Qualcomm Snapdragon 820 ide do výroby. Prinesie výrazne zlepšenia

Pr­vé mo­bi­ly s no­vým Snap­dra­go­nom bu­dú od­ha­le­né na veľtr­hu MWC na kon­ci feb­ruára v Bar­ce­lo­ne. Asi naj­oča­ká­va­nej­ší mo­bil s no­vým pro­ce­so­rom je Sam­sung Ga­laxy S7, niek­to­ré je­ho mo­de­ly bu­dú Snap­dra­gon 820 ob­sa­ho­vať.

Či­py pre Qual­comm vy­rá­ba Sam­sung. Fir­ma dú­fa, že Snap­dra­gon 820 jej po­mô­že za­vrieť opo­nu za Snap­dra­gon 810. Ten to­tiž vy­ka­zo­val znač­né prob­lé­my s pre­hrie­va­ním a bol po­va­žo­va­ný za úpl­ný „pre­pa­dák".

Snap­dra­gon 820 pri­ne­sie pou­ží­va­te­ľom predĺže­nú ži­vot­nosť ba­té­rie a rých­lej­šie dá­to­vé pre­no­sy. Pro­ce­sor má in­teg­ro­va­ný mo­dem LTE X12 s rých­los­ťou sťa­ho­va­nia 600 Mb/s a ​​rých­los­ťou up­loa­du 150 Mb/s. Ide ta­kis­to o pr­vý pro­ce­sor, kto­rý pod­po­ru­je LTE-U, v kto­rom mô­že byť rých­losť pre­no­su eš­te zvý­še­ná po­mo­cou vy­uží­va­nia lin­cen­co­va­ných aj ne­li­cen­co­va­ných pre­no­so­vých frek­ven­cií.

Ok­rem to­ho čip umož­ňu­je mul­ti­band Wi-Fi a je pr­vý, kto­rý pod­po­ru­je no­vú tech­no­ló­giu Wi-Gig, dvak­rát až trik­rát rých­lej­šiu, ako je sú­čas­ná tech­no­ló­gia Wi-Fi 802.11ac.
In­teg­ro­va­né GPU Ad­re­no 530 umož­ní spo­mí­na­né preh­rá­va­nie 4K vi­deí, smar­tfó­ny by ok­rem to­ho moh­li ob­sa­ho­vať fo­toa­pa­rá­ty až s 25 me­ga­pixel­mi. Pro­ce­sor beží až na 2,2 GHz pri pou­ži­tí všet­kých šty­roch ja­dier. A tým sa ino­vá­cia eš­te ne­kon­čí - ide ta­kis­to o pr­vý pro­ce­sor Qual­com­mu, kto­rý je za­lo­že­ný na 64-bi­to­vej ar­chi­tek­tú­re Kryo.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter