Video:


Kon­cept bu­dí­ka Mi­mic­ker Alarm nie je sa­moú­čel­ný. Ide o expe­ri­ment vy­uží­va­jú­ci tech­no­ló­giu Pro­ject Oxford. Všet­ky vý­sled­ky bu­dú nás­led­ne pou­ži­té na zlep­šo­va­nia stro­jo­vé­ho uče­nia. Ap­li­ká­cia bu­dí­ka Mi­mic­ker Alarm je mo­men­tál­ne dos­tup­ná len pre An­droid v USA.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter